Zhodnocovanie elektrického odpadu

Služby

Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom

A. Výrobky z plastu podľa § 73 ods. 3 písm. a) zákona

Kód podľa colného sadzobníka

Názov výrobku podľa colného sadzobníka

3916

Monofil, ktorého akýkoľvek rozmer prierezu presahuje 1 mm, prúty,

tyčinky a profily, tiež povrchovo upravené, ale inak neopracované,

z plastov:

3916 10 00 Z polymérov etylénu

3916 20 00 Z polymérov vinylchloridu

3916 90 Z ostatných plastov:

3917 Rúry, rúrky a hadice, a ich príslušenstvo (napríklad spojky, kolená,

príruby), z plastov:

3917 21 Rúry, rúrky a hadice, neohybné z polymérov etylénu:

3917 22 Rúry, rúrky a hadice, neohybné z polymérov propylénu:

3917 23 Rúry, rúrky a hadice, neohybné z polymérov vinylchloridu

3917 29 00 Rúry, rúrky a hadice, neohybné z ostatných plastov

3917 31 00 Ohybné rúry, rúrky a hadice s minimálnym tlakom prasknutia 27,6 MPa

3917 32 00 Ostatné, nespevnené alebo nekombinované s ostatnými materiálmi,

bez príslušenstva

3917 33 00 Ostatné, nespevnené alebo nekombinované s ostatnými materiálmi,

s príslušenstvom

3917 39 00 Ostatné

3917 40 00 Príslušenstvo

3918

Podlahové krytiny z plastov, tiež samolepiace, vo zvitkoch alebo vo forme dlaždíc; obklady na steny alebo stropy z plastov, definované v poznámke 9 k tejto kapitole

3919 Samolepiace platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky a ostatné ploché tvary, z plastov, tiež vo zvitkoch

3920

Ostatné platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky, z plastov, neľahčené a

nezosilené, nelaminované, nevystužené alebo podobne nekombinované

s ostatnými materiálmi

3921 Ostatné platne, listy, filmy, fólie, pásy a pásky, z plastov

3922

Kúpacie vane, sprchy, výlevky, umývadlá, bidety, záchodové misy,

sedadlá a kryty, splachovacie nádrže a podobné sanitárne výrobky,

z plastov

3924 Stolový riad, kuchynský riad, ostatné potreby pre domácnosť

a hygienické alebo toaletné potreby, z plastov

3925 Stavebné výrobky z plastov, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté

3926 Ostatné výrobky z plastov a výrobky z ostatných materiálov položiek

3901 až 3914

4202 12 50

Lodné kufre, cestovné kufre, puzdrá na toaletné potreby, diplomatky, aktovky, školské tašky a podobné schránky s vonkajším povrchom z tvarovaného plastového materiálu

Kód podľa colného sadzobníka

Názov výrobku podľa colného sadzobníka

4202 22 10 Kabely a kabelky, tiež so závesným remeňom, vrátane kabeliek bez držadla s vonkajším povrchom z plastových fólií

4202 32 10 Výrobky druhov nosených obvykle vo vrecku alebo v kabelke

s vonkajším povrchom z plastových fólií

4202 92 11 Cestovné tašky, tašky na toaletné potreby, plecniaky a športové tašky a vaky s vonkajším povrchom z plastových fólií

4202 92 15 Puzdrá na hudobné nástroje s vonkajším povrchom z plastových fólií

4202 92 19 Ostatné s vonkajším povrchom z plastových fólií

5607 41 00 Motúz na viazanie alebo balenie z polyetylénu alebo polypropylénu

5607 50

Z ostatných syntetických vlákien. Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané alebo oplietané a tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo oplášťované plastmi alebo kaučukom

5608 19 Ostatné celkom dohotovené siete z nylonu alebo ostatných polyamidov

9403 70 00 Nábytok z plastov

9503 00 35 Ostatné súpravy stavebníc a stavebnicové hračky z plastov

9503 00 95 Ostatné z plastov

9606 21 00 Gombíky z plastov, nepokryté textilným materiálom

B. Papier a lepenka podľa § 73 ods. 3 písm. b) zákona

Kód podľa colného sadzobníka

Názov výrobku podľa colného sadzobníka

4801 00 00 Novinový papier, v kotúčoch alebo listoch

4802 Nenatieraný papier a lepenka druhov používaných na písanie, tlač alebo na ostatné grafické účely a neperforované dierne štítky a dierne pásky, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch akéhokoľvek rozmeru, iný ako papier položky 4801 alebo 4803 colného sadzobníka; ručný papier a lepenka

4804 Nenatieraný kraft papier a kraft lepenka, v kotúčoch alebo listoch, iné ako papier a lepenka položky 4802 alebo 4803 colného sadzobníka

4805 Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch, ďalej nespracované alebo spracované postupmi špecifikovanými v poznámke 3

48. kapitoly Papier a lepenka, predmety z papieroviny, papiera alebo lepenky colného sadzobníka

Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4805 40 00 Filtračný papier a lepenka

4806 Rastlinný pergamen, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere, v kotúčoch alebo listoch

4807 00 Kompozitný papier a lepenka (vyrobené zlepením plochých vrstiev

papiera alebo lepenky so spojivom), na povrchu nenatierané ani

neimpregnované, tiež vnútri zosilnené, v kotúčoch alebo listoch

Kód podľa colného sadzobníka

Názov výrobku podľa colného sadzobníka

Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4811 10 00 Dechtovaný, bitúmenovaný alebo asfaltovaný papier a lepenka

4808 Papier a lepenka, vlnité (tiež s nalepenými plochými listami na povrchu), krepované, plisované, razené alebo perforované, v kotúčoch alebo listoch, iné ako papier druhov opísaných v položke 4803 colného sadzobníka

4809 Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (vrátane natieraných alebo impregnovaného papiera na rozmnožovacie blany alebo ofsetové matrice), tiež potlačené v kotúčoch alebo v listoch (hárkoch) Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4809 20 00 Samokopírovací papier

4810 Papier a lepenka, natierané na jednej alebo na oboch stranách kaolínom alebo ostatnými anorganickými látkami, tiež so spojivom, bez akéhokoľvek ďalšieho náteru, tiež na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru:

 4811 Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, potiahnuté, impregnované, pokryté, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru, iné ako tovar druhov

opísaných v položke 4803, 4809 alebo 4810

4811 41 -- Samolepiace: Lepiaci alebo priľnavý papier a lepenka

4811 49 00 -- Ostatné

4814 Tapetový papier a podobné krycie materiály na steny; okenný

transparentný papier

4816 Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (iné ako papier položky 4809 colného sadzobníka), rozmnožovacie blany a ofsetové matrice, z papiera, tiež predkladané v škatuliach

4817

Obálky, nálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky z papiera, alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy, z papiera alebo lepenky, obsahujúce potreby na korešpondenciu:

4820 Registre, účtovné knihy, poznámkové bloky, objednávkové bloky, potvrdenkové bloky, bloky listových papierov, memorandové zápisníky, diáre a podobné výrobky, zošity, bloky pijavých papierov, rýchloviazače (s voľnými listami alebo ostatné), dosky, spisové mapy, obchodné tlačivá, sady papierov poprekladané uhľovými papiermi a ostatné papiernické výrobky, z papiera alebo lepenky; albumy na vzorky alebo na zbierky a obaly na knihy, z papiera alebo lepenky

4823 Ostatný papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, narezané na určité rozmery alebo do tvaru; ostatné výrobky z papieroviny, papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien

Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4823 20 00 Filtračný papier a lepenka

Kód podľa  colného sadzobníka

Názov výrobku podľa colného sadzobníka

4901 Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačoviny, tiež v jednotlivých

listoch

4902 Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný

materiál

4903 00 00 Detské obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie

4904 00 00 Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované

4905 Mapy a hydrografické alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane

atlasov, nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlačené:

4908 Obtlačky (decalcomanias)

4909 00 00 Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo pohľadnice; tlačené karty s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované, tiež s obálkami alebo ozdobami

4910 00 00 Kalendáre akéhokoľvek druhu, tlačené, vrátane kalendárov vo forme blokov

4911 Ostatné tlačoviny vrátane tlačených obrazov, a fotografií

C. Sklo podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona

Kód podľa colného sadzobníka

Názov výrobku podľa colného sadzobníka

7002 Sklo v guľôčkach (okrem mikroguľôčok položky 7018), tyčiach alebo rúrach, nespracované

7003 Liate sklo a valcované sklo, tabuľové alebo v profiloch, tiež s absorpčnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované

7004 Ťahané sklo a fúkané sklo, tabuľové, tiež s absorpčnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované

7005 Plavené sklo a sklo na povrchu brúsené alebo leštené, tabuľové, tiež s absorpčnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované

7006 00 Sklo položky 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, ale nezarámované ani nevybavené ostatnými materiálmi

7007 Bezpečnostné sklo pozostávajúce z tvrdeného alebo vrstveného skla

7008 00 Izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ

7009 Sklenené zrkadlá tiež zarámované, vrátane spätných zrkadielok

7013

Sklenený tovar druhov používaných ako stolové sklo, kuchynské sklo,

toaletné sklo, kancelárske sklo, sklo na výzdobu miestností alebo na

podobné účely (iné ako sklo položky 7010 alebo 7018 colného sadzobníka)

7014 00 00 Signálne sklo a optické prvky zo skla (iné ako výrobky položky 7015

colného sadzobníka), opticky neopracované

7016 Dlažbové kocky, dosky, tehly, dlaždice, obkladačky a ostatné výrobky z lisovaného alebo tvarovaného skla, tiež s drôtenou vložkou, druhov používaných na stavebné alebo konštrukčné účely; sklenené kocky a ostatný drobný sklenený tovar, tiež na podložke, na mozaiky alebo

Kód podľa colného sadzobníka

Názov výrobku podľa colného sadzobníka

podobné ozdobné účely; okenné tabuľky vsadené do olova a podobné výrobky; penové sklo v blokoch, tabuliach, doskách, škrupinách alebo podobných tvaroch

7017 Laboratórny, hygienický alebo farmaceutický sklenený tovar, tiež so stupnicami alebo kalibrovaný

7018 Sklenené perly, imitácie perál, imitácie drahokamov alebo polodrahokamov a podobný drobný sklenený tovar a výrobky z nich, iné ako bižutéria; sklenené oči, iné ako protetické výrobky; sošky a ostatné ozdobné predmety zo skla tvarovaného na kahane, iné ako bižutéria; sklenené mikroguľôčky s priemerom nepresahujúcim 1 mm:

D. Viacvrstvové kombinované materiály podľa § 73 ods. 3 písm. d) zákona

Kód podľa colného sadzobníka

Názov výrobku podľa colného sadzobníka

ex 4811 Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, potiahnuté, impregnované, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch akéhokoľvek rozmeru, iné ako tovar druhov opísaných v položke 4803, 4809 alebo 4810 colného sadzobníka: 4811 51 00

4811 59 00

- Papier a lepenka, potiahnuté, impregnované alebo pokryté plastmi (okrem lepidiel):

-- Bielené, s plošnou hmotnosťou viac ako 150 g/m2

-- Ostatné

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 13. novembra 2015,

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3  písm.  b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

 1. Katalóg odpadov tvoria
 1. zoznam odpadov uvedený v prílohe č. 1,
 2. kritériá na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov uvedené v prílohe č. 2.

 1. Odpady sa členia na tieto kategórie:
  1. nebezpečné odpady, označené písmenom „N“,
  2. odpady, ktoré nie sú nebezpečné (ďalej len „ostatné odpady“), označené písmenom „O“.

 1. Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číselným kódom odpadu, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu odpadov, druhé dvojčíslie podskupinu odpadov v príslušnej skupine odpadov a tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine odpadov  a podskupine odpadov.

 1. Poddruhy odpadov sú označené osemmiestnym číselným kódom odpadu, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu odpadov, druhé dvojčíslie podskupinu odpadov v príslušnej skupine odpadov, tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine odpadov a podskupine odpadov a štvrté dvojčíslie poddruh odpadu v príslušnej skupine odpadov, podskupine odpadov a v príslušnom druhu odpadu.

§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. a vyhlášky         č. 129/2004 Z. z.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Peter Žiga v. r.

Príloha č. 1

 k vyhláške č. .../2015 Z. z.

ZOZNAM ODPADOV

A. Zoznam skupín odpadov

Číslo skupiny

Názov skupiny

01

Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov a kameňa

02

Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, akvakultúry a z výroby a spracovania potravín

03

Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku

04

Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu

05

Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia

06

Odpady z anorganických chemických procesov

07

Odpady z organických chemických procesov

08

Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania náterových hmôt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb

09

Odpady z fotografického priemyslu

10

Odpady z tepelných procesov

11

Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov; odpady z hydrometalurgie neželezných kovov

12

Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov

13

Odpady z olejov a kvapalných palív okrem jedlých olejov a odpadov uvedených v skupinách 05 a 12

14

Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace látky a hnacie médiá okrem 07 a 08

15

Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované

16

Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

17

Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest

18

Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti

19

Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a úpravní pitnej vody a priemyselnej vody

