Zhodnocovanie elektrického odpadu

Legislatíva

ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2015
Vyhlásené: 21. 4.2015 Časová verziapredpisuúčinnáod: 1. 1.2018do: 31.12.2022
Obsah dokumentujeprávnezáväzný.
79
Z ÁKON
zo 17.marca2015
o odpadocha o zmenea doplneníniektorýchzákonov
Národná radaSlovenskejrepublikysauznieslanatomtozákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákonupravuje
a) programové dokumentyv odpadovomhospodárstve,
b) opatrenia napredchádzanievznikuodpadu,
c) práva a povinnostiprávnickýchosôba fyzickýchosôbpripredchádzanívznikuodpadova pri
nakladaní s odpadmi,
d) rozšírenú zodpovednosťvýrobcov,
e) nakladanie s vyhradenýmivýrobkamia prúdmiodpadov,
f) nakladanie s komunálnymodpadom,
g) cezhraničný pohybodpadov,
h) informačný systémodpadovéhohospodárstva,
i) pôsobnosť orgánovštátnejsprávya obcívoveciachštátnejsprávyodpadovéhohospodárstva,
j) zodpovednosť zaporušeniepovinnostínaúsekuodpadovéhohospodárstvaa
k) činnosť Recyklačnéhofondu,procesjehozrušeniaa zániku.
(2) Tento zákonsanevzťahujena
a) hnoj,1) slamu aleboinýprírodnýpoľnohospodárskymateriálalebolesníckymateriál,ktorý
nevykazuje nebezpečnévlastnostia používasav poľnohospodárstve,lesníctvev súlade
s osobitným predpisom1a) alebo nazískanieenergiez tohtomateriáluprocesmialebospôsobmi,
ktoré nepoškodzujúživotnéprostredieanineohrozujúzdravieľudí,
b) nakladanie s látkamiznečisťujúcimiovzdušie,2)
c) nakladanie, zachytávanie,prepravua trvaléukladanieoxiduuhličitéhodogeologického
prostredia podľaosobitnéhopredpisu,3)
Strana 2 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 79/2015 Z.z.
d) nakladanie s odpadmiz drahýchkovov,4)
e) nakladanie s rádioaktívnymiodpadmi,5)
f) nakladanie s vyradenýmivýbušninamia zvyškamiz výrobyvýbušnín,6)
g) pôdu (insitu)vrátanenevykopanejkontaminovanejzeminya stavby7) trvalo spojenésozemou,
h) nekontaminovanú zeminua inýprirodzenesavyskytujúcimateriálvykopanýpočasstavebných
prác, akjeisté,žesamateriálpoužijenaúčelyvýstavbyv prirodzenomstavenamieste,na
ktorom bolvykopaný,
i) sedimenty premiestňovanév rámcipovrchovýchvôdnaúčelyvodnéhohospodárstvaa riadenia
vodných tokovalebonazabráneniezáplavám,alebonazmiernenieúčinkovpovodnía období
sucha, alebonarekultiváciupôdy,aksapreukáže,žesedimentynevykazujúnebezpečné
vlastnosti uvedenév príloheosobitnéhopredpisu.8)
j) bývalé potraviny,ktorésúurčenénakŕmneúčelypodľaosobitnýchpredpisov,8a)
k) nakladanie s telamizvierata ichčasťami,ktoréuhynuliinýmspôsobomakozabitímpreľudskú
spotrebu vrátanezvieratusmrtenýchnaúčelyeradikácieepizootickýchchorôba ktorésú
zneškodňované podľaosobitnéhopredpisu.8b)
(3) Ak osobitnépredpisy9) neustanovujú inak,tentozákonsavzťahujeajna
a) nakladanie s ťažobnýmodpadom,10)
b) ukladanie odpadovnaodkaliská,
c) nakladanie s vedľajšímiživočíšnymiproduktmivrátaneodvodenýchproduktovupravených
v osobitnom predpise,12)
d) nakladanie s odpadovýmivodamia osobitnýmivodami.13)
(4) Ak savedľajšieživočíšneproduktyvrátaneodvodenýchproduktovpodľaodseku3písm.c)
spaľujú, skládkujúalebopoužijúv zariadeniachnavýrobubioplynualebokompostu,tentozákon
sa uplatnívždy.
V ymedzeniezákladnýchpojmov
§ 2
Odpad
(1) Odpad jehnuteľnávecalebolátka,ktorejsajejdržiteľzbavuje,chcesajejzbaviťaleboje
v súlade s týmtozákonomaleboosobitnýmipredpismi14) povinný sajejzbaviť.
(2) Odpadom nieje
a) látka alebohnuteľnávec,ktorájevedľajšímproduktom,
b) špecifický odpad,ktorýdosiaholstavkoncaodpadu,
c) odpad, ktorýprešielprocesomprípravynaopätovnépoužitiea spĺňapožiadavkynavýrobok
uvádzaný natrhustanovenéosobitnýmpredpisom,15) alebo
d) odpad odovzdanýnapoužitiedodomácnosti.
(3) Prúd odpadujeskupinadruhovodpadovs podobnýmivlastnosťami,ktoréumožňujúich
ďalšie spoločnénakladanie.
(4) Vedľajší produktjelátkaalebohnuteľnávec,ktoráspĺňatietopodmienky:
a) je výsledkomvýrobnéhoprocesu,ktoréhoprimárnymcieľomniejevýrobatejtolátkyaleboveci,
79/2015 Z.z. Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky Strana 3
b) jej ďalšiepoužívaniejezabezpečené,
c) môže sapoužiťpriamobezďalšiehospracovaniainéhoakobežnýpriemyselnýpostup,
d) vzniká akoneoddeliteľnásúčasťvýrobnéhoprocesu,
e) jej ďalšiepoužitiejev súlades týmtozákonoma osobitnýmipredpismi,ktoréustanovujú
požiadavky navýrobok,15) ochranu životnéhoprostrediaa ochranuzdraviaľudíz hľadiskajeho
konkrétneho použitia,a nepovediek celkovýmnepriaznivýmvplyvomnaživotnéprostredie
alebo zdravieľudí,
f) spĺňa osobitnékritériá,akboliprelátkualebovecustanovenéosobitnýmpredpisom,a
g) bol udelenýsúhlas[§ 97ods.1písm.o)].
(5) Stav koncaodpadujestav,ktorýdosiahneniektorýšpecifickýodpad,akprejdeniektorou
z činností zhodnocovaniaodpaduvrátanerecykláciea akzároveňideo odpad,prektorýboli
ustanovené osobitnékritériáv osobitnompredpise16) alebo vovykonávacompredpise[§ 105ods.3
písm. p)]a ktorýspĺňatietokritériá.Osobitnékritériásavypracujúv súlades týmito
podmienkami:
a) látka alebovecsabežnepoužívanašpecifickéúčely,
b) pre látkualebovecexistujetrhalebojeponejdopyt,
c) látka alebovecspĺňatechnicképožiadavkynašpecifickéúčelya spĺňapožiadavkyustanovené
v právnych predpisocha technickýchnormách,ktorésauplatňujúnavýrobky,a
d) použitie látkyalebovecinepovediek celkovýmnepriaznivýmvplyvomnaživotnéprostredie
alebo zdravieľudí.
(6) Biologicky rozložiteľnýodpadjeodpad,ktorýjeschopnýrozložiťsaanaeróbnymspôsobom
alebo aeróbnymspôsobom,akojenajmäodpadz potravín,odpadz papieraa lepenky,odpadzo
záhrad a parkov.
(7) Biologický odpadjebiologickyrozložiteľnýodpadzozáhrada z parkov,odpadz potravín
a kuchynský odpadz domácností,reštaurácií,zostravovacícha z maloobchodnýchzariadení
a porovnateľný odpadz potravinárskychpodnikov.
(8) Biologicky rozložiteľnékomunálneodpadysúvšetkydruhybiologickyrozložiteľnýchodpadov,
ktoré jemožnézaradiťdoskupiny20Komunálneodpady[§ 105ods.3písm.b)].
(9) Nebezpečný odpadjeodpad,ktorýmáaspoňjednunebezpečnúvlastnosťuvedenúv prílohe
osobitného predpisu.8)
§ 3
Nakladanie a inézaobchádzanies odpadom
(1) Odpadové hospodárstvojesúborčinnostízameranýchnapredchádzaniea obmedzovanie
vzniku odpadova znižovanieichnebezpečnostipreživotnéprostrediea nanakladanies odpadmi
v súlade s týmtozákonom.
(2) Nakladanie s odpadomjezber,preprava,zhodnocovaniea zneškodňovanieodpaduvrátane
dohľadu nadtýmitočinnosťamia nasledujúcejstarostlivostio miestazneškodňovaniaa zahŕňaaj
konanie obchodníkaalebosprostredkovateľa.
(3) Skladovanie odpadujedočasnéuloženieodpadupredniektorouz činnostízhodnocovania
odpadu alebozneškodňovaniaodpaduv zariadení,v ktorommábyťtentoodpadzhodnotenýalebo
zneškodnený.
Strana 4 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 79/2015 Z.z.
(4) Zhromažďovanie odpadujedočasnéuloženieodpaduu držiteľaodpadupredďalším
nakladaním s ním,ktoréniejeskladovanímodpadu.
(5) Zber odpadujezhromažďovanieodpaduodinejosobyvrátanejehopredbežnéhotriedenia
a dočasného uloženiaodpadunaúčelyprepravydozariadenianaspracovanieodpadov.
(6) Výkup odpadujezberodpadu,akjeodpadodoberanýprávnickouosoboualebofyzickou
osobou –podnikateľomzadohodnutúcenualeboinúprotihodnotu.
(7) Triedenie odpadovjedelenieodpadovpodľadruhov,kategóriíaleboinýchkritériíalebo
oddeľovanie zložiekodpadov,ktorémožnopooddelenízaradiťakosamostatnédruhyodpadov.
(8) Triedený zberjezbervytriedenýchodpadov.
(9) Úprava odpaduječinnosť,ktorávediek zmenechemickýchvlastností,biologických
vlastností alebofyzikálnychvlastnostíodpaduzaúčelomumožneniaalebouľahčeniajeho
prepravy, zhodnotenia,spracovaniaalebozaúčelomzmenšeniaobjemualebozníženiajeho
nebezpečných vlastností.
(10) Príprava odpadunaopätovnépoužitieječinnosťzhodnocovaniasúvisiacas kontrolou,
čistením aleboopravou,priktorejsavýrobokalebočasťvýrobku,ktorésastaliodpadom,
pripravia, abysaopätovnepoužilibezakéhokoľvekinéhopredbežnéhospracovania.
(11) Spracovanie odpaduječinnosťzhodnocovaniaalebozneškodňovaniaodpaduvrátane
prípravy odpadupredzhodnocovanímalebozneškodňovaním,akniejev tomtozákoneustanovené
inak.
(12) Opätovné použitieječinnosť,priktorejsavýrobokalebočasťvýrobku,ktorýnieje
odpadom, znovapoužijenatenistýúčel,naktorýbolurčený.
(13) Zhodnocovanie odpaduječinnosť,ktorejhlavnýmvýsledkomjeprospešnévyužitieodpadu
za účelomnahradiťinémateriályvovýrobnejčinnostialebov širšomhospodárstve,alebo
zabezpečenie pripravenostiodpadunaplnenietejtofunkcie;zoznamčinnostízhodnocovania
odpadu jeuvedenýv prílohe č.1.
(14) Recyklácia jekaždáčinnosťzhodnocovaniaodpadu,ktorousaodpadopätovnespracujena
výrobky, materiályalebolátkyurčenénapôvodnýúčelaleboinéúčely,ak § 42ods.12, § 52ods.
18 a 19 a § 60ods.15neustanovujeinak;recykláciazahŕňaajopätovnéspracovanieorganického
materiálu. Recyklácianezahŕňaenergetickézhodnocovaniea opätovnéspracovanienamateriály,
ktoré samajúpoužiťakopalivoalebonačinnostispätnéhozasypávania.
(15) Zneškodňovanie odpaduječinnosť,ktorániejezhodnocovaním,a toajvtedy,akje
druhotným výsledkomčinnostispätnézískanielátokaleboenergie;zoznamčinností
zneškodňovania odpadujeuvedenýv prílohe č.2.
(16) Skládkovanie odpadovjeukladanieodpadovnaskládkuodpadov.
(17) Najlepšie dostupnétechnikysúuvedenév osobitnompredpise.17)
(18) Skladovanie výkopovejzeminyjedočasnéuloženieodpadu–výkopovejzeminymimo
staveniska predjejvyužitímnazásypovépráce,terénneúpravya inéprácesúvisiaces výstavbou
v mieste, ktoréniejezariadenímnazhodnocovanieodpadovalebozariadenímnazneškodňovanie
odpadov a ktoréniejemiestomvznikuvýkopovejzeminy.
79/2015 Z.z. Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky Strana 5
§ 4
Pôvodca odpadua osobynakladajúces odpadom
(1) Pôvodca odpaduje
a) každý pôvodnýpôvodca,ktoréhočinnosťouodpadvzniká,alebo
b) ten, ktovykonávaúpravu,zmiešavaniealeboinéúkonys odpadmi,akichvýsledkomjezmena
povahy alebozloženiatýchtoodpadov.
(2) Držiteľ odpadujepôvodcaodpadualeboosoba,ktorámáodpadv držbe.
(3) Obchodník naúčelytohtozákonajepodnikateľ,ktorýprikúpea následnompredajiodpadu
koná vovlastnommenea navlastnúzodpovednosť,vrátaneobchodníka,ktorýtentoodpadnemá
fyzicky v držbe.
(4) Sprostredkovateľ naúčelytohtozákonajepodnikateľ,ktorýorganizujezhodnocovanie
odpadu alebozneškodňovanieodpaduv meneinýchosôb,vrátanesprostredkovateľa,ktorýtento
odpad nemáfyzickyv držbe.
(5) Dopravca odpadunaúčelytohtozákonajepodnikateľ,ktorývykonávaprepravuodpadupre
cudziu potrebualeboprevlastnúpotrebu;výkonomprepravysarozumiepremiestňovanieodpadu.
§ 5
Zariadenia nanakladanies odpadom
(1) Zariadenie nazberodpadovjepriestorohraničenýplotomalebonachádzajúcisav stavbe,
alebo inakprimeranezabezpečenýpredodcudzenímodpadua vstupomcudzíchosôb,v ktoromsa
vykonáva zberodpadov.
(2) Zariadenie nazhodnocovanieodpadovjezariadenieurčenénavýkonaspoňjednejz činností
uvedených v prílohe č.1,ktoréjetvorenétechnickoujednotkousosúboromstrojova zariadení
prevádzkovaných podľadokumentáciek nim,pričomčinnostinimivykonávanénavzájomsúvisia
a majú technickúnadväznosť;akjetakétozariadenievzhľadomnajehokonštrukčnériešenie
pevne spojenésostavbou,zazariadenienazhodnocovanieodpadovsapovažujeajpriestor,
v ktorom sazariadenienachádza.
(3) Zariadenie nazneškodňovanieodpadovjezariadenieurčenénavýkonaspoňjednejz činností
uvedených v prílohe č.2,ktoréjetvorenétechnickoujednotkousosúboromstrojova zariadení
prevádzkovaných podľadokumentáciek nim,pričomčinnostinimivykonávanénavzájomsúvisia
a majú technickúnadväznosť;akjetakétozariadenievzhľadomnajehokonštrukčnériešenie
pevne spojenésostavbou,zazariadenienazneškodňovanieodpadovsapovažujeajpriestor,
v ktorom sazariadenienachádza.
(4) Mobilné zariadenienaúčelytohtozákonajezariadenienazhodnocovanieodpadovalebo
zariadenie nazneškodňovanieodpadov,akjeprevádzkovanénajednommiestekratšieakošesťpo
sebe nasledujúcichmesiacov,ktoré
a) je konštrukčnea technickyprispôsobenénačastýpresunz miestanamiesto,
b) vzhľadom najehokonštrukčnériešenienemábyťa aniniejepevnespojenésozemoualebo
stavbou,
c) je určenénazhodnocovanieodpadovalebonazneškodňovanieodpadovv miesteichvznikua
d) nevyžaduje stavebnépovolenieaniohláseniepodľaosobitnéhopredpisu.18)
(5) Skládka odpadovjemiestosozariadenímnazneškodňovanieodpadov,kdesaodpadytrvalo
Strana 6 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 79/2015 Z.z.
ukladajú napovrchuzemealebodozeme.Zaskládkuodpadovsapovažujeajinternáskládka,na
ktorej pôvodcaodpaduvykonávazneškodňovaniesvojichodpadovv miestevýroby,akoajmiesto,
ktoré satrvalo,tedadlhšieakojedenrok,používanadočasnéuloženieodpadov.Zaskládku
odpadov sanepovažujezariadeniealebomiestosozariadením,kdesaukladajúodpadynaúčelich
prípravy predichďalšouprepravounamiesto,kdesabudúupravovať,zhodnocovaťalebo
zneškodňovať, akčasichuloženiapredichzhodnotenímaleboupravenímnepresahujespravidla
tri roky,alebočasichuloženiapredichzneškodnenímnepresahujejedenrok.
(6) Prekládková stanicakomunálnehoodpadujezariadenienadočasnéuloženiea následné
preloženie zmesovéhokomunálnehoodpadunaúčelyjehoprepravydozariadeniana
zhodnocovanie odpadovalebodozariadenianazneškodňovanieodpadov.
§ 6
Hierarchia odpadovéhohospodárstva,cielea záväznélimityodpadovéhohospodárstva
(1) Hierarchia odpadovéhohospodárstvajezáväznéporadietýchtopriorít:
a) predchádzanie vznikuodpadu,
b) príprava naopätovnépoužitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie,napríkladenergetickézhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
(2) Od hierarchieodpadovéhohospodárstvajemožnéodkloniťsaibapreurčitéprúdyodpadov,
ak jetoodôvodnenéúvahamio životnomcyklevýrobkuvovzťahuk celkovýmvplyvomvzniku
a nakladania s takýmodpadoma aktoustanovítentozákon.
(3) Predchádzanie vznikuodpadusúopatrenia,ktorésaprijmúpredtým,akosalátka,materiál
alebo výrobokstanúodpadom,a ktoréznižujú
a) množstvo odpaduajprostredníctvomopätovnéhopoužitiavýrobkovalebopredĺženiaživotnosti
výrobkov,
b) nepriaznivé vplyvyvzniknutéhoodpadunaživotnéprostrediea zdravieľudíalebo
c) obsah škodlivýchlátokv materiálocha vovýrobkoch.
(4) Predchádzaním vznikuodpaduz obalovjeznižovanie
a) množstva materiálova látokobsiahnutýchv obalocha odpadochz obalova ichškodlivostipre
životné prostredie,
b) množstva obalova odpadovz obalova ichškodlivostipreživotnéprostrediev etapevýrobného
procesu, predaja,distribúcie,využitiaa icheliminácia;prevenciasauplatňujeosobitnepri
vývoji výrobkova technológiípriaznivejšíchpreživotnéprostrediea
c) spotreby ľahkýchplastovýchtašiek.
(5) Právnická osobaa fyzickáosoba–podnikateľ,ktorávyrábavýrobky,prihliada
a) pri ichvýrobenapotrebuuprednostniťtechnológiea postupyšetriaceprírodnézdroje
a obmedzujúce vzniknevyužiteľnéhoodpaduz týchtovýrobkov,obzvlášťnebezpečnéhoodpadu,
b) na potrebuinformovanostiverejnostio spôsobezhodnoteniaalebozneškodneniaodpadu
z výrobku a jehočastí,predovšetkýmprivyhotovovaníobaluvýrobku,návodunapoužitiealebo
inej dokumentáciek výrobku.
(6) Pôvodca odpadujepovinnýpredchádzaťvznikuodpaduzosvojejčinnostia obmedzovaťjeho
79/2015 Z.z. Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky Strana 7
množstvo a nebezpečnévlastnosti.Odpad,vznikuktoréhoniejemožnézabrániť,musíbyť
zhodnotený, prípadnezneškodnenýv súlades odsekom1spôsobom,ktorýneohrozujeľudské
zdravie, životnéprostrediea ktorýjev súlades týmtozákonoma ďalšímivšeobecnezáväznými
právnymi predpismi.
(7) Materiály a výrobkyjepotrebnévyužívaťopätovnýmpoužitím,akniejemožnéaleboúčelné
predchádzanie vznikuodpadu.
(8) Zhodnocovať odpadrecykláciouumožňujúcouzískavaniesurovínjeprípustné,aknieje
možné aleboúčelnépredchádzaniejehovznikualeboniejemožnýa účelnýpostuppodľaodseku
7.
(9) Odpad jemožnévyužívaťakozdrojenergie,akniejemožnéaleboúčelnépredchádzaniejeho
vzniku aleboniejemožnýa účelnýpostuppodľaodsekov7a 8.
(10) Zneškodňovať odpadjemožnéspôsobom,ktorýneohrozujezdravieľudía nepoškodzuje
životné prostredie,akniejemožnéa účelnépredchádzaťjehovznikualeboniejemožnýa účelný
postup podľaodsekov7až9.
(11) Ciele a záväznélimityodpadovéhohospodárstvasúustanovenév prílohe č.3.
DRUHÁ ČASŤ
PROGRAMOVÉ DOKUMENTYODPADOVÉHOHOSPODÁRSTVA
§ 7
Program predchádzaniavznikuodpadu
(1) Program predchádzaniavznikuodpadujeprogramovýdokument,ktorývypracúva
Ministerstvo životnéhoprostrediaSlovenskejrepubliky(ďalejlen„ministerstvo“)v spolupráci
s dotknutými ústrednýmiorgánmištátnejsprávy.Programpredchádzaniavznikuodpadupo
posúdení jehovplyvovnaživotnéprostredie19) schvaľuje vládaSlovenskejrepubliky(ďalejlen
„vláda“) a pojehoschváleníhoministerstvouverejňujevoVestníkuMinisterstvaživotného
prostredia Slovenskejrepubliky(ďalejlen„vestník“)a nasvojomwebovomsídle.
(2) Program predchádzaniavznikuodpaduvypracúvaministerstvospravidlanaobdobie
desiatich rokov.
(3) Program predchádzaniavznikuodpaduobsahujecielepredchádzaniavznikuodpaduvrátane
odpadu z obalov,existujúceopatrenianadosiahnutietýchtocieľova v prípadepotrebynávrhy
nových opatrenínadosiahnutietýchtocieľov.Cielea opatreniav tomtoprogramesúzameranéna
vylúčenie priamejväzbymedzihospodárskymrastoma negatívnymienvironmentálnymivplyvmi
spojenými sovznikomodpadu.Súčasťouprogramupredchádzaniavznikuodpadujeaj
vyhodnotenie efektívnostiopatreníuvedenýchv prílohe č.4aleboinýchexistujúcichopatrení.
(4) Program predchádzaniavznikuodpaduobsahuješpecifickékvalitatívnealebokvantitatívne
referenčné hodnotypreopatrenianapredchádzanievznikuodpadu,ktorésúustanovenéza
účelom monitorovaniaa posudzovaniapokroku,akoajkvalitatívnealebokvantitatívneciele
a ukazovatele.
(5) Ministerstvo najneskôrdošiestichrokovodnadobudnutiaplatnostiprogramupredchádzania
vzniku odpadupredložívládevyhodnoteniepriebežnéhoplneniacieľovprogramupredchádzania
vzniku odpadunazákladevyhodnoteniakvalitatívnychalebokvantitatívnychcieľov
a ukazovateľov.
(6) Ministerstvo v prípadepotrebyzabezpečíaktualizáciuprogramupredchádzaniavzniku
odpadu.
Strana 8 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 79/2015 Z.z.
P rogramyodpadovéhohospodárstva
§ 8
Základné ustanovenia
(1) Program odpadovéhohospodárstva(ďalejlen„program“)jeprogramovýdokument,ktorýsa
vypracúva preurčenúúzemnúoblasťv súlades hierarchioua cieľmiodpadovéhohospodárstva
obsahujúci analýzusúčasnéhostavuodpadovéhohospodárstvatejtoúzemnejoblastia opatrenia,
ktoré jepotrebnéprijaťnazlepšenieenvironmentálnevhodnejprípravynaopätovnépoužitie,
recyklácie, zhodnocovaniaa zneškodňovaniaodpadu,akoajhodnotenie,akobudeprogram
podporovať plnenietýchtocieľova ustanovenítohtozákona.
(2) Program savypracúvapreodpadyuvedenév Katalóguodpadova prepolychlórovanébifenyly
a zariadenia obsahujúcepolychlórovanébifenyly.
(3) Program obsahuje
a) názov orgánu,ktorýprogramvypracúvaa základnéúdajeo území,prektorésaprogram
vypracúva, alebozákladnéúdajeo držiteľovipolychlórovanýchbifenylovaleboo obci,ktorí
program vypracúvajú,
b) charakteristiku aktuálnehostavuodpadovéhohospodárstva,
c) záväznú časťa smernúčasť,
d) vyhodnotenie predchádzajúcehoprogramu.
§ 9
Program Slovenskejrepublikya programkraja
(1) Program Slovenskejrepublikyvypracúvaministerstvospravidlanaobdobiedesiatichrokov,
a to najmänazákladepodkladovodokresnýchúradovv sídlekraja,okresnýchúradova územnej
samosprávy. ProgramSlovenskejrepublikypoposúdeníjehovplyvovnaživotnéprostredie19)
schvaľuje vládaa pojehoschváleníhoministerstvouverejňujevovestníkua nasvojomwebovom
sídle.
(2) Program Slovenskejrepublikyobsahujenajmä
a) charakteristiku aktuálnehostavuodpadovéhohospodárstvaa odhadbudúcehovývoja
určených prúdovodpadu,
b) informácie o druhu,množstvea zdrojiodpaduvzniknutéhonaúzemíSlovenskejrepubliky
s rozlíšením nakraje,informácieo odpade,ktorýsapravdepodobnevyveziez územia
Slovenskej republiky,prepravíalebodovezienaúzemieSlovenskejrepubliky,
c) opis existujúcichsystémovzberuodpadov,
d) rozmiestnenie zariadenínaspracovanieodpadov,
e) cieľové smerovanienakladanias určenýmiprúdmiodpadova množstvamiodpadovv určenom
čase a opatrenianaichdosiahnutie,
f) cieľové smerovanienakladanias polychlórovanýmibifenylmia zariadeniamiobsahujúcimi
polychlórované bifenylyv určenomčasea opatrenianaichdosiahnutie,
g) opatrenia naznižovaniemnožstvabiologickyrozložiteľnýchkomunálnychodpadovukladaných
na skládkyodpadov,
h) opatrenia nazvyšovanieprípravynaopätovnépoužitiea recykláciekomunálnychodpadov,
i) opatrenia nazvyšovanieprípravynaopätovnépoužitiea recykláciestavebnýchodpadov
79/2015 Z.z. Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky Strana 9
a odpadov z demolácií,
j) osobitnú kapitoluo nakladanís obalmia odpadomz obalovvrátanepodporypreventívnych
opatrení a systémovopätovnéhopoužitiaobalov,
k) posúdenie potrebybudovanianovýchzariadenínaspracovanieodpadov,potrebyzvýšenia
kapacity alebouzatvoreniaexistujúcichzariadenínaspracovanieodpadov,
l) posúdenie potrebybudovanianovýchsystémovzberuodpadov,
m) návrhy navybudovaniezariadenínanakladanies odpadminadregionálnehovýznamu,
n) vyhodnotenie užitočnostiprijatýchopatrení,
o) informácie o využívaníkampanínazvyšovaniepovedomiaverejnostiv oblastinakladania
s odpadmi,
p) rozsah finančnejnáročnostiprogramu.
(3) Záväzná časťprogramuSlovenskejrepublikyobsahujeúdajeuvedenév odseku2písm.e)až
j). SmernáčasťprogramuSlovenskejrepublikyobsahujeúdajeuvedenév odseku2písm.k)ažp).
(4) Okresný úradv sídlekrajapredložídotrochmesiacovodschváleniaprogramuSlovenskej
republiky podľaodseku1návrhprogramukrajanaposúdeniejehovplyvovnaživotnéprostredie;19)
návrh programukrajavypracúvanajmänazákladepodkladovodokresnýchúradova územnej
samosprávy. Poposúdenívplyvovnaživotnéprostredie19) záväznú časťprogramukrajavydáva
okresný úradv sídlekrajavyhláškounaobdobiezhodnés obdobímplatnostiprogramuSlovenskej
republiky a zašlehonauverejnenieministerstvu.
(5) Program krajamusíbyťv súlades programomSlovenskejrepublikya obsahujeskutočnosti
uvedené v odseku2okrempísm.g),m)a o)sozameranímnaúzemiekraja,prektorýsa
vypracúva. Záväznáčasťprogramukrajaobsahujeúdajeuvedenév odseku2písm.e),f),h),i)a j).
Smerná časťprogramukrajaobsahujeúdajeuvedenév odseku2písm.k),l),n)a p)a návrhyna
vybudovanie zariadenínanakladanies odpadmiregionálnehovýznamu.
(6) Platný programSlovenskejrepublikya programkrajasúpodkladompreopatreniana
predchádzanie vznikuodpadov,nakladanies odpadmi,dekontamináciua naspracúvanie
územnoplánovacej dokumentácie.
(7) Rozhodnutia a vyjadreniaorgánovštátnejsprávyodpadovéhohospodárstvavydávanépodľa
tohto zákonanesmúbyťv rozpores programompríslušnéhokraja.
(8) Ak sav časepovydaníprogramuSlovenskejrepublikya programukrajazásadným
spôsobom zmeniaskutočnosti,ktorésúrozhodujúcepreobsahprogramuSlovenskejrepubliky
a programu kraja,ministerstvoa okresnýúradv sídlekrajasúpovinnéaktualizovaťnimi
vypracovaný program.Naaktualizáciutýchtoprogramovplatiarovnakoustanoveniaodsekov1až
6.
(9) Orgány štátnejsprávyodpadovéhohospodárstvaalebonimipoverenéosobysúoprávnenéod
každého, ktonakladás obalmi,jedržiteľomodpadu,nakladás odpadmialebojedržiteľom
polychlórovaných bifenylov,požadovaťinformáciepotrebnénavypracovaniea aktualizáciu
programu. Osobitnépredpisynaochranuúdajov20) nie súdotknuté.
(10) Ministerstvo predložívládenaschválenievyhodnotenieplneniaplatnéhoprogramu
Slovenskej republikyrazzapäťrokovododňajehoschválenia.
Strana 10 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 79/2015 Z.z.
§ 10
Program obce
(1) Obec, naúzemíktorejročnáprodukciakomunálnychodpadovvrátanedrobnýchstavebných
odpadov presahuje350tonaleboktorejpočetobyvateľovprevyšuje1000,jepovinnávypracúvať
program obce.
(2) Program obceobsahujenajmä
a) charakteristiku aktuálnehostavuodpadovéhohospodárstva,
b) predpokladané množstvovznikukomunálnehoodpadua drobnéhostavebnéhoodpadu,
c) údaje o systémezberukomunálnychodpadova drobnýchstavebnýchodpadov
a o zabezpečovaní triedenéhozberukomunálnychodpadov,
d) ciele a opatreniazameranénazníženiemnožstvavzniknutýchkomunálnychodpadova na
zvýšenie podielutriedenéhozberukomunálnychodpadova ichnáslednéhozhodnotenia,
e) opatrenia naznižovaniemnožstvabiologickyrozložiteľnýchkomunálnychodpadovukladaných
na skládkyodpadov,
f) opatrenia nazabezpečenieinformovanostiobyvateľovo triedenomzberekomunálnychodpadov
z obalov a o význameznačieknaobaloch,ktoréznamenajú,žeobaljemožnézhodnotiť,
g) informácie o dostupnostizariadenínaspracovaniekomunálnychodpadova o tom,akétypy
spracovateľských zariadeníprekomunálnyodpadjevhodnévybudovať,
h) informácie o využívaníkampanínazvyšovaniepovedomiaobyvateľovv oblastinakladania
s komunálnymi odpadmi,
i) rozsah finančnejnáročnostiprogramu.
(3) Záväzná časťprogramuobceobsahujeúdajeuvedenév odseku2písm.d)ažf).Smernáčasť
programu obceobsahujeúdajeuvedenév odseku2písm.g)aži).Programobcemusíbyťv súlade
so záväznoučasťouprogramupríslušnéhokraja.
(4) Obec jepovinnápredložiťvypracovanýprogramobcedoštyrochmesiacovodvydania
programu krajapríslušnémuorgánuštátnejsprávyodpadovéhohospodárstvanaposúdenie
súladu s ustanoveniamitohtozákonaa sozáväznoučasťouprogramupríslušnéhokraja.Príslušný
orgán štátnejsprávyodpadovéhohospodárstvaoznámiobcivýsledokposúdeniado30dníod
doručenia programuobce;výsledokposúdeniajepreobeczáväzný.Akjevýsledokposúdenia
príslušného orgánuštátnejsprávyodpadovéhohospodárstvakladný,obec
a) predloží programobcenaposúdeniejehovplyvunaživotnéprostredie,19) ak programobce
podlieha tomutoposúdeniu,a následnepoukončenítohtoposúdeniahoschváli,
b) schváli programobce,ktorýnepodliehaposúdeniuvplyvunaživotnéprostredie.
(5) Ak príslušnýorgánštátnejsprávyv posúdenípodľaodseku4upozorníobecnanesúlad
s ustanoveniami tohtozákonaalebosozáväznoučasťouprogramupríslušnéhokraja,obec
program upraví.Schválenieprogramuobce,ktorýniejev súlades týmtozákonomjeneplatné.
(6) Vydaním novéhoprogramuobceplatnosťpredchádzajúcehoprogramuobcezanikne.
(7) Obec jepovinnávypracovaťprogramobcetak,abyjehoobdobieplatnostibolozhodné
s obdobím platnostiprogramukraja;v prípadepodľaodseku8jeobecpovinnázabezpečiťzhodu
konca obdobiaplatnostisvojhoprogramus koncomobdobiaplatnostiprogramukraja.
(8) Ak obcivzniklapovinnosťpodľaodseku1počasplatnostiprogramukraja,jepovinnáplniť
79/2015 Z.z. Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky Strana 11
uvedenú povinnosťv súlades odsekmi4a 5,v lehotáchv ňomuvedenýcha sozačiatkomich
plynutia odvznikutejtopovinnosti.
(9) Ak sav časeposchváleníprogramuobcezásadnýmspôsobomzmeniaskutočnosti,ktorésú
rozhodujúce prejehoobsah,obecjepovinnásvojprogramaktualizovaťa bezodkladnehopredložiť
na posúdeniepríslušnémuorgánuštátnejsprávy.
(10) Obec môževypracovaťprogramobcev spoluprácis jednouobcoualeboviacerýmiobcami
na základezmluvnejspolupráce.21) V spoločnom programesiobcemôžuurčiťcielejednotlivopre
každú obec.
(11) Obec jeprizostavovanía aktualizovaníprogramuobceoprávnenábezplatnepožadovaťod
každého, ktojedržiteľomkomunálnehoodpadualebodrobnéhostavebnéhoodpadualebonakladá
s komunálnymi odpadmialebodrobnýmistavebnýmiodpadminajejúzemí,informáciepotrebné
na zostaveniea aktualizáciuprogramuobce.Osobitnépredpisynaochranuúdajov20) nie sú
dotknuté.
(12) Obec jepovinnáschválenýprogramobcezverejniťdo30dníodjehoschválenianasvojom
webovom sídle.
§ 11
Program držiteľapolychlórovanýchbifenylov
(1) Držiteľ polychlórovanýchbifenylov,u ktoréhosanachádzajúpolychlórovanébifenylyalebo
zariadenie obsahujúcepolychlórovanébifenyly,jepovinnýbezodkladnevypracovaťprogram
držiteľa polychlórovanýchbifenylovsozameranímnadekontamináciualebozneškodnenie
zariadení obsahujúcichpolychlórovanébifenylya nanakladanies použitýmipolychlórovanými
bifenylmi a predložiťvypracovanýprogramnaschváleniepríslušnémuorgánuštátnejsprávy
odpadového hospodárstva.Schválenýprogramdržiteľapolychlórovanýchbifenylovjedržiteľ
polychlórovaných bifenylovpovinnýdodržiavať.
(2) Program držiteľapolychlórovanýchbifenylovobsahujeustanovenéúdaje[§ 105ods.3písm.
a)].
(3) Ak dôjdek zmeneskutočnostíuvedenýchv programedržiteľapolychlórovanýchbifenylov
v súlade s odsekom2,jedržiteľpolychlórovanýchbifenylovpovinnýdoštyrochmesiacov
vypracovať a predložiťnaschválenienovýprogramdržiteľapolychlórovanýchbifenylov,akje
napriek zmeneskutočnostíuvedenýchv súlades odsekom2stáledržiteľompolychlórovaných
bifenylov.
(4) Povinnosti podľaodseku1sanevzťahujúnadržiteľapolychlórovanýchbifenylov,ktorý
uskutoční dekontamináciualebozneškodneniezariadeniaobsahujúcehopolychlórovanébifenyly
alebo zneškodneniepoužitýchpolychlórovanýchbifenylovdoštyrochmesiacovodzistenia,žemá
v držbe zariadenieobsahujúcepolychlórovanébifenylyalebopoužitépolychlórovanébifenyly.
TRETIA ČASŤ
POVINNOSTI PRÁVNICKÝCHOSÔBA FYZICKÝCHOSÔB
§ 12
Všeobecné povinnostispojenés nakladaníms odpadmi
(1) Každý jepovinnýnakladaťs odpadmialeboinaks nimizaobchádzaťv súlades týmto
zákonom; ten,komuvyplývajúz rozhodnutiavydanéhonazákladetohtozákonapovinnosti,je
povinný nakladaťs odpadmialeboinaks nimizaobchádzaťajv súlades týmtorozhodnutím.
Strana 12 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 79/2015 Z.z.
(2) Každý jepovinnýnakladaťs odpadomaleboinaks nímzaobchádzaťtakýmspôsobom,ktorý
neohrozuje zdravieľudía nepoškodzuježivotnéprostredie,a totak,abynedochádzalok
a) riziku znečisteniavody,ovzdušia,pôdy,horninovéhoprostrediaa ohrozeniarastlína živočíchov,
b) obťažovaniu okoliahlukomalebozápachoma
c) nepriaznivému vplyvunakrajinualebomiestaosobitnéhovýznamu.22)
(3) Povinnosť znášaťnákladynačinnostinakladanias odpadoma činnostik nimsmerujúcesú
povinné plniťosobyv nasledujúcomporadí,akniejev odseku4ustanovenéinak:
a) držiteľ odpadu,prektoréhosanakladanies odpadomvykonáva,akjeznámy,alebo
b) posledný známydržiteľodpadu.
(4) Ustanovenie odseku3sanevzťahujenaoddelenezbieranézložkykomunálnehoodpadu
patriace dovyhradenéhoprúduodpadu(§ 27ods.3),naktorésav ustanovenomrozsahuvzťahuje
rozšírená zodpovednosťvýrobcovznášajúcichnákladynačinnostinakladanias odpadoma na
činnosti k nimsmerujúce.
(5) Ak jedržiteľodpaduznámy,alenezdržiavasanaúzemíSlovenskejrepubliky,zabezpečí
nakladanie s odpadomnanákladydržiteľaodpaduorgánštátnejsprávyodpadovéhohospodárstva,
na ktoréhoúzemísaodpadnachádza.
(6) Fyzické osobynesmúnakladaťa inakzaobchádzaťs inýmakos komunálnymodpadom,
drobným stavebnýmodpadoma stavebnýmodpadomz jednoduchýchstavieb22a) s výnimkou
zaobchádzania podľa § 63ods.1a § 72.
§ 13
Zákazy
Zakazuje sa
a) uložiť aleboponechaťodpadnainommiesteakonamiestenatourčenomv súlades týmto
zákonom,
b) zneškodniť odpadalebozhodnotiťodpadinakakov súlades týmtozákonom,
c) zneškodniť odpadčinnosťamiD4,D6a D7uvedenýmiv prílohe č.2,
d) vykonávať bezsúhlasupodľa § 97ods.1alebov rozpores nímčinnosť,naktorúsasúhlas
vyžaduje,
e) zneškodňovať skládkovaním
1. kvapalné odpady,
2. odpady, ktorésúv podmienkachskládkyvýbušné,korozívne,okysličujúce,vysokohorľavé
alebo horľavé,
3. odpad zozdravotnejstarostlivostia veterinárnejstarostlivosti,ktoréhokatalógovéčíslopred
jeho spracovanímjeuvedenév prílohe č.8;spracovanietakéhotoodpadua každánásledná
zmena jehokatalógovéhočíslanemávplyvnazákazjehoskládkovania,
4. odpadové pneumatikyokrempneumatík,ktorésúpoužitéakokonštrukčnýmateriálpri
budovaní skládky,pneumatíkz bicyklova pneumatíks väčšímvonkajšímpriemeromako
1400 mm,
5. odpady, ktorýchobsahškodlivýchlátokpresahujehraničnéhodnotykoncentrácieškodlivých
látok podľa prílohy č.5,
6. vytriedený biologickyrozložiteľnýkuchynskýa reštauračnýodpad,
79/2015 Z.z. Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky Strana 13
7. vytriedené zložkykomunálnehoodpadu,naktorésavzťahujerozšírenázodpovednosť
výrobcov, okremnezhodnotiteľnýchodpadovpodotriedení,
8. biologicky rozložiteľnýodpadzozáhrada parkov,vrátanebiologickyrozložiteľnéhoodpadu
z cintorínov, okremnezhodnotiteľnýchodpadovpodotriedení,
f) riediť alebozmiešavaťodpadys cieľomdosiahnuťhraničnéhodnotykoncentrácieškodlivých
látok podľa prílohy č.5,
g) zneškodňovať spaľovanímbiologickyrozložiteľnýodpads výnimkouprípadu,naktorýbol
vydaný súhlaspodľa § 97ods.1písm.b),
h) spaľovať komunálnyodpadnavoľnompriestranstvea vovykurovacíchzariadeniach
v domácnostiach.
§ 14
Povinnosti držiteľaodpadu
(1) Držiteľ odpadujepovinný
a) správne zaradiťodpadalebozabezpečiťsprávnosťzaradeniaodpadupodľaKatalóguodpadov,
b) zhromažďovať odpadyvytriedenépodľadruhovodpadova zabezpečiťichpredznehodnotením,
odcudzením aleboinýmnežiaducimúnikom,
c) zhromažďovať oddelenenebezpečnéodpadypodľaichdruhov,označovaťichurčeným
spôsobom a nakladaťs nimiv súlades týmtozákonoma osobitnýmipredpismi,23)
d) zabezpečiť spracovanieodpaduv zmyslehierarchieodpadovéhohospodárstva,a tojeho
1. prípravou naopätovnépoužitiev rámcisvojejčinnosti;odpadtaktonevyužitýponúknuťna
prípravu naopätovnépoužitieinému,
2. recykláciou v rámcisvojejčinnosti,akniejemožnéaleboúčelnézabezpečiťjehoprípravuna
opätovné použitie;odpadtaktonevyužitýponúknuťnarecykláciuinému,
3. zhodnotením v rámcisvojejčinnosti,akniejemožnéaleboúčelnézabezpečiťjeho
recykláciu; odpadtaktonevyužitýponúknuťnazhodnotenieinému,
4. zneškodnením, akniejemožnéaleboúčelnézabezpečiťjehorecykláciualeboiné
zhodnotenie,
e) odovzdať odpadylenosobeoprávnenejnakladaťs odpadmipodľatohtozákona,aknieje
v odseku 5, § 38ods.1písm.a)a d), § 49písm.a)a b) a § 72ustanovenéinaka ak
nezabezpečuje ichzhodnoteniealebozneškodneniesám,
f) viesť a uchovávaťevidenciuo druhocha množstveodpadova o nakladanís nimi,
g) ohlasovať údajez evidenciepríslušnémuorgánuštátnejsprávyodpadovéhohospodárstva
a uchovávať ohlásenéúdaje,
h) predložiť navyžiadaniepredchádzajúcehodržiteľaodpadudokladys úplnýmia pravdivými
informáciami preukazujúcespôsobnakladanias odpadom,a tonajneskôrdo30dníododňa
doručenia písomnejžiadosti;nazákladežiadostipredchádzajúcehodržiteľaposkytnúťajkópie
dokladov,
i) skladovať odpadnajdlhšiejedenrokalebozhromažďovaťodpadnajdlhšiejedenrokpredjeho
zneškodnením alebonajdlhšietrirokypredjehozhodnotením;nadlhšiezhromažďovaniemôže
dať súhlasorgánštátnejsprávyodpadovéhohospodárstvalenpôvodcoviodpadu,
j) zabezpečiť odpadpredprístupommedveďahnedého(Ursusarctos)v ustanovenýchoblastiach
[§ 105ods.3písm.q)],
k) umožniť orgánomštátnehodozoruv odpadovomhospodárstveprístupnapozemky,dostavieb,
Strana 14 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 79/2015 Z.z.
priestorov a zariadení,odoberanievzoriekodpadova naichvyžiadaniepredložiťdokumentáciu
a poskytnúť pravdivéa úplnéinformáciesúvisiaces odpadovýmhospodárstvom;ustanovenia
osobitného predpisutýmtoniesúdotknuté,24)
l) vykonať opatreniananápravuuloženéorgánomštátnehodozoruv odpadovomhospodárstve(§
116 ods.3),
m) zabezpečiť nazákladevyjadreniapríslušnéhoorgánuštátnejsprávyodpadovéhohospodárstva
zhodnotenie odpadov,ktorévznikliprispracovateľskejoperáciiv colnomrežimeaktívny
zušľachťovací styk,25) alebo ichvývozpodľatohtozákona,
n) na žiadosťorgánovštátnejsprávyodpadovéhohospodárstvaalebonimipoverenejosoby
bezplatne poskytnúťinformáciepotrebnénavypracovaniea aktualizáciuprogramualebo
programu predchádzaniavznikuodpadu.
(2) Na fyzickúosobu,ktorániejepodnikateľom,saustanoveniaodseku1nevzťahujú
s výnimkou písmenaj).
(3) Na dopravcuodpadu,ktorývykonávaprepravuodpadulenprecudziupotrebu,savzťahujú
pri výkoneprepravylenustanoveniaodseku1písm.h),k)a l).
(4) Povinnosti držiteľaodpaduuvedenév odseku1písm.b),c),i)a j)sanevzťahujúna
obchodníka a sprostredkovateľa,ktorínemajútentoodpadvofyzickejdržbe.Naobchodníka
a sprostredkovateľa, ktorímajútentoodpadvofyzickejdržbe,savzťahujúpovinnostiuvedené
v odseku 1.
(5) Držiteľ odpadu,ktorémubolvydanýsúhlaspodľa § 97ods.1písm.n),jeoprávnenýodovzdať
odpad ajinejosobeakoosobeuvedenejv odseku1písm.e),akideo odpadvhodnýnavyužitie
v domácnosti, akojemateriál,palivo26) alebo inávecurčenánakonečnúspotrebuokrem
nebezpečného odpadu,elektroodpadu,odpadovýchpneumatíka použitýchbatériía akumulátorov;
konečnou spotrebousarozumiespotreba,v dôsledkuktorejvzniknekomunálnyodpad.Pri
takomto postupesanadržiteľaodpadovnevzťahujúpovinnostipodľaodseku1písm.d)a e).
Ustanovenia osobitnýchpredpisov27) týmto niesúdotknuté.
(6) Osoba, ktorejbolodovzdanýodpadpodľaodseku5,jepovinnás nímzaobchádzaťspôsobom
a na účelpodľaodseku5;poprevzatíoddržiteľaodpadupodľaodseku5satátovecnepovažujeza
odpad.
(7) Ak jedržiteľomodpadovýchpneumatík,elektroodpadualebopoužitýchbatérií
a akumulátorov distribútor,ktorývykonávaichspätnýzber,alektorýnevykonávaservis,vzťahujú
sa nanehoibaustanoveniaodseku1písm.b),e),i),k)a l).
(8) Ak boludelenýsúhlaspodľaodseku1písm.i)pôvodcoviodpadu,nepovažujesamiesto
zhromažďovania odpaduu pôvodcuodpaduzaskládkuodpadov.
(9) Pôvodcom odpadu,akideo odpadyvznikajúcepriservisných,čistiacichaleboudržiavacích
prácach vykonávanýchv sídlealebov miestepodnikania,v organizačnejzložkealebov inom
mieste pôsobeniaprávnickejosobyalebofyzickejosoby–podnikateľa,jeprávnickáosobaalebo
fyzická osoba–podnikateľ,prektorúsatietoprácevykonávajú;privykonávanítýchtoprácpre
fyzické osobyjepôvodcomodpadovten,ktouvedenéprácevykonáva.
§ 15
Zodpovednosť zanezákonnéumiestnenieodpadu
(1) Oznámiť umiestnenieodpadunanehnuteľnosti,ktoréjev rozpores týmtozákonom(ďalejlen
„nezákonné umiestnenieodpadu“)môžeakákoľvekfyzickáosobaaleboprávnickáosoba
príslušnému orgánuštátnejsprávyodpadovéhohospodárstvaaleboobci,v ktorejúzemnom
79/2015 Z.z. Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky Strana 15
obvode satátonehnuteľnosťnachádza.
(2) Vlastník, správcaalebonájomcanehnuteľnostijepovinnýbezodkladnepozistení,ženajeho
nehnuteľnosti bolnezákonneumiestnenýodpad,oznámiťtútoskutočnosťorgánuuvedenému
v odseku 1.
(3) O oznámeniach podanýchpodľaodsekov1a 2saobeca orgánštátnejsprávyodpadového
hospodárstva navzájominformujúnajneskôrdosiedmichpracovnýchdníododňaoznámenia.
(4) Ak z oznámeniapodľaodsekov1a 2vyplýva,žeideo nezákonnéumiestnenieodpadudo
vodného toku,napobrežnýchpozemkochalebov inundačnýchúzemiach,jeten,ktooznámenie
prijal, povinnýbezodkladneo uvedenejskutočnostiinformovaťpríslušnýorgánštátnejvodnej
správy.
(5) Na podkladeoznámeniavlastníka,správcualebonájomcunehnuteľnosti,naktorejbol
nezákonne umiestnenýodpad,z vlastnéhopodnetualebopodnetuinéhoorgánuštátnejsprávy
príslušný orgánštátnejsprávyodpadovéhohospodárstvaoverí,čirozsahnezákonneumiestneného
odpadu28) nasvedčuje tomu,žebolspáchanýtrestnýčin,29) a vydá o tomodbornévyjadrenie.30)
(6) Ak z oznámeniainejosobyakouvedenejv odseku5možnopredpokladať,žebolspáchaný
trestný čin,príslušnýorgánštátnejsprávyodpadovéhohospodárstvapostupujepodľaodsekov5
a 7.
(7) Ak príslušnýorgánštátnejsprávyodpadovéhohospodárstvazistískutočnosťnasvedčujúcu
tomu, žebolspáchanýtrestnýčin,vykonájejoznámeniepodľaosobitnéhopredpisu31) a konanie
o určenie zodpovednejosobynezačne.
(8) Ak príslušnýorgánštátnejsprávyodpadovéhohospodárstvanezistískutočnosť
nasvedčujúcu tomu,žebolspáchanýtrestnýčin,začnekonanieo určeniezodpovednejosoby,
v ktorom postupujepodľaodsekov9až12.
(9) Príslušný orgánštátnejsprávyodpadovéhohospodárstvav konanío určeniezodpovednej
osoby
a) zisťuje osobuzodpovednúzanezákonnéumiestnenieodpadu,
b) zisťuje, čivlastník,správcaalebonájomcanehnuteľnosti,naktorejdošlok nezákonnému
umiestneniu odpadu,zanedbalpovinnosťurobiťvšetkyopatrenianaochranusvojej
nehnuteľnosti podľaosobitnéhopredpisu32) alebo povinnosťpodľarozhodnutiasúdu,33) alebo či
mal z tohtoumiestneniaodpadumajetkovýprospechaleboinýprospech,aknezistíosobupodľa
písmena a).
(10) Ak príslušnýorgánštátnejsprávyodpadovéhohospodárstvav konanío určenie
zodpovednej osobyzistíosobuzodpovednúzanezákonnéumiestnenieodpadupodľaodseku9
písm. a),určíjuzaosobupovinnúzabezpečiťnakladanies nezákonneumiestnenýmodpadom.
(11) Ak príslušnýorgánštátnejsprávyodpadovéhohospodárstvav konanío určenie
zodpovednej osobyzistí,ženastaliskutočnostiuvedenév odseku9písm.b),určívlastníka,
správcu alebonájomcunehnuteľnosti,naktorejdošlok nezákonnémuumiestneniuodpadu,za
osobu povinnúzabezpečiťnakladanies nezákonneumiestnenýmodpadom.
(12) Ak výsledkompostupupodľaodsekov10a 11nebolaurčenáosobapovinnázabezpečiť
nakladanie s nezákonneumiestnenýmodpadom,príslušnýorgánštátnejsprávyodpadového
hospodárstva ukončíkonanieo určeniezodpovednejosobyrozhodnutím,v ktoromkonštatuje
uvedenú skutočnosť.
(13) Osoba určenáakozodpovednázanakladanies nezákonneumiestnenýmodpadomv súlade
Strana 16 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 79/2015 Z.z.
s odsekom 10alebo11jepovinnázabezpečiťzhodnoteniealebozneškodnenietohtoodpadu
v súlade s týmtozákonomnavlastnénáklady;akideo komunálneodpadyalebodrobnéstavebné
odpady, urobítakvýlučneprostredníctvomosoby,ktorámánatútočinnosťuzatvorenúzmluvu
s obcou podľa § 81ods.13aleboprostredníctvomobce,aktútočinnosťobeczabezpečujesama.
(14) V prípade uvedenomv odsekoch7a 12zabezpečízhodnoteniealebozneškodnenieodpadu
v súlade s týmtozákonomnavlastnénáklady
a) obec, naktorejúzemíbolumiestnenýodpadv rozpores týmtozákonom,akideo komunálne
odpady alebodrobnéstavebnéodpady,
b) príslušný orgánštátnejsprávyodpadovéhohospodárstva,akideo inéodpadyakoodpady
uvedené v písmenea).
(15) Ak pooznámenípodľaodseku7orgánpolicajnéhozboruoznámiorgánuštátnejsprávy
odpadového hospodárstva,žeprenezákonneumiestnenýodpadjemožnézabezpečiťzhodnotenie
alebo zneškodnenie,postupujesapodľaodseku14.
(16) Kto zabezpečilzhodnotenieodpadualebozneškodnenieodpaduv súlades odsekom14,má
nárok nanáhraduvynaloženýchnákladovvočiosobe,ktorájezodpovednázanezákonné
umiestnenie odpadu.
(17) Príslušný orgánštátnejsprávyodpadovéhohospodárstvamôžepožiadaťv konanípodľa
odseku 9o súčinnosťorgánypolicajnéhozborupriobjasňovanínezákonnéhoumiestnenia
odpadu.
(18) Obec jeoprávnenázabezpečiťv súlades týmtozákonomzhodnoteniealebozneškodnenie
nezákonne umiestnenéhoodpadu,ktorýjekomunálnymodpadomalebodrobnýmstavebným
odpadom, bezodkladnepojehozistení,pričomv tomtoprípadesapostuppodľaodsekov3až17
neuplatní; obecjepovinnáo tominformovaťpríslušnýorgánštátnejsprávyodpadového
hospodárstva najneskôrdotrochpracovnýchdní.
§ 16
Zber odpadua výkupodpadu
(1) Ten, ktovykonávazberodpadualebovýkupodpadu,jeokrempovinnostípodľa § 14ods.1
povinný
a) zverejňovať druhyzbieranýchalebovykupovanýchodpadovvrátanepodmienokzberuodpadov
alebo výkupuodpadov,
b) označiť zariadenienazberodpadovalebovýkupodpadov.
(2) Ten, ktovykonávazberodpadualebovýkupodpaduodfyzickejosoby,jeokrempovinností
podľa odseku1povinný
a) zaradiť odpadodobratýodtakejtoosobyakokomunálnyodpad;totoustanoveniesanevzťahuje
na zberstarýchvozidiela odpadovýchpneumatík,
b) oznamovať obci,naktorejúzemísazberodpadualebovýkupodpaduuskutočňuje,údaje
o druhu a množstvevyzbieranéhoodpadualebovykúpenéhoodpadu[§ 105ods.3písm.d)].
(3) Ten, ktovykonávazbervyhradenéhoprúduodpadu(§ 27ods.3)v zariadenínazberodpadov
alebo bezzariadenianazberodpadov,jepovinnýmaťuzatvorenúzmluvus príslušnou
organizáciou zodpovednostivýrobcov,príslušnoutreťouosobou,alebovýrobcompríslušného
vyhradeného výrobku;totoustanoveniesanevzťahujenazberstarýchvozidiel,naosobuuvedenú
v odseku 4a nadistribútorovvykonávajú

Legislatíva / POTVRDENIA
Legislatíva / POTVRDENIA
Legislatíva / POTVRDENIA
Legislatíva / POTVRDENIA
Príloha č. 1 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 16 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 17 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 18 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 19 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 20 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 21 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 22 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 23 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 24 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

366/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

366
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. júla 2015
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 105 ods. 3 písm. c), d), f), g), i), k), l) a n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Evidenčná povinnosť
(1)
Na účely vedenia evidencií sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.1)
(2)
Evidencie možno viesť v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe.
(3)
Evidencie sa vedú a ohlásenia sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 až 23 alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.
§ 2
Evidencia odpadov
(1)
Evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov vedú držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva na Evidenčnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň.2)
(2)
Ak sa v Evidenčnom liste odpadu uvádza nebezpečný odpad, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu aj ypsilonový kód podľa osobitného predpisu.3) Ak možno k jednému druhu nebezpečného odpadu priradiť viac ypsilonových kódov, priradí sa ten ypsilonový kód, ktorý je rozhodujúci vzhľadom na nebezpečné vlastnosti odpadu.
(3)
Evidenčný list odpadu sa vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva sa v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 3
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
[k § 14 ods. 1 písm. g) a ods. 4, § 125 ods. 7 písm. b) zákona]
(1)
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a odpadov uvedených v prílohe č. 3, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.
(2)
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.
(3)
Okrem Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa odsekov 1 a 2 sa za obdobie kalendárneho štvrťroka podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, aj Ohlásenie o vzniku a nakladaní
a)
s použitými batériami a akumulátormi,
b)
s odpadovými olejmi,
c)
s odpadovými pneumatikami,
d)
s odpadmi z viacvrstvových kombinovaných materiálov,
e)
s elektroodpadom,
f)
s odpadmi z polyetylénteraftalátu,
g)
s odpadmi z polyetylénu,
h)
s odpadmi z polypropylénu,
i)
s odpadmi z polystyrénu,
j)
s odpadmi z polyvinylchloridu,
k)
s odpadmi z papiera a lepenky,
l)
s odpadmi zo skla,
m)
so starými vozidlami,
n)
s odpadmi z kovových obalov.
(4)
Ohlásenie podľa odseku 3 sa zasiela Recyklačnému fondu a príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka; to sa nevzťahuje na pôvodcov odpadov.
(5)
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 4
Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík
[k § 71 ods. 1 písm. f) zákona]
Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík podáva distribútor pneumatík na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.
§ 5
Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu
[k § 58 ods. 2 zákona]
Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov podáva pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.
§ 6
Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
[k § 17 ods. 1 písm. f) zákona]
(1)
Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov vedie prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6.
(2)
Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.
(3)
Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe prevádzkovateľ zariadenia po celý čas trvania prevádzky zariadenia a desať rokov po skončení prevádzky.
§ 7
Evidenčný list skládky odpadov
[k § 19 ods. 1 písm. j) zákona]
(1)
Evidenčný list skládky odpadov vedie prevádzkovateľ skládky odpadov v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.
(2)
Evidenčný list skládky odpadov sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.
(3)
Evidenčný list skládky odpadov uchováva prevádzkovateľ skládky odpadov v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe po celý čas trvania prevádzky a 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.
§ 8
Evidenčný list úložiska dočasného uskladnenia kovovej ortuti,
Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti a Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou
[k § 21 ods. 3 písm. p), q) a r) zákona]
(1)
Evidenčný list úložiska dočasného uskladnenia kovovej ortuti (ďalej len „evidenčný list úložiska“) vedie prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia kovovej ortuti (ďalej len „prevádzkovateľ úložiska“) v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.
(2)
Evidenčný list úložiska sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.
(3)
Evidenčný list úložiska uchováva prevádzkovateľ úložiska v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe po celý čas trvania prevádzky a desať rokov od ukončenia prevádzky úložiska.
(4)
Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti vypĺňa prevádzkovateľ úložiska pri vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9, a potvrdený oboma stranami bezodkladne zasiela príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
(5)
Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti uchováva prevádzkovateľ úložiska v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe desať rokov od jeho vydania.
(6)
Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10, uchováva prevádzkovateľ úložiska v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe desať rokov od jeho predloženia odovzdávajúcou osobou.
§ 9
Evidencia o zbere alebo výkupe kovových odpadov
[k § 16 ods. 8 písm. b) a c) zákona]
(1)
Evidencia o zbere alebo výkupe kovových odpadov vedie ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Evidenciu o zbere alebo výkupe kovových odpadov uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu päť rokov.
(3)
Opis a dokumentácia, ktorú tvorí fotodokumentácia alebo videodokumentácia o kovovom odpade od vstupu do zariadenia na zber odpadov až po jeho konečné umiestnenie v zariadení na zber odpadov sa uchováva jeden rok.
§ 10
Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu
[k § 16 ods. 2 písm. b) zákona]
(1)
Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu podáva ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11.
(2)
Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roka obci, na ktorej území sa zber alebo výkup odpadu uskutočňuje.
(3)
Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu sa podáva za komunálne odpady. Ak sa v zariadení vykonáva zber odpadu a zároveň aj výkup odpadu, oznámenie sa podáva za každú činnosť osobitne.
§ 11
Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade
[k § 26 ods. 2 písm. a) a b) zákona]
(1)
Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade sa vedie na Sprievodnom liste nebezpečného odpadu (ďalej len „sprievodný list“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 12.
(2)
Odosielateľ nebezpečného odpadu a príjemca nebezpečného odpadu uchovávajú sprievodný list v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(3)
Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade podáva odosielateľ nebezpečného odpadu a príjemca nebezpečného odpadu na kópii sprievodného listu. Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade sa podáva za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.
§ 12
Evidencia a Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu
[k § 125 ods. 6 písm. a) a b) zákona]
(1)
Evidenciu o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu určených výrobkov vedú výrobca a dovozca priebežne za obdobie kalendárneho roka.
(2)
Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu podávajú výrobca a dovozca na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13, štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
(3)
Výrobca batérií a akumulátorov plní povinnosti ustanovené v odseku 2 na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14 úvodnej tabuľke a tabuľke I. Batérie a akumulátory uvedené na trh Slovenskej republiky.
(4)
Výrobca elektrozariadení plní povinnosti ustanovené v odseku 2 na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.
(5)
Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu uchováva výrobca a dovozca v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 13
Evidencia a Ohlásenie o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]
(1)
Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba vedú evidenciu o batériách a akumulátoroch priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.
(2)
Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba vedú evidenciu o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.
(3)
Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(4)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(5)
Ohlásenie podľa odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 14
Evidencia a Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]
(1)
Výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia vedú evidenciu o elektrozariadeniach priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.
(2)
Výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia vedú evidenciu o nakladaní s elektroodpadom priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.
(3)
Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(4)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(5)
Ohlásenie podľa odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 15
Evidencia a Ohlásenie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov
[k § 27 ods. 4 písm. h)]
(1)
Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedú evidenciu o obaloch podľa obalových materiálov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 tabuľke č. 1.
(2)
Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedú evidenciu o nakladaní s odpadmi z obalov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 tabuľke č. 2.
(3)
Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na opakovane použiteľné obaly a na obaly naplnené nebezpečnými látkami.
(4)
Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(5)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov a Ohlásenie o zbere odpadov z obalov podávajú súhrnne za obdobie kalendárneho roka výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 a č. 17 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(6)
Ohlásenia podľa odseku 5 sa uchovávajú v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 16
Evidencia a Ohlásenie o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]
(1)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedie evidenciu o neobalových výrobkoch priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných pre vypracovanie ohlásenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18.
(2)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedie evidenciu o nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných pre vypracovanie ohlásenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18.
(3)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly uchováva evidenciu podľa odsekov 1 a 2 v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(4)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov súhrnne za obdobie kalendárneho roka na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(5)
Ohlásenie podľa odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 17
Evidencia a Ohlásenie o vozidlách
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]
(1)
Výrobca vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre vozidlá vedú evidenciu o vozidlách priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13.
(2)
Evidencia podľa odseku 1 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(3)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o vozidlách podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre vozidlá na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(4)
Ohlásenie podľa odseku 3 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 18
Evidencia a Ohlásenie o pneumatikách a nakladaní s odpadovými pneumatikami
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]
(1)
Výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky vedú evidenciu o pneumatikách priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19.
(2)
Výrobca pneumatík, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky vedú evidenciu o nakladaní s odpadovými pneumatikami priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19.
(3)
Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(4)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o pneumatikách a nakladaní s odpadovými pneumatikami podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(5)
Ohlásenie podľa odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 19
Evidencia a Ohlásenie o spracovaní a recyklácii použitých batérii a akumulátorov
[k § 51 písm. f), g) a j) zákona]
(1)
Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov vedie evidenciu o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.
(2)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov podáva za obdobie kalendárneho roka spracovateľ použitých batérií a akumulátorov ministerstvu, výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácii zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretej osobe, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14 úvodnej tabuľke a tabuľkách II., IV. a V., do 31. januára nasledujúceho roka.
(3)
Evidenciu o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov a ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov uchováva spracovateľ použitých batérií a akumulátorov v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(4)
Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov oznamuje recyklačnú efektivitu ministerstvu za obdobie kalendárneho roka do 30. apríla nasledujúceho roka. Oznámenie o recyklačnej efektivite podáva spracovateľ použitých batérií a akumulátorov na tlačive, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.4)
§ 20
Evidencia a Ohlásenie o spracovaní elektroodpadu
[k § 41 písm. b) zákona]
(1)
Spracovateľ elektroodpadu vedie evidenciu o spracovaní elektroodpadu priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20.
(2)
Evidenciu o spracovaní elektroodpadu uchováva spracovateľ elektroodpadu v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(3)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní elektroodpadu podáva spracovateľ elektroodpadu ministerstvu, výrobcovi elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácii zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20, do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
(4)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní elektroodpadu uchováva spracovateľ elektroodpadu v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 21
Evidencia a Ohlásenie o spracovaní starých vozidiel
[k § 65 ods. 1 písm. f),k), r) a s) zákona]
(1)
Evidenciu o spracovaní starých vozidiel tvoria
a)
údaje o odobratých látkach, materiáloch a častiach starých vozidiel podľa druhu, množstva a spôsobu ich využitia,
b)
údaje o množstve odobratých použitých batérií a akumulátorov, ich členenie podľa § 42 ods. 3 zákona a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorému ich odovzdal,
c)
údaje o častiach a súčiastkach, ktoré sa použijú na opätovné použitie; vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 23,
d)
potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 21.
(2)
Spracovateľ starých vozidiel vedie evidenciu o spracovaní starých vozidiel priebežne za obdobie kalendárneho roka. Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň.2)
(3)
Evidenciu o spracovaní starých vozidiel uchováva spracovateľ starých vozidiel v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(4)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní starých vozidiel podáva za obdobie kalendárneho roka spracovateľ starých vozidiel ministerstvu, výrobcovi vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácii zodpovednosti výrobcov pre vozidlá, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 22, do 31. marca nasledujúceho roka.
(5)
Ohlásenie o spracovaní starých vozidiel uchováva spracovateľ starých vozidiel v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(6)
Spracovateľ starých vozidiel ohlasuje ustanovené údaje koordinačnému centru pre prúd použitých batérii a akumulátorov do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
§ 22
Spoločné ustanovenia
(1)
Prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a osoba oprávnená na zber použitých batérií a akumulátorov uchováva evidenciu podľa § 50 ods. 4 písm. a) zákona v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(2)
Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní povinnosti podľa § 27 ods. 8 zákona, ohlasuje ustanovené údaje koordinačnému centru pre vyhradený prúd odpadu do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
(3)
Ten, kto vykonáva zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadu alebo priamo od konečných používateľov, uchováva evidenciu podľa § 39 ods. 4 písm. d) zákona v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(4)
Prevádzkovateľ zberného dvora uchováva ohlasované údaje podľa § 82 ods. 3 písm. a) zákona v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 23
Prechodné ustanovenie
(1)
Ohlasovacia povinnosť podľa

Európska legislatíva

Základnou právnou normou, ktorá predstavuje enviromentálny prístup Európskej únie k problematike odpadov z elektrických a elektronických zariadení je Smernica EÚ 2002/96/EC.

Podľa Smernice sú výrobcovia a dovozcovia elektrických a elektronických zariadení od 13. augusta 2005 spoločne zodpovední za všetok historický elektroodpadSmernica umožňuje, aby sa výrobcovia združili a finančne zabezpečovali kolektívne systémy na zber a recykláciu elektroodpadu pochádzajúceho z domácností aj firiem. Zároveň stanovila 10 kategórií elektrozariadení, z ktorých elektroodpad pochádza: a individuálne zodpovední za odpad zo svojich výrobkov, ktorý uviedli na trh po 13. auguste 2005 - nový odpad.

 1. Veľké domáce spotrebiče
 2. Malé domáce spotrebiče
 3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
 4. Spotrebná elektronika
 5. Svetelné zdroje
 6. Elektrické a elektronické nástroje
 7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
 8. Zdravotnícke zariadenia
 9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu
 10. Predajné automaty

Jedným z cieľov, ktoré Smernica stanovuje pre členské krajiny je v roku 2006 vyzbierať 4kg elektroodpadov na obyvateľa. Slovenská republika ako pristupujúci člen má povinnosť splniť tento cieľ posunutý o dva roky - na rok 2008.

Slovenská legislatíva

Základnou slovenskou právnou normou v oblasti elektroodpadov je novela č. 733/2004 zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z., ktorou sa do slovenského právneho poriadku transponovala práve Smernica EÚ 2002/96/EC. Nadväzujúcimi vykonávacími predpismi je najmä Vyhláška č. 208/2005 Z.z. Ministerstva životného prostredia o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom a Nariadenie vlády o limitoch zberu a recyklácie.

Výrobcovia elektrických a elektronických zariadení sú povinní, na základe ustanovení vyššie uvedených právnych predpisov, organizačne a finančne zabezpečiť nakladanie s elektroodpadom, a to konkrétne:

 • spätný odber elektrozariadení
 • oddelený zber elektroodpadu
 • odovzdanie elektroodpadu spracovateľom
 • splnenie limitov zberu, zhodnotenia a recyklácie
 • informovanie spotrebiteľov o systéme spätného odberu a oddeleného zberu

Existujú dva druhy elektroodpadov, a to podľa dátumu uvedenia elektrozariadení na trh:

 • pred 13.8.2005 - odpad z týchto elektrozariadení sa označuje ako HISTORICKÝ ODPAD - za nakladanie s týmto odpadom sú zodpovední všetci výrobcovia elektrozariadení na trhu podľa ich trhového podielu kolektívnym spôsobom, pričom financovať sa môže prostredníctvom VIDITEĽNÉHO RECYKLAČNÉHO POPLATKU, ktorý zaplatí finálny spotrebiteľ pri nákupe nového výrobku.
 • po 13.8.2005 - odpad z týchto elektrozariadení sa označuje ako NOVÝ ODPAD (tieto elektrozariadenia sú už pri výrobe označené špeciálnym znakom). Za nový odpad je zodpovedný každý subjekt, ktorý tieto elektrozariadenia uviedol na trh, a to buď individuálne (musí však vytvárať garancie a rezervy na ich budúcu likvidáciu) alebo účasťou v primeranom kolektívnom systéme, ktorý túto garanciu nahradzuje.

Základné definície podľa zákona o odpadoch (§54a):

 1. Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu a poľa, ktoré spadajú do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe č. 3a a ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
 2. Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom podľa bodu 1 vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
 3. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
 4. Prevenciou sú opatrenia zamerané na zníženie množstva elektroodpadu, ako aj materiálov a látok, ktoré sa v ňom nachádzajú a ich škodlivých účinkov na životné prostredie.
 5. Opätovné použitie elektroodpadu je činnosť, ktorou sa elektroodpad alebo jeho komponenty použijú na rovnaký účel, na aký boli pôvodne určené bez toho, aby boli recyklované.
 6. Recyklácia elektroodpadu je opätovné zhodnotenie materiálov a látok získaných z elektroodpadu vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely. Za recykláciu sa nepovažuje zhodnotenie elektroodpadu činnosťou R1 podľa prílohy č. 2.
 7. Spracovanie elektroodpadu je každá činnosť po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi elektroodpadu na odstránenie škodlivých látok, demontáž a šrotovanie na účel spätného získavania komponentov, konštrukčných dielcov, spotrebných dielcov, materiálov a látok a všetky ďalšie činnosti vykonané na účely zhodnotenia, opätovného použitia alebo environmentálne vhodného zneškodnenia elektroodpadu.
 8. Spracovateľ elektroodpadu je podnikateľ, ktorému ministerstvo udelilo autorizáciu na spracovanie elektroodpadu podľa § 8 ods. 3 písm. d).
 9. Výrobca elektrozariadení je osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane predaja prostriedkami elektronickej komunikácie s výnimkou osoby konajúcej výlučne na základe zmluvy o financovaní a) vyrába a predáva elektrozariadenie pod svojou značkou, b) ďalej predáva pod svojou značkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na zariadení nachádza značka výrobcu, ako je ustanovené v písmene a) alebo c) dováža elektrozariadenia do Slovenskej republiky.
 10. Distribútor je na účely tohto zákona právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá predáva elektrozariadenie spotrebiteľovi.
 11. Uvedenie elektrozariadenia na trh je na účely tohto zákona okamih, keď je elektrozariadenie vyrobené v Slovenskej republike prvýkrát odplatne alebo bezodplatne ponúknuté na účely predaja, distribúcie alebo použitia, alebo keď je prvýkrát predmetom prevodu vlastníckych práv; za uvedenie elektrozariadenia na trh sa považuje aj dovoz elektrozariadenia.
 12. Zmluva o financovaní je na účely tohto zákona zmluva o pôžičke, nájme, prenájme alebo predaji na splátky, alebo iná dohoda o odloženej platbe, týkajúca sa elektrozariadenia, bez ohľadu na to, či podmienky takejto zmluvy, dohody alebo dodatočnej zmluvy alebo dodatočnej dohody ustanovujú, že sa uskutoční alebo môže uskutočniť prevod vlastníctva takéhoto elektrozariadenia.
 13. Spätný odber je odobratie elektrozariadenia z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ je odovzdávané elektrozariadenie rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie.
 14. Oddelený zber je zber elektroodpadu v členení podľa prílohy č. 3a; osobitnú kategóriu elektrozariadení na účely oddeleného zberu tvoria svetelné zdroje s obsahom ortuti.
 15. Recyklačný poplatok - výrobca elektrozariadení je oprávnený pri predaji elektrozariadenia uvádzať na elektrozariadení, alebo na jeho obale alebo etikete alebo na daňovom či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji, výšku recyklačného poplatku určeného na úhradu nákladov na nakladanie s historickým elektroodpadom z domácností pochádzajúcim z týchto elektrozariadení. Výška recyklačného poplatku musí zodpovedať skutočne vynaloženým nákladom na nakladanie s elektroodpadom. Po uplynutí ustanovených termínov sa uvádzanie recyklačných poplatkov na elektrozariadení zakazuje:  a)  pre elektrozariadenie podľa kategórie 2 až 10 do 13. februára 2011  b)  pre elektrozariadenie podľa kategórie 1 prílohy č. 3a do 13. februára 2013
 16. Limity zhodnotenia a recyklácie (nariadenie vlády o limitoch ): Výrobca elektrozariadení je povinný pl atiť príspevok do Recyklačného fondu za elektrozariadenia, v množstve rovnajúcom sa elektroodpadu, pre ktoré nezabezpečil zber elektroodpadov a ich zhodnotenie, opätovné použitie alebo recykláciu sám alebo kolektívne v rozsahu ustanovených limitov, príspe vok sa platí za kalendárny štvrťrok

733
ZÁKON


z 2. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I


Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

 • zákona č. 553/2001 Z. z.,
 • zákona č. 96/2002 Z. z.,
 • zákona č. 261/2002 Z. z., 
 • zákona č. 393/2002 Z. z.,
 • zákona č. 529/2002 Z. z.,
 • zákona č. 188/2003 Z. z.,
 • zákona č. 245/2003 Z. z.,
 • zákona č. 525/2003 Z. z.,
 • zákona č. 24/2004 Z. z.,
 • zákona č. 443/2004 Z. z.
 • zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení

a dopĺňa takto:

 1. V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie: „f) nakladanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami (ďalej len „elektrozariadenie“) a s odpadom z nich, ktoré sú určené výhradne na účely ozbrojených síl alebo sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky.“.
 2. V § 2 ods. 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „a miesto spätného odberu elektrozariadenia podľa § 54a ods. 14“.
 3. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie: „r) zber alebo spracovanie odpadu z elektrozariadení.“.
 4. V § 7 ods. 2 písm. a) sa spojka „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „l)“ sa vkladajú slová „p) alebo r)“.
 5. V § 7 ods. 3 v úvodnej vete sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za písmeno „h)“ sa vkladá čiarka a slová „l) a r)“.
 6. V § 8 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
 7. V § 18 ods. 3 sa vypúšťa písmeno i). Doterajšie písmená j) až o) sa označujú ako písmená i) až n).
 8. 8. V § 39 ods. 4 sa za slová „drobnými stavebnými odpadmi“ vkladajú slová „a elektroodpadmi z domácností“.
 9. 9. V § 39 ods. 6 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a okrem nákladov na systém oddeleného zberu odpadu z elektrozariadení (ďalej len „elektroodpad“) z domácností (§ 54a ods. 4)“.
 10. V § 39 ods. 12 písm. a) sa vypúšťajú slová „a drobných stavebných odpadov“.
 11. § 39 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie: „(15) Obec je povinná umožniť výrobcovi elektrozariadení zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a umožniť mu v rozsahu potrebnom na tento účel užívať existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov; ak takú možnosť obec nemá, je povinná umožniť výrobcovi elektrozariadení v uvedenom rozsahu zriadiť na jej pozemkoch zariadenie na zber elektroodpadu z domácností. Obec má nárok na náhradu nákladov, ktoré jej vznikli z postupu podľa prvej vety.”.
 12. V § 44 ods. 1 druhej vete, § 44a ods. 1 druhej vete, § 46 ods. 1 druhej vete, § 46 ods. 2 druhej vete, § 48 ods. 1 druhej vete a § 48 ods. 2 druhej vete sa slová „pre ktoré” nahrádzajú slovom „ktorých”.
 13. § 45 sa vypúšťa.
 14. § 47 sa vypúšťa.
 15. V § 49 ods. 7 sa slová „prípravu na zhodnotenie alebo zneškodnenie“ nahrádzajú slovami „zhodnotenie alebo na prípravu na zneškodnenie“.
 16. V § 51 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „potvrdené príslušným obvodným úradom životného prostredia“.
 17. V § 51 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
 18. Za šiestu časť sa vkladá nová siedma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„SIEDMA ČASŤ
ELEKTROZARIADENIA A ELEKTROODPAD
§ 54a


Základné ustanovenia

 1. Na spracovanie elektroodpadu, na nakladanie s elektroodpadom a na nakladanie s odpadmi zo spracovania elektroodpadu sa vzťahujú všeobecné ustanovenia tohto zákona, ak v tejto časti zákona nie je ustanovené inak.
 2. Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu a poľa, ktoré spadajú do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe č. 3a a ktoré sú Strana 6996 Zbierka zákonov č. 733/2004 Čiastka 300 www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. © IURA EDITION, spol. s r. o. určené na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
 3. Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1 vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
 4. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
 5. Prevenciou sú opatrenia zamerané na zníženie množstva elektroodpadu, ako aj materiálov a látok, ktoré sa v ňom nachádzajú a ich škodlivých účinkov na životné prostredie.
 6. Opätovné použitie elektroodpadu je činnosť, ktorou sa elektroodpad alebo jeho komponenty použijú na rovnaký účel, na aký boli pôvodne určené bez toho, aby boli recyklované.
 7. Recyklácia elektroodpadu je opätovné zhodnotenie materiálov a látok získaných z elektroodpadu vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely. Za recykláciu sa nepovažuje zhodnotenie elektroodpadu činnosťou R1 podľa prílohy č. 2.
 8. Spracovanie elektroodpadu je každá činnosť po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi elektroodpadu na odstránenie škodlivých látok, demontáž a šrotovanie na účel spätného získavania komponentov, konštrukčných dielcov, spotrebných dielcov, materiálov a látok a všetky ďalšie činnosti vykonané na účely zhodnotenia, opätovného použitia alebo environmentálne vhodného zneškodnenia elektroodpadu.
 9. Spracovateľelektroodpadu je podnikateľ, ktorému ministerstvo udelilo autorizáciu na spracovanie elektroodpadu podľa § 8 ods. 3 písm. d).
 10. Výrobca elektrozariadení je osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane predaja prostriedkami elektronickej komunikácie s výnimkou osoby konajúcej výlučne na základe zmluvy o financova
  - vyrába a predáva elektrozariadenie pod svojou značkou,
  - ďalej predáva pod svojou značkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na zariadení nachádza značka výrobcu, ako je ustanovené v písmene a) alebo
  - dováža elektrozariadenia do Slovenskej republiky
 11. Distribútor je na účely tohto zákona právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá predáva elektrozariadenie spotrebiteľovi.
 12. Uvedenie elektrozariadenia na trh je na účely tohto zákona okamih, keď je elektrozariadenie vyrobené v Slovenskej republike prvýkrát odplatne alebo bezodplatne ponúknuté na účely predaja, distribúcie alebo použitia, alebo keď je prvýkrát predmetom prevodu vlastníckych práv; za uvedenie elektrozariadenia na trh sa považuje aj dovoz elektrozariadenia.
 13. Zmluva o financovaní je na účely tohto zákona zmluva o pôžičke, nájme, prenájme alebo predaji na splátky, alebo iná dohoda o odloženej platbe, týkajúca sa elektrozariadenia, bez ohľadu na to, či podmienky takejto zmluvy, dohody alebo dodatočnej zmluvy alebo dodatočnej dohody ustanovujú, že sa uskutoční alebo môže uskutočniť prevod vlastníctva takéhoto elektrozariadenia.
 14. Spätný odber je odobratie elektrozariadenia z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ je odovzdávané elektrozariadenie rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie.
 15. Oddelený zber je zber elektroodpadu v členení podľa prílohy č. 3a; osobitnú kategóriu elektrozariadení na účely oddeleného zberu tