Zhodnocovanie elektrického odpadu

O nás

Cieľom spoločnosti ZEO Slovakia s.r.o. ( OZV ) je v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve vytvoriť združenie výrobcov a dovozcov elektozariadení , batérií a akumulátorov.

OZV ZEO Slovakia s.r.o., bude na základe zmluvy o členstve a spolupráci plniť za výrobcov a dovozcov povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve so zameraním sa na zabezpečenie plnenia záväzných limitov pre zber, zhodnotenie, opätovné použitie a recykláciu. Ďalej na základe zmluvy o členstve a spolupráci bude kolektívne združenie plniť povinnosti napr. informovanie spotrebiteľov, zápisy do Registra výrobcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov, vedenie evidencie, informovanie spracovateľov elektroodpadov.

OZV ZEO Slovakia s.r.o., Vám ponúka možnosť na vytvorenie združenie výrobcov a dovozcov s cieľom vzájomne prepojiť systém nakladania s elektrozariadeniami  so systémom spätného odberu elektozariadení a oddeleného zberu elektroodpadu .

OZV ZEO Slovakia s.r.o. počas takmer dvanásť ročného pôsobenia na trhu nadobudla odborné skúsenosti v oblasti legislatívi a technického fungovania kolektívných orgánov OZV (združení). Preto aj nadalej jej pracovníci budú vytvárať svojím členom také podmienky kotré budú zjednodušovať a skvalitňovať ich prácu, ktorá im bude prinášať náležite želaný prínos.

Všetkým členom združenia ZEO Slovakia s.r.o. preto patrí vďaka za doterajšie spolupôsobenie a aktívnu účasť na fungovaní OZV.

Konateľ spoločnosti
Ing.Marek BERTHA

POTVRDENIE O SPLNENÍ CIEĽOV ZBERU A RECYKLÁCIE ODPADOV Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV.

V roku 2017 zabezpečila OZV ZEO Slovakia s.r.o. zber, prepravu a recykláciu  odpadu z neobalových výrobkov:

Rok:2017

Hmotnosť odpadov

Dosiahnuté percento zhodnotenia(1)

Dosiahnuté percento recyklácie(2)

Zber odpadov (t)

Zhodnotenie

Recyklácia                             (t)

Neobalový výrobok

Energetické                          (t)

Iné                         (t)

(%)

(%)

F

G

H

I

J

Z

R

Sklo

Plasty

10 

 9,91

99

Papier a lepenka

Spolu

Na základe uvedeného OZV ZEO Slovakia s.r.o. zabezpečila pre zastúpených výrobcov splnenie cieľov odpadového hospodárstva v oblasti zberu a recyklácie z odpadov z neobalových výrobkov podľa prílohy č. 3 zákona o odpadoch.

V Košiciach 23.03.2017

S pozdravom

ZEO Slovakia s.r.o.

Ing. Marek Bertha

                                                                                                           

POTVRDENIE O SPLNENÍ CIEĽOV ZBERU A RECYKLÁCIE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.

V roku 2017 zabezpečila OZV ZEO Slovakia s.r.o. zber, prepravu a recykláciu pre  odpadu z elektrických a elektronických zariadení:

Kategória 1. spolu

Veľké domáce spotrebiče

23

90

90

Kategória 2. spolu

Malé domáce spotrebiče

556

94

94

Kategória 3. spolu

Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia

208935

95,27

95,27

Kategória 4. spolu

Spotrebná elektronika

38848

94,18

94,18

Kategória 5. spolu

Osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje

134940

96,36

96,36

Kategória 6. spolu
Elektrické a elektronické nástroje

Elektrické a elektronické

77100

94,77

94,77

Kategória 7. spolu
Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

Kategória 8. spolu
Zdravotnícke zariadenia


Kategória 9. spolu
Prístroje na monitorovanie a kontrolu

22000

95,5

95,5

Kategória 10. spolu
Predajné automaty

Na základe uvedeného OZV ZEO Slovakia s.r.o. zabezpečila pre zastúpených výrobcov splnenie cieľov odpadového hospodárstva v oblasti zberu a recyklácie z elektrických a elektronických zariadení  podľa prílohy č. 3 zákona o odpadoch.