20

Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu

B. Zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov

Číslo skupiny,
podskupiny,
druhu a poddruhu odpadu

Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu

Kategória odpadu

01

ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA

01 01

ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV

01 01 01

odpad z ťažby rudných nerastov

O

01 01 02

odpad z ťažby nerudných nerastov

O

01 03

ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV

01 03 04

kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy

N

01 03 05

iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky

N

01 03 06

hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

O

01 03 07

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov

N

01 03 08

prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07

O

01 03 09

červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01 03 10

O

01 03 10

červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07

N

01 03 99

odpady inak nešpecifikované

01 04

ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV

01 04 07

odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov

N

01 04 08

odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

O

01 04 09

odpadový piesok a íly

O

01 04 10

prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

O

01 04 11

odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07

O

01 04 12

hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11

O

01 04 13

odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07

O

01 04 99

odpady inak nešpecifikované

01 05

VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY

01 05 04

vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

O

01 05 05

vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej

N

01 05 06

vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

01 05 07

vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

O

01 05 08

vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

O

01 05 99

odpady inak nešpecifikované

02

ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA, AKVAKULTÚRY A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN

02 01

ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA

02 01 01

kaly z prania a čistenia

O

02 01 02

odpadové živočíšne tkanivá

O

02 01 03

odpadové rastlinné pletivá

O

02 01 04

odpadové plasty okrem obalov

O

02 01 06

zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku

O

02 01 07

odpady z lesného hospodárstva

O

02 01 08

agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

02 01 09

agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

O

02 01 10

odpadové kovy

O

02 01 99

odpady inak nešpecifikované

02 02

ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

02 02 01

kaly z prania a čistenia

O

02 02 02

odpadové živočíšne tkanivá

O

02 02 03

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

O

02 02 04

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 02 99

odpady inak nešpecifikované

02 03

ODPADY Z ÚPRAVY A ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILNÍN, JEDLÝCH OLEJOV, KAKAA, KÁVY, ČAJU A TABAKU; ODPAD Z KONZERVÁRENSKÉHO A TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, VÝROBY KVASNÍC A KVASNICOVÉHO EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY A FERMENTÁCIE

02 03 01

kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

O

02 03 02

odpady z konzervačných činidiel

O

02 03 03

odpady z extrakcie rozpúšťadlami

O

02 03 04

látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

O

02 03 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 03 99

odpady inak nešpecifikované

02 04

ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU

02 04 01

zemina z čistenia a prania repy

O

02 04 02

uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

O

02 04 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 04 99

odpady inak nešpecifikované

02 05

ODPADY Z MLIEKARSKÉHO PRIEMYSLU

02 05 01

látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

O

02 05 02

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 05 99

odpady inak nešpecifikované

02 06

ODPADY Z PEKÁRSKEHO A CUKRÁRENSKÉHO  PRIEMYSLU

02 06 01

materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

O

02 06 02

odpady z konzervačných činidiel

O

02 06 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 06 99

odpady inak nešpecifikované

02 07

ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV OKREM KÁVY, ČAJU A KAKAA

02 07 01

odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

O

02 07 02

odpad z destilácie liehovín

O

02 07 03

odpad z chemického spracovania

O

02 07 04

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

O

02 07 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 07 99

odpady inak nešpecifikované

03

ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY, CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU

03 01

ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA A NÁBYTKU

03 01 01

odpadová kôra a korok

O

03 01 04

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky

N

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/   drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

O

03 01 99

odpady inak nešpecifikované

03 02

PROSTRIEDKY NA OCHRANU DREVA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

03 02 01

nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 02

organochlórované prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 03

organokovové prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 04

anorganické prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 05

iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky

N

03 02 99

odpady inak nešpecifikované

03 03

ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY

03 03 01

odpadová kôra a drevo

O

03 03 02

usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu

O

03 03 05

kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking)

O

03 03 07

mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky

O

03 03 08

odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

O

03 03 09

odpad z vápennej usadeniny

O

03 03 10

výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

O

03 03 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10

O

03 03 99

odpady inak nešpecifikované

04

ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

04 01

ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU

04 01 01

odpadová glejovka a štiepenka

O

04 01 02

odpad z lúhovania

O

04 01 03

odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy

N

04 01 04

činiaca brečka obsahujúca chróm

O

04 01 05

činiaca brečka neobsahujúca chróm

O

04 01 06

kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm

O

04 01 07

kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm

O

04 01 08

odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm

O

04 01 09

odpady z vypracúvania a apretácie

O

04 01 99

odpady inak nešpecifikované

04 02

ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

04 02 09

odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

O

04 02 10

organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky

O

04 02 14

odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá

N

04 02 15

odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14

O

04 02 16

farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky

N

04 02 17

farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

O

04 02 19

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

04 02 20

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19

O

04 02 21

odpady z nespracovaných textilných vlákien

O

04 02 22

odpady zo spracovaných textilných vlákien

O

04 02 99

odpady inak nešpecifikované

05

ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA

05 01

ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY

05 01 02

kaly z odsoľovania

N

05 01 03

kaly z dna nádrží

N

05 01 04

kaly z kyslej alkylácie

N

05 01 05

rozliate ropné látky

N

05 01 06

kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení

N

05 01 07

kyslé dechty

N

05 01 08

iné dechty

N

05 01 09

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

05 01 10

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09

O

05 01 11

odpady z čistenia palív zásadami

N

05 01 12

ropné látky obsahujúce kyseliny

N

05 01 13

kaly z napájacej vody pre kotly

O

05 01 14

odpady z chladiacich kolón

O

05 01 15

použité filtračné hlinky

N

05 01 16

odpady s obsahom síry z odsírovania ropy

O

05 01 17

bitúmen

O

05 01 99

odpady inak nešpecifikované

05 06

ODPADY Z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA

05 06 01

kyslé dechty

N

05 06 03

ostatné dechty

N

05 06 04

odpad z chladiacich kolón

O

05 06 99

odpady inak nešpecifikované

05 07

ODPADY Z ČISTENIA A DOPRAVY ZEMNÉHO PLYNU

05 07 01

odpady obsahujúce ortuť

N

05 07 02

odpady obsahujúce síru

O

05 07 99

odpady inak nešpecifikované

06

OPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

06 01

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA KYSELÍN

06 01 01

kyselina sírová a kyselina siričitá

N

06 01 02

kyselina chlorovodíková

N

06 01 03

kyselina fluorovodíková

N

06 01 04

kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

N

06 01 05

kyselina dusičná a kyselina dusitá

N

06 01 06

iné kyseliny

N

06 01 99

odpady inak nešpecifikované

06 02

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA  ZÁSAD

06 02 01

hydroxid vápenatý

N

06 02 03

hydroxid amónny

N

06 02 04

hydroxid sodný a hydroxid draselný

N

06 02 05

iné zásady

N

06 02 99

odpady inak nešpecifikované

06 03

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV

06 03 11

tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy

N

06 03 13

tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy

N

06 03 14

tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13

O

06 03 15

oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy

N

06 03 16

oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

O

06 03 99

odpady inak nešpecifikované

06 04

ODPADY OBSAHUJÚCE KOVY INÉ AKO UVEDENÉ V 06 03

06 04 03

odpady obsahujúce arzén

N

06 04 04

odpady obsahujúce ortuť

N

06 04 05

odpady obsahujúce iné ťažké kovy

N

06 04 99

odpady inak nešpecifikované

06 05

KALY ZO SPRACOVANIA KVAPALNÉHO ODPADU V MIESTE JEHO VZNIKU

06 05 02

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

06 05 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02

O

06 06

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO SÍRNYCH CHEMICKÝCH PROCESOV A Z ODSÍROVACÍCH PROCESOV

06 06 02

odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy

N

06 06 03

odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02

O

06 06 99

odpady inak nešpecifikované

06 07

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA HALOGÉNOV A HALOGÉNOVÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

06 07 01

odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest

N

06 07 02

aktívne uhlie z výroby chlóru

N

06 07 03

kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť

N

06 07 04

roztoky a kyseliny, napríklad  kontaktná kyselina

N

06 07 99

odpady inak nešpecifikované

06 08

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA KREMÍKA A JEHO DERIVÁTOV

06 08 02

odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilány

N

06 08 99

odpady inak nešpecifikované

06 09

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA  CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR A Z CHEMICKÝCH PROCESOV FOSFORU

06 09 02

troska obsahujúca fosfor

O

06 09 03

odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované

N

06 09 04

odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03

O

06 09 99

odpady inak nešpecifikované

06 10

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH DUSÍK, CHEMICKÝCH PROCESOV DUSÍKA A VÝROBY HNOJÍV

06 10 02

odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

06 10 99

odpady inak nešpecifikované

06 11

ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTOV A KALÍV

06 11 01

odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika

O

06 11 99

odpady inak nešpecifikované

06 13

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

06 13 01

anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy

N

06 13 02

použité aktívne uhlie okrem 06 07 02

N

06 13 03

priemyselné sadze

O

06 13 04

odpady zo spracovania azbestu

N

06 13 05

sadze z pecí a komínov

N

06 13 99

odpady inak nešpecifikované

07

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

07 01

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ

07 01 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 01 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 01 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 01 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 01 08 iné destilačné zvyšk

Annex No. 1

TO AGREEMENT ON COOPERATION

grants herewith the Power of Attorney to

ZEO Slovakia s.r.o.

Registered office: Stará prešovská 10, 040 01 Košice

Company Identification No.: 45294372, VAT Company Identification No.: SK2022941492, Tax Identification No.: 2022941492

Company incorporated in the Companies Register kept by the Regional Court in Košice I, Section: Sro, Insert: 24760/V

Represented by: Ing. Marek Bertha, Executive

(hereinafter referred to as „PRO“)

To perform the notification obligations on its behalf, in accordance with the Act No. 79/2015 Coll., on Waste, and to represent it for that purpose in negotiations with the Ministry of the Environment of the Slovak Republic, Environment Agency, and another administrative body such as Recycling Fund. 

This Power of Attorney shall be valid until further notice.

In Košice, dated on

The Power of Attorney is accepted by

ZEO Slovakia s.r.o., Producer Responsibility Organisation (PRO)

PRINCIPLES OF COOPERATION

AGREED BETWEEN

ZEO Slovakia s.r.o.

Registered office: Stará prešovská 10, 040 01 Košice

Company Identification No.: 45294372, VAT Company Identification No.: SK2022941492, Tax Identification No.: 2022941492

Company incorporated in the Companies Register kept by the Regional Court in Košice I, Section: Sro, Insert: 24760/V

Represented by: Ing. Marek Bertha, Executive

(hereinafter referred to as „PRO“)

  

........................

........................

........................ (hereinafter referred to as the “Clients”)

concerning

involvement in the collective system and cooperation for the foundation and operation of a collective organization ensuring the handover, collection, processing, recovery and environmentally suitable disposal of waste electrical and electronic equipment.

ARTICLE I

INTRODUCTORY PROVISIONS

 1. ZEO Slovakia s.r.o. is a commercial company founded in accordance with the Act No. 513/1991, subsequently amended.
 2. The purpose of founding ZEO Slovakia s.r.o. is mainly to enforce the common interests and needs of its Clients and execute the activities in the field of their business sphere, in accordance with and within the scope of granted competences and in accordance with the legislation of the Slovak Republic.
 3. The Contracting Parties are interested in the cooperation concerning the collective organization of handover, collection, processing, recovery and environmentally suitable disposal of waste electrical and electronic equipment, batteries and packaging.
 4. For purpose of this Agreement, electrical and electronic equipment (hereinafter referred to as “EEE”) shall mean any electrical and electronic tools and devices (except for large stationary industrial devices).

ARTICLE I

PRINCIPLES OF COOPERATION

 1. This Agreement includes the basic general rules for the appropriate operation of PRO that ensures, as a legal entity, the handover, collection, processing, recovery and environmentally suitable disposal of waste electrical and electronic equipment, batteries and packaging, in terms of the Act No. 79/2015 Coll., on Waste, and regulates the mutual relationships of the Contracting Parties when ensuring its activity.
 2. PRO shall ensure the effective performance of its Clients´ obligations arising from the Waste Act, by means of service partners.
 3. PRO shall work with the maximum transparency in relation to the Clients, public and state administration bodies.
 4. PRO shall negotiate with the service organizations, other PRO institutions, state administration bodies (Ministry of the Environment, Ministry of Economy, Slovak Environmental Inspection Authority, municipalities), Recycling Fund, self-government (Association of Towns and Communities of Slovakia, …), legislative authorities (National Council of the Slovak Republic), the most advantageous conditions for the PRO´s Clients concerning the performance of their obligations in the field of electro-waste, batteries and packaging waste.
 5. PRO shall execute the administrative activity on its own, by means of its employees.
 6. The PRO´s Executive shall represent PRO externally; he shall mainly ensure the effective operation of PRO and fulfilment of tasks arising from this Agreement.  
 7. The PRO´s Clients may collect one product category only via one PRO institution. However, it does not exclude the fact that the Client may collect different product categories via different PRO institutions. 
 8. Any producer/importer may join PRO (may become its user) based on an Agreement on Principles of Cooperation concluded with PRO.
 9. In case there are different PRO institutions of obliged entities with the same activity/targets, PRO shall enforce that such PRO institutions create a collective authority – association or consortium on a contractual basis provided that the foundation of such a collective authority shall lead to more effective achievement of targets of obliged entities, in accordance with the Waste Act.

ARTICLE III

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES

 1. PRO undertakes to establish and operate without undue delay a PRO institution that shall ensure the handover, collection, processing, recovery and environmentally suitable disposal of WEEE, batteries and packaging waste, within the collective control system.
 2. PRO undertakes to ensure a unified representation and cooperation of the Clients with entities ensuring the waste collection, processing or another treatment, and to ensure the effective activity of PRO in cooperation with state administration bodies and local self-governments.
 3. PRO undertakes to make every effort to keep unified files on the quantity of produced and imported EEE, batteries and packaging, their individual Clients, and on the waste treatment concerning these commodities.
 4.  PRO´s Clients are disposed to provide their cooperation to meet the purpose of this Agreement and they undertake to use the PRO´s services based on a particular agreement.

ARTICLE IV

INFORMATION

 1. The Contracting Parties shall provide each other without undue delay with any important obtained information related to the subject matter of this Agreement.
 2. PRO shall inform all the Contracting Parties hereto of any important facts related to the foundation and operation of PRO, without undue delay.
 3. PRO shall inform the third party of this Agreement and all the related facts so that the interests of the other Contracting Party are not endangered. 

 ARTICLE V

EXCLUSIVITY

Any Contracting Party shall inform the remaining Parties of its intention to cooperate and negotiate with the third party in order to create a collective organization or of another intention involving the third party. 

ARTICLE VI

GENERAL PROVISIONS

 1. This Agreement is drawn up in two (2) counterparts with the validity of an original whereas each Contracting Party shall receive one (1) counterpart. The Contracting Parties read this Agreement, explained it mutually, and agree with it based on their free and serious will, not in distress or under apparently disadvantageous terms. In witness whereof, they affix their signatures.
 2. This Agreement may be amended or supplemented according to the needs defined by the Contracting Parties and after a mutual agreement of all the involved Parties. Any amendment or supplement hereto shall be in writing.

In Košice, dated on 1 July 2016

........................................................                                                  .............................................

          ZEO Slovakia s.r.o., PRO                                                                                               

AGREEMENT ON COOPERATION

concluded pursuant to Section 269(2) of the Commercial Code

(hereinafter referred to as the „Agreement“)

between

ZEO Slovakia s.r.o.

Registered office: Stará prešovská 10, 040 01 Košice

Company Identification No.: 45294372, VAT Company Identification No.: SK2022941492, Tax Identification No.: 2022941492

Company incorporated in the Companies Register kept by the Regional Court in Košice I, Section: Sro, Insert: 24760/V

Represented by: Ing. Marek Bertha, Executive

(hereinafter referred to as „PRO“)

and

           

concerning

the system and cooperation for the foundation and operation of a collective organization ensuring the handover, collection, processing, recovery and environmentally suitable disposal of waste electrical and electronic equipment.

ARTICLE I

INTRODUCTORY PROVISIONS

 1. ZEO Slovakia s.r.o. is a commercial company founded in accordance with the Act No. 513/1991, subsequently amended (hereinafter referred to as “PRO” – Producer Responsibility Organisation).

 1. In terms of Section 32(16) of the Act No. 79/2015 Coll., on Waste, the Client shall be considered as a producer of electrical and electronic equipment and shall be aware of its obligations arising from this Act.

 1. The Contracting Parties desire to cooperate on the collective organization of handover, collection, processing, recovery and environmentally suitable disposal of waste electrical and electronic equipment.

 1. For purpose of this Agreement, electrical and electronic equipment (hereinafter referred to as “EEE”) shall mean any electrical and electronic tools and devices (except for large stationary industrial devices).

ARTICLE II

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES

 1. PRO undertakes to operate a collective system with the maximum efficiency for the Client.

 1. PRO undertakes to ensure for the Client the take-back, separate collection and treatment of WEEZ, i.e. the performance of obligations that may be ensured collectively in accordance with the Waste Act as well as with the subsequent legislation. PRO shall ensure the mentioned services by ordering them from entities authorized to provide such services (service partners). The Client is entitled to check the activity of service partners by means of PRO and within a reasonable scope, when they execute their activity in terms of the collective system. PRO undertakes to ensure meeting of the Client´s minimum limits stipulated by the Government Regulation for collection, recovery, reuse and recycling of electro-waste and reuse and recycling of components and materials.

 1. PRO undertakes to perform the Client´s obligation properly and timely, in accordance with the Waste Act and with Section 27(4)(e) to (g), if the Affiliated Entity grants it the appropriate Power of Attorney for that purpose, as specified in Annex No. 1 hereto.

 1. PRO undertakes to enable the Client to inspect within a reasonable scope the documents related to the collection, transport or processing of WEEE in terms of the collective system so that the protection of confidential data is ensured pursuant to Article 5 hereof.

 1. PRO undertakes to ensure for the Client´s customers suitable possibilities for the take-back of electrical and electronic equipment and separate collection of WEEE.

 1. The Client undertakes to pay PRO the invoiced remunerations timely and to full extent, in accordance with Article III hereof. Otherwise, PRO shall perform the Client´s obligations only within the scope of paid invoices.

 1. PRO is obliged to inform the Client without undue delay of any important facts related to the foundation and operation of a collective system.

 1. The Client undertakes to provide PRO with its cooperation so that the proper and effective operation of a collective system is ensured, and to use the PRO´s services within the scope stipulated herein.

 1. The Client is obliged to submit to PRO the following documents latest upon the signature of this Agreement:
 1. copy of the confirmation from the Ministry of the Environment of the Slovak Republic concerning the incorporation of obliged entities in the register, if available
 2. copies of all notifications concerning any data change.

     

10. The Client is obliged to provide PRO without undue delay with any necessary obtained information related to this Agreement. The Client is obliged mainly to:

a)   inform PRO without undue delay of any changes in accordance with Section 27(12) (b), (c), (d)

b)   submit to PRO the statement on EEE and WEEE treatment in the previous calendar quarter for purpose of reporting, latest within the 15th day after the end of each calendar quarter

c)   inform PRO without undue delay of an entity being a producer of electrical and electronic equipment in terms of the Act No. 79/2015, and being suspected of non-performance of its obligation concerning the WEEE treatment.

 1. Based on the PRO´s request, the Client undertakes to enable PRO without undue delay to inspect its documents and files within a scope necessary for the examination of accuracy and correctness of data listed in paragraph 10 of this Article. Otherwise, the Client shall be responsible for any loss incurred to PRO.

 1. PRO authorizes the Client to use its commercial name and title, ZEO Slovakia s.r.o., within the validity period of this Agreement but only in order to inform the third parties of the Client´s involvement in the collective system operated by PRO. The Client authorizes PRO to use the Client´s commercial name within the validity period of this Agreement but only in order to inform the third parties of the Client´s involvement in the collective system operated by PRO.

ARTICLE III

COMPENSATION OF COSTS

 1. The Client undertakes to pay PRO the costs expended purposefully and demonstrably for the operation of a collective system, i.e. mainly the costs for services provided by service partners and other related costs.  

 1. The amount and payment terms are mentioned in Annex No. 2 hereto. PRO is obliged to inform the Client of any increased amount before it becomes effective. 

ARTICLE IV

CONFIDENTIALITY

PRO undertakes to take technical and organizational internal measures for the protection of confidential information and to instruct its employees on confidentiality. The Contracting Parties are obliged to keep confidentiality about all confidential facts related to this Agreement, and to protect the confidentiality of the other Contracting Party´s information against any unauthorized usage by the third parties. Any confidential information (information constituting a business secret of the other Contracting Party as well as other information related to the other Contracting Party, that is not publicly available and which provision to the third party may cause a loss or may damage the legitimate interests of the other Contracting Party, if it is information that the Contracting Party has obtained in connection with the conclusion or performance of this Agreement) is available only to the collective organization and to the Client, except for cases mentioned in Article II (3) hereof.

ARTICLE V

FINAL PROVISIONS

1.  The Client agrees with the fact that PRO shall also conclude similar agreements with other participants who want to join the collective system of WEEE treatment.

     

2.   The rights and obligations that are not regulated herein shall be governed by the Commercial Code, Waste Act No. 79/2015 Coll., and by other applicable legislation of the Slovak Republic.

3. The Contracting Parties may amend or supplement this Agreement only by written amendments approved by both Contracting Parties.

4.   The Agreement comes into force on the day when it is signed by both Contracting Parties.

5.   The Agreement is concluded for an indefinite period. The termination of this Agreement shall   

      follow Section 27(14) of the Act No. 79/2015.

6.  Any Contracting Party may withdraw from the Agreement if the other Contracting Party breaches the Agreement and does not cease to breach the Agreement or does not remedy the consequences though advised of it in writing.

7.   The Contracting Parties declare they are fully legally competent, they read the Agreement, understood its content completely, consider the rights and obligations arising from the Agreement as definite and clear, have made this legal act definitely, seriously, freely, not by mistake, in distress or under apparently disadvantageous terms. In witness whereof, they affix their signatures and undertake to perform the Agreement voluntarily.   

8.   If any provision of the agreements mentioned herein becomes invalid or illegal or unenforceable, wholly or partially, it will not affect the validity and enforceability of the remaining parts of the affected agreement. In such a case or in case the entire agreement is invalid or illegal or unenforceable, the Contracting Parties undertake to substitute the affected provision by a new one which meaning corresponds most closely to the affected provision.

9.  The Agreement includes numbered Annexes forming its integral part as regards its content. 

10. The Agreement is drawn up in 2 counterparts whereas each Contracting Party shall receive

      one counterpart.

In Košice, dated on 1 July 2016

........................................................                                                  .............................................

ZEO Slovakia s.r.o. (PRO)                                                                              Client

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

uzatvorená podľa § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka

(ďalej len „Zmluva“)

medzi

ZEO Slovakia s.r.o.

sídlo: Stará prešovská 10, 040 01 Košice

IČO: 45294372 , IČ DPH: SK2022941492, DIČ: 2022941492

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 24760/V

v zastúpení: Ing. Marek Bertha, konateľ

(ďalej len „OZV“)

a

           

týkajúca sa

systému a spolupráce pri vytvorení a prevádzkovaní kolektívneho nakladania zabezpečujúcej odovzdávanie, zber, spracovávanie, zhodnotenie a environmentálne vhodné zneškodňovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení .

ČLÁNOK I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Spoločnosť ZEO Slovakia s.r.o. je obchodná spoločnosť založená podľa zákona č. 513/1991 v znení neskorších predpisov. ( ďalej len OZV)

 1. Klient sa v zmysle § 32 ods. 16 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ,sa považuje za výrobcu elektrozariadení,  a je si vedomý svojich povinností vyplývajúcich mu z tohoto zákona.

 1. Účastníci tejto dohody majú záujem spolupracovať v oblasti kolektívneho zabezpečenia odovzdávania, zberu, spracovávania, zhodnotenia a environmentálne vhodného zneškodňovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení ,

 1. Elektrickými a  elektronickými zariadeniami (ďalej len „EEZ“) sa na účely tejto dohody rozumejú elektrické a elektronické nástroje a zariadenia ( s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov) .

ČLÁNOK II

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. OZV sa zaväzuje prevádzkovať kolektívny systém pre klienta s maximálnou efektívnosťou.

 1. OZV sa zaväzuje zabezpečiť pre klienta spätný odber, oddelený zber, a nakladanie s OEEZ,  a tým splnenie povinností, ktoré je možné podľa zákona o odpadoch ako aj podľa nadväzujúcich právnych predpisov zabezpečiť kolektívne. OZV uvedené služby zabezpečí tak, že ich objedná u osôb oprávnených na ich poskytovanie (servisní partneri). Klient je oprávnený prostredníctvom OZV v primeranom rozsahu kontrolovať činnosť Servisných partnerov pri vykonávaní ich činnosti v rámci Kolektívneho systému. OZV sa zaväzuje zabezpečiť splnenie minimálnych limitov klienta ustanovených nariadením vlády pre zber, zhodnocovanie, opätovné použitie a zhodnotenie elektroodpadu a opätovné použitie a recykláciu komponentov a materiálov. 

 1. OZV sa zaväzuje riadne a včas plniť  povinnosti klienta v zmysle Zákona o odpadoch ,podľa §27 ods.4 písm. e) až g), ak na to Člen vystaví potrebné plnomocenstvo v znení bližšie špecifikovanom v prílohe č. 1 Zmluvy.

 1. OZV sa zaväzuje umožniť klientovi v primeranom rozsahu nahliadnuť do dokumentov súvisiacich so zabezpečením zberu, dopravy alebo spracovania OEEZ, v rámci Kolektívneho systému tak, aby bola zabezpečená ochrana dôverných údajov podľa článku 5 tejto zmluvy.

 1. OZV sa zaväzuje zabezpečiť pre zákazníkov klienta vhodné možnosti pre spätný odber elektrozariadení ,  oddelený zber odpadov pochádzajúcich z tohto prudu odpadov.

 1. Klient sa zaväzuje zaplatiť OZV fakturované odplaty podľa článkov III.  tejto zmluvy včas a v plnej výške. V opačnom prípade bude OZV plniť povinnosti klienta iba v rozsahu uhradených faktúr.

 1. OZV je povinná bez zbytočného odkladu informovať klienta o dôležitých skutočnostiach súvisiacich s  vytvorením a fungovaním Kolektívneho systému.

 1. Klient sa zaväzuje poskytnúť OZV svoju súčinnosť, aby bolo zabezpečené riadne a efektívne fungovanie Kolektívneho systému, a zároveň využívať služby OZV v rozsahu stanovenom Zmluvou.

 1. Klient je povinný OZV predložiť najneskôr pri podpise Zmluvy:

a)  kópiu potvrdenia MŽP SR o zápise člena do registra povinných osôb, ak ju obdržal.

b)  kópie všetkých oznámení zmien údajov,

     

10. Klient je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť OZV všetky dôležité  informácie, ktoré získa a ktoré súvisia so Zmluvou, najmä je povinný:

a)   bezodkladne informovať OZV o zmenách,  podľa § 27 ods.12. pism. b,c,d)

b) najneskôr do 15. dňa po uplynutí každého kalendárneho štvrťroka predložiť OZV hlásenie o  nakladaní s EEZ a OEEZ v predošlom kalendárnom štvrťroku na účely ohlasovania .

g)   bezodkladne informovať OZV o osobe, ktorá je výrobcom elektrozariadení v zmysle zákona 79/2015 a o ktorej má podozrenie, že si neplní povinnosti v oblasti nakladania s OEEZ.

11. Klient sa zaväzuje bezodkladne umožniť OZV na jej požiadanie nahliadnuť do  jeho dokumentov a evidencií v rozsahu potrebnom na preverenie správnosti a pravdivosti údajov uvedených v odseku 10.  tohto článku, v opačnom prípade zodpovedá za škodu spôsobenú OZV

13. OZV udeľuje klientovi právo používať označenie a obchodné meno OZV ZEO Slovakia s.r.o. počas platnosti Zmluvy, ale len za účelom informovania tretích osôb o zapojení klienta do Kolektívneho systému prevádzkovaného OZV. Klient udeľuje OZV právo používať obchodné meno klienta počas platnosti Zmluvy, ale len za účelom informovania tretích osôb o zapojení klienta do Kolektívneho systému prevádzkovaného OZV

ČLÁNOK III

NÁHRADA NÁKLADOV

 1. Klient sa zaväzuje uhradiť OZV náklady účelne a preukázateľne vynaložené na prevádzkovanie Kolektívneho systému, ktorými sú najmä náklady na úhradu služieb Servisných partnerov a s tým súvisiace náklady. 

 1. Výška a spôsob platby sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy. OZV je povinná informovať Klienta o zvýšení platby  pred účinnosťou tejto zmeny.

ČLÁNOK IV

MLČANLIVOSŤ

OZV sa zaväzuje prijať technické a organizačné vnútorné opatrenia na ochranu dôverných informácií a poučiť a zaviazať k mlčanlivosti svojich zamestnancov. Zmluvné strany musia zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou a chrániť dôvernosť informácií druhej strany pred ich neoprávneným použitím tretími stranami. Všetky dôverné informácie ( informácie tvoriace obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany ako aj o iné informácie týkajúce sa druhej zmluvnej strany, ktoré nie sú verejne dostupné a ich poskytnutie tretej osobe je spôsobilé spôsobiť škodu alebo poškodiť oprávnené záujmy druhej zmluvnej strany, ak ide o informácie, o ktorých sa zmluvná strana dozvedela v súvislosti s uzatvorením alebo plnením Zmluvy ) sú prístupné iba kolektívnej organizácii a klientovi  s výnimkou podľa článku II, odseku 3. tejto zmluvy.

ČLÁNOK V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.  Klient súhlasí s tým, že OZV bude obdobné zmluvy uzatvárať i s ďalšími účastníkmi, ktorí sa chcú zapojiť do kolektívneho systému nakladania s elektroodpadmi

     

2.   Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa spravujú Obchodným zákonníkom, zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR

3.   Zmluvné strany môžu túto zmluvu meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov so súhlasom obidvoch zmluvných strán

4.   Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

 1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Rozviazanie tejto zmluvy sa riadi podľa § 27 ods.14. Zákona 79/2015

6.  Každá zo zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana Zmluvu porušila a napriek písomnému upozorneniu s porušovaním Zmluvy neprestane alebo neodstráni jeho následky.

7.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si zmluvu prečítali, plne porozumeli jej obsahu, práva a povinnosti z nej vyplývajúce považujú za určité a zrozumiteľné, že tento právny úkon urobili skutočne, slobodne, vážne, bez omylu a zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú, čím sa zaväzujú ju dobrovoľne plniť.

8.   Ak sa stane niektoré ustanovenie niektorej zo zmlúv obsiahnutých v tejto listine celkom alebo z časti neplatným alebo nezákonným alebo neuplatniteľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a uplatniteľnosť zostávajúcej časti dotknutej zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade neplatnosti alebo nezákonnosti alebo neuplatniteľnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými ustanoveniami.

9.  K Zmluve sú pripojené prílohy číslované, ktoré tvoria z obsahového hľadiska neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

10. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Košiciach, dňa:

........................................................                                                  .............................................

    OZV ZEO Slovakia s.r.o.                                                                                            klient

Princípy spolupráce

DOJEDNANÉ MEDZI

ZEO Slovakia s.r.o.

sídlo: Stará prešovská 10, 040 01 Košice

IČO: 45294372 , IČ DPH: SK2022941492, DIČ: 2022941492

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 24760/V

v zastúpení: Ing. Marek Bertha, konateľ

(ďalej len „OZV“)

  

........................

........................

........................ ( klienti )

týkajúce sa

zapojenia do kolektívneho systému a spolupráce pri vytvorení a prevádzkovaní kolektívnej organizácie zabezpečujúcej odovzdávanie, zber, spracovávanie, zhodnotenie a environmentálne vhodné zneškodňovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení .

ČLÁNOK I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Spoločnosť ZEO Slovakia s.r.o. je obchodná spoločnosť založená podľa zákona č. 513/1991 v znení neskorších predpisov.
 2. Účelom založenia spoločnosti ZEO Slovakia s.r.o. je najmä presadzovať spoločné záujmy a potreby svojich klientov a dbať na výkon činností v oblasti ich podnikateľského zamerania v súlade a v rozsahu mu udelených právomocí a v súlade s legislatívou platnou na území Slovenskej republiky.
 3. Účastníci tejto dohody majú záujem spolupracovať v oblasti kolektívneho zabezpečenia odovzdávania, zberu, spracovávania, zhodnotenia a environmentálne vhodného zneškodňovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení , batérií a obalov.
 4. Elektrickými a  elektronickými zariadeniami (ďalej len „EEZ“) sa na účely tejto dohody rozumejú elektrické a elektronické nástroje a zariadenia (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov) . 

ČLÁNOK II

PRINCÍPY SPOLUPRÁCE

 1. Táto dohoda predstavuje základné rámcové pravidlá pre vhodné fungovanie OZV zabezpečujúceho odovzdávanie, zber, spracovávanie, zhodnotenie a environmentálne vhodné zneškodňovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení, batéríí a obalov v zmysle zákona    č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vo forme právnickej osoby (ďalej len „OZV“) a úpravu vzájomných vzťahov zmluvných strán pri zabezpečení jeho činnosti.
 2. OZV. bude prostredníctvom servisných partnerov zabezpečovať efektívne plnenie povinností jej klientov vyplývajúcich zo zákona o odpadoch.
 3. OZV bude fungovať s maximálnou transparentnosťou voči klientom, verejnosti a orgánom štátnej správy.
 4. Úlohou OZV bude vyjednávanie najvýhodnejších podmienok pre klientov OZV ohľadom plnenia ich povinností týkajúcich sa elektroodpadu , odpadu z batérií a obalov so servisnými organizáciami, ostatnými OZV a štátnou správou (MŽP, MH, Štátna inšpekcia ŽP, obce), RecFondom, samosprávou (ZMOS,...), zákonodarnou mocou (NR SR).
 5. Administratívnu činnosť si bude OZV zabezpečovať najmä samostatne, prostredníctvom svojich zamestnancov.
 6. Výkonný riaditeľ bude zastupovať OZV navonok, jeho úlohou bude najmä zabezpečiť efektívnu prevádzku OZV a zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z tejto dohody.
 7. Klienti OZV môžu jednu kategóriu výrobku zbierať len cez jednu OZV.  To nevylučuje, že iné kategórie výrobkov môžu zbierať cez iné OZV.
 8. Do OZV môže pristúpiť (byť užívateľom) výrobca/dovozca na základe zmluvy, ktorou rešpektuje princípy spolupráce OZV.
 9. V prípade, že budú existovať iné OZV povinných osôb s rovnakým zameraním/cieľom,  OZV bude presadzovať aby tieto vytvorili spoločný orgán – združenie alebo konzorcium na zmluvnom základe, ak vytvorenie takéhoto spoločného orgánu bude viesť k efektívnejšiemu dosiahnutiu cieľa povinných osôb podľa zákona o odpadoch.

ČLÁNOK III

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. OZV sa zaväzuje bez zbytočného odkladu zriadiť a prevádzkovať OZV zabezpečujúcu odovzdávanie, zber, spracovávanie, zhodnotenie a environmentálne vhodné zneškodňovanie OEEZ, batérií a odpadu z obalov so spoločným riadením.
 2. OZV sa zaväzuje zabezpečiť jednotné zastupovanie a spoluprácu klientov so subjektami zabezpečujúcimi zber a spracovanie a iné nakladanie s odpadmi a zabezpečiť efektívne fungovanie OZV v súčinnosti s orgánmi štátnej správy a miestnymi samosprávami.
 3. OZV sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie, aby OZV viedla jednotnú evidenciu o množstve vyrobených a dovezených EEZ, batérií a obalov, ich jednotlivých klientov a o nakladaní s odpadom z týchto komodít.
 4. Klienti  OZV vyjadrujú záujem poskytnúť svoju súčinnosť, aby bol naplnený účel tejto dohody, a zároveň na základe osobitnej zmluvy sa zaväzujú využívať služby OZV

ČLÁNOK IV

INFORMOVANIE

 1. Účastníci tejto dohody si bez zbytočného odkladu poskytnú všetky dôležité informácie, ktoré získajú, a ktoré súvisia s predmetom dohody.
 2. OZV bude bez zbytočného odkladu informovať všetkých účastníkov tejto dohody o dôležitých skutočnostiach súvisiacich s  vytvorením a fungovaním OZV.
 3. OZV bude informovať tretie osoby o tejto dohode a súvisiacich skutočnostiach uvážlivo tak, aby neohrozili záujmy druhého účastníka zmluvy.

 ČLÁNOK V

EXKLUZIVITA

Účastník tejto dohody bude informovať zvyšných účastníkov o úmysle spolupracovať a rokovať s treťou osobou za účelom vytvorenia kolektívnej organizácie alebo za obdobným účelom za účasti tretej osoby.

ČLÁNOK VI

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) totožných rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých po jednom (1) obdrží každá zo zmluvných strán. Zmluvné strany si túto dohodu prečítali, vzájomne vysvetlili a na znak súhlasu s ňou ju slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, vlastnou rukou podpísali.
 2. Túto dohodu je možné meniť alebo dopĺňať podľa potrieb definovaných účastníkmi tejto dohody, po vzájomnej dohode všetkých jej účastníkov. Zmeny a doplnky musia byť uskutočnené v písomnej forme.

V Košiciach, dňa : 01.07.2016

........................................................                                                  .............................................

          OZV  ZEO Slovakia s.r.o.                                                                                               

Príloha č. 1

ZMLUVY O SPOLUPRÁCI

týmto udeľuje plnomocenstvo

ZEO Slovakia s.r.o.

sídlo: Stará prešovská 10, 040 01 Košice

IČO: 45294372 , IČ DPH: SK2022941492, DIČ: 2022941492

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,

oddiel Sro, vložka24760/V

v zastúpení:Ing. Marek Bertha, konateľ

(ďalej len „OZV“)

aby v jej mene plnila ohlasovacie povinnosti podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  a za týmto účelom ju zastupovala voči Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, úradom životného prostredia a iným správnym orgánom ako aj Recyklačnému fondu.

Toto plnomocenstvo je platné do odvolania.

V Košiciach, dňa:

Plnomocenstvo prijíma

OZV ZEO Slovakia s.r.o.

Kategória 1: Zariadenia na tepelnú výmenu
• Kategória 2: Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako
100 cm2
• Kategória 3: Svetelné zdroje
• Kategória 4: Veľké zariadenia s akýmkoľvek vonkajším rozmerom väčším ako 50 cm
• Kategória 5: Malé zariadenia so všetkými vonkajšími rozmermi menšími alebo rovnými 50 cm
• Kategória 6: Malé IT a telekomunikačné zariadenia so všetkými vonkajšími rozmermi menšími  alebo rovnými 50 cm

Cenník elektrozariadení na rok 2020

Kategória 1: Zariadenia na tepelnú výmenu

0,25€/kg

Kategória 2: Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako

100 cm2

0,20€/kg

Kategória 3: Svetelné zdroje

0,65€/kg

Kategória 4: Veľké zariadenia s akýmkoľvek vonkajším rozmerom väčším ako 50 cm

0,08€/kg

Kategória 5: Malé zariadenia so všetkými vonkajšími rozmermi menšími alebo rovnými 50 cm

0,08€/kg

Kategória 6: Malé IT a telekomunikačné zariadenia so všetkými vonkajšími rozmermi menšími  alebo rovnými 50 cm

0,08€/kg

 

Cenník batérií a akumulátorov na rok 2020

Prenosné batérie a akumulátory

0,69€/kg

Priemyselné batérie a akumulátory

0,29€/kg