Zhodnocovanie elektrického odpadu

Novinky

Dňa 18.10.2016 bolo založené koordinačné centrum (KC) pre elektroodpad a to formou družstva: KC elektroodpad, družstvo. Spoločnosť ZEO Slovakia s.r.o. ako OZV pre elektroodpad je jeho spoluzakladateľom.

Dňa 27.10.2016 bolo založené koordinačné centrum (KC) pre obaly a pre neobalové výrobky, a to formou družstva: KC OBALY, družstvo. Spoločnosť ZEO Slovakia s.r.o. ako OZV pre obaly a pre neobalové výrobky je jeho spoluzakladateľom.


Zoznam noviniek

Správa o činnosti OZV ZEO Slovakia s.r.o. za predchádzajúci kalendárny rok podľa zákona 79/2015.

 

a:

V roku 2018 zabezpečila OZV ZEO Slovakia s.r.o. zber, prepravu a recykláciu pre

91200 kg odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Kat:6 - 76 200kg

Kat:3 – 15000kg

V roku 2016 zabezpečila OZV ZEO Slovakia s.r.ro,  prostredníctvom OZV Spoločný baterkový systém n.o. zber, prepravu a recykláciu celkovo pre 31266,08 kg batérií a akumulátorov.

b

 batérie a akumulátory

Spoločný baterkový systém n.o.

  • zber, preprava

Mach Trade spol, s.r.o. Niklová ul. , Sereď, 926 01

  • spracovanie a recyklácia
  • 31233,08kg

elektrozariadenia kategórie 1-10

Belukra Plus s.r.o. , Štefánikova 25, Nitra 949 01

  • zber preprava a zhodnotenie
  • 76200kg

c:

Zber, preprava a spracovanie odpadov sa vykonáva na základe zmluvných vzťahov.

d:

splnenie cieľa podľa výpočtu Koordinačného centra zastúpeného Ing. Mariánom Strýčkom

na 104%.

e:

1. a

0

1. b

0

1. c

809

1. d

  1. d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

0

Kategória 1. spolu

809

2222,03

Kategória 2. spolu

2222,03

3. a

1131,4

3. b

4029,88

3. c

372,14

Kategória 3. spolu

5533,42

4. a

977,67

4. b

12453,31

4. c

Kategória 4. spolu

13430,98

5. a

835,47

5. b

3733,91

5. c

1353,55

Kategória 5. spolu

5922,93

6

472322,5

Kategória 6. spolu

472322,5

7

601,26

Kategória 7. spolu                                                                                                                                                                                               601,26

8. a

31,3

8. b

Kategória 8. spolu

31,3

9

1530,62

Kategória 9. spolu

1530,62

10

0

Kategória 10. spolu

0

f)

financovanie sa uskutočňuje na základa zmluvných vzťahov a podmienok dohodnutých v zmluvách a následne vystavených faktúr uhrádzaných bankovým prevodom z účtu na účet.

Náklady spojené s financovaním systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu tvoria 80% obratu spoločnosti.

g)

financovanie sa uskutočňuje na základa zmluvných vzťahov a podmienok dohodnutých v zmluvách a následne vystavených faktúr uhrádzaných bankovým prevodom z účtu na účet.

Náklady spojené s financovaním systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu tvoria 80% obratu spoločnosti.

g)

investovane finančné prostriedky na opravu a údržbu dopravných prostriedkov. Za dané obdobie neboli prerozdelované žiadne zisky.

h)

prevadzka web stránky : 83€

reklama INSA : 960€

reklama REGIONPRESS : 176€

Ing. Marek Bertha

            ZEO Slovakia s.r.o.

Nová kategorizácia elektrozariadení a nižšie recyklačné poplatky od 1.1. 2019

Európska smernica o elektroodpade stanovuje každej členskej krajine akým spôsobom nakladať s elektroodpadom, a tiež koľko elektroodpadu je potrebné vyzbierať. Zároveň sa snaží harmonizovať prístup a metodológiu jednotlivých krajín v tejto oblasti. V súlade s EÚ smernicami sa preto do slovenskej odpadovej legislatívy zaviedli nové kategórie elektrozariadení, ktoré sú v súlade s EÚ smernicami platné od 15.8. 2018, z dôvodu aplikovateľnosti v praxi však budú účinné od 1.1. 2019.

Pôvodných 10 kategórií elektrozariadení sa od 1.1. 2019 zužuje na týchto 6:


• Kategória 1: Zariadenia na tepelnú výmenu
• Kategória 2: Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako
100 cm2
• Kategória 3: Svetelné zdroje
• Kategória 4: Veľké zariadenia s akýmkoľvek vonkajším rozmerom väčším ako 50 cm
• Kategória 5: Malé zariadenia so všetkými vonkajšími rozmermi menšími alebo rovnými 50 cm
• Kategória 6: Malé IT a telekomunikačné zariadenia so všetkými vonkajšími rozmermi menšími  alebo rovnými 50 cm

V rámci jednotlivých nových šiestich kategórií sa „zmiešajú“ elektrozariadenia rôznych pôvodných kategórií, čo zjednodušene znázorňuje uvedená schéma.

Nové kategórie tak budú obsahovať veľmi rôznorodé výrobky čo do druhu, funkcie ako aj hmotnosti. Budú zahŕňať aj veľké a veľmi ťažké výrobky akými sú napríklad predajné automaty vykazované doteraz v samostatnej kategórii

Nová štruktúra cenníka recyklačných poplatkov od 1.1. 2019

 

 Na základe týchto skutočností bolo nevyhnutné, aby sme upravili štruktúru cenníka recyklačných poplatkov (RP). V jednotlivých nových kategóriách zavádzame hmotnostné intervaly,ktoré umožnia spravodlivý systém stanovenia RP v závislosti od hmotnosti výrobkov
a najjednoduchšie riešenie zatrieďovania výrobkov podľa novej kategorizácie, kde sú veľké a malé zariadenia definované ich rozmermi.

 Náklady na zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu sa odvíjajú najmä od jeho hmotnosti a materiálového zloženia a kalkulujú sa na hmotnosť elektroodpadu. Minimálne ciele zberu elektroodpadu stanovené EÚ sú tiež dané hmotnosťou elektroodpadu. A pre každú členskú
krajinu rovnako prudko rastú. Pre tento rok musíme vyzbierať minimálne 50 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení, ktoré naši účastníci predali počas troch predchádzajúcich rokov.V budúcom roku 2019 to už bude 55 %, v roku 2020 60 % a v roku 2021 to bude až 65 % z hmotnosti predaných výrobkov.

 Snažíme sa o dlhodobé udržanie systému zberu a recyklácie elektroodpadu tak, aby naši výrobcovia a ich zákazníci príliš nepociťovali neustále rastúce povinnosti v zbere a recyklácii elektroodpadu. To je možné len pri nastavení poplatkov, ktoré reálne pokryjú všetky náklady
súvisiace so zberom a recykláciou elektroodpadu.

 Nová kategorizácia spôsobí, že niektoré funkciou rovnaké výrobky budú vzhľadom na svoje rozmery patriť do rôznych kategórií. Napríklad odsávač s akýmkoľvek rozmerom nad 50 cm sa bude vykazovať v kategórii 4 - Veľké zariadenia ale iný so všetkými rozmermi menšími alebo rovnými 50 cm sa bude vykazovať v kategórii 5 - Malé zariadenia.

 Naopak, do jednej kategórie môžu patriť spolu výrobky, ktoré sa doteraz vykazovali v rôznych kategóriách. Napríklad odsávač pár (doteraz veľký domáci spotrebič), čistička vzduchu (doteraz malý domáci spotrebič) a elektrická kosačka (doteraz el. nástroj) sa vykážu spolu v novej kategórii 4-Veľké zariadenia nad 50 cm, pokiaľ budú mať aspoň jeden rozmer nad 50 cm.

 Našou snahou preto bolo zjednotiť hmotnostné intervaly a ich poplatky, čím bude aj vykazovanie uvedenia elektrozariadení na trh jednoduchšie a prehľadnejšie.