V Košiciach 23.03.2017

S pozdravom

ZEO Slovakia s.r.o.

Ing. Marek Bertha

                                                                                                           

POTVRDENIE O SPLNENÍ CIEĽOV ZBERU A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV.

V roku 2017 zabezpečila OZV ZEO Slovakia s.r.o. zber, prepravu a recykláciu odpadu z obalov v tonach.

Hmotnosť odpadov z obalov z domácností

Sklo

288,02 

Plasty

72,18

Papier a lepenka

 0,4

VKM na báze lepenky

 0,485

Kovy

0,937

Hmotnosť odpadov z obalov iné ako z domácností

Sklo

420 

Plasty

Papier a lepenka

 50

VKM na báze lepenky

Kovy

5

Drevo

2

Na základe uvedeného OZV ZEO Slovakia s.r.o. zabezpečila pre zastúpených výrobcov splnenie cieľov odpadového hospodárstva v oblasti zberu a recyklácie z odpadov z obalov podľa prílohy č. 3 zákona o odpadoch.

V Košiciach 03.03.2017

S pozdravom

ZEO Slovakia s.r.o.

Ing. Marek Bertha

                                                                                                           

V roku 2016 zabezpečila OZV ZEO Slovakia s.r.o. zber, prepravu a recykláciu 134,469 ton odpadu z obalov.

Sklo                                         107,077 t

Plasty                                         6,922 t

Papier a lepenka                      20,000 t

VKM na báze lepenky                   0,095 t

Kovy                                            0,375 t

V roku 2016 zabezpečila OZV ZEO Slovakia s.r.o. zber, prepravu a recykláciu pre 452,700 ton odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Kategória 1. spolu

Veľké domáce spotrebiče                                                         53000 kg

Kategória 2. spolu

Malé domáce spotrebiče                                                          3600 kg

Kategória 3. spolu

Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia             150550 kg

Kategória 4. spolu

Spotrebná elektronika                                                             14200 kg

Kategória 5. spolu

Osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje                                125600 kg

Kategória 6. spolu

Elektrické a elektronické nástroje                                            87450 kg

Kategória 7. spolu

Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely        3700 kg

Kategória 8. spolu

Zdravotnícke zariadenia

Kategória 9. spolu

Prístroje na monitorovanie a kontrolu                                      14600 kg

V roku 2016 zabezpečila OZV ZEO Slovakia s.r.ro,  prostredníctvom OZV Spoločný baterkový systém n.o. zber, prepravu a recykláciu celkovo pre 179,103 ton batérií a akumulátorov.

batérie a akumulátory

Spoločný baterkový systém n.o.

 • zber, preprava

Mach Trade spol, s.r.o. Niklová ul. , Sereď, 926 01

 • spracovanie a recyklácia

elektrozariadenia kategórie 1-10

Belukra Plus s.r.o. , Štefánikova 25, Nitra 949 01

 • zber preprava a zhodnotenie

H- Eko spol s.r.o., Spišské námestie 3, Košice, 040 12

 • zber preprava a zhodnotenie

odpady z obalov

Envi – Geos Nitra, pobočka Prešov, Sabinovská 87, 080 01

 • zber a preprava sklo , plast a kovy
 • sklo 17,077 t
 • plast 6,922 t
 • kovy 0,375 t
 • VKM 0,095 t

spracovanie skla : ATM s.r.o. U Nikolajky 382, Praha 5

spracovania plastov : General Plastic a.s., Priemyselný areál 3677, Kolárovo

spracovanie kovov : Taval s.r.o., Ľubochnianská 2/A, Ľubotice

spracovanie VKM : Fabryka Papieru I Tektury Beskidy S.A, ul. Chopina 1, Wadowice, Poland

Dosiahnuté percento recyklácie3) (%)

Sklo                                                   142,189%

Plasty                                                692,2%

Papier a lepenka                                             410,172

VKM na báze lepenky

Kovy

financovanie sa uskutočňuje na základa zmluvných vzťahov a podmienok dohodnutých v zmluvách a následne vystavených faktúr uhrádzaných bankovým prevodom z účtu na účet.

Náklady spojené s financovaním systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu tvoria 60% obratu spoločnosti.

investovane finančné prostriedky na opravu a údržbu dopravných prostriedkov. Za dané obdobie neboli prerozdelované žiadne zisky.

tvorba web stránky : 2183€

reklama INSA : 400€

reklama REGIONPRESS : 44€

Zoznam miest kde sa uskutočňuje zber vyhradeného prúdu odpadu:

BERTOTOVCE

KRIŽOVANY

MALÝ ŠARIŠ

KOJATICE

ONDRÁŠOVCE

SVINIA

Ing. Marek Bertha - konateľ

Centroglob s.r.o , Sterá Prešovská 10, Košice, 040 01

Zakladajúci členovia :

 1. CENTROGLOB s.r.o, Košice
  www.centroglob.sk
 2. Ing. Marek Bertha - MB

Cieľom spoločnosti ZEO Slovakia s.r.o. je  v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve  vytvoriť OZV pre elektozariadenia, batérie a akumulátory. OZV ZEO Slovakia s.r.o., bude na základe zmluvy o členstve a spolupráci  plniť za výrobcov a dovozcov povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve so zameraním sa na zabezpečenie plnenia záväzných  limitov pre zber, zhodnotenie, opätovné použitie a recykláciu.

Ďalej na základe zmluvy o členstve a spolupráci bude OZV plniť povinnosti napr. informovanie spotrebiteľov,  zápisy do Registra výrobcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov, vedenie evidencie, informovanie spracovateľov elektroodpadov a zberové spoločnosti. OZV ZEO Slovakia s.r.o., Vám ponúka možnosť na vytvorenie združenie výrobcov a dovozcov s cieľom vzájomne prepojiť systém nakladania s elektrozariadeniam  so systémom spätného odberu elektozariadení  a oddeleného zberu  elektroodpadu, batérií a akumulátorov.

Základným cieľom spoločnosti je zabezpečiť pre členov OZV naplnenie litery zákona. To znamená, že našou snahou je zabezpečiť limity zberu a spracovania  elektronického odpadu a odpadov z obalov . Ďalším významným produktom je zabezpečiť hlásenia o dovoze a výrobe elektrických a elektronických zariadení, obalov a neobalových výrobkov , batérií a akumulátorov tak, aby splnili všetky náležitosti, ktoré nám ukladá legislatíva Slovenskej republiky. To sú naše základné ciele, ktorými chceme dosiahnuť spokojnosť pre členov OZV.

Ďalšou etapou je pôsobiť smerom mimo spoločnosť. Jedná sa o vzdelávaciu činnosť mládeže a reklamov zameranou na separovaný zber odpadov.  Výchovno vzdelávacími programami chceme pôsobiť na školách a vzdelávacích centrách.

Zároveň spolupracujeme so ZMOS,  na pilotných programoch zameraných na mestá a obce , mobilných zberoch, odstraňovaní čiernych skládok. 

Spoločnosť ZEO Slovakia s.r.o. je kolektívným združením, ako vyplýva z názvu je jednoznačné, že sme financovaný našími členmi. Všetky prostriedky využívame na zber a recykláciu vyzbieraného odpadu, aby sme svojím členom zabezpečili potrebné limity.

Spoločnosť ZEO Slovakia s.r.o.bola založená 16.12.2009 a zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., pod číslom 24760/V ako nástupca spoločnosti ZEO s.r.o. ( od roku 2005) na základe novely zákona o odpadoch. Bola založená desiatimi vyznamnými spoločnosťami na Slovenskom trhu v oblasti dovozu a výroby elektrických a elektronických zariadení na spracovane dreva a a kovu. Vznik spoločnosti podnietila legislatíva, ktorá ukladá naším členom aby zabezpečovali financovanie celého systému zberu, spracovania, zhodnocovania až po ekologicke zneškodnenie elektroodpadu a batérií a to za svoje vlastné elektrozariadenia uvedené na trh v SR, ako aj za historický odpad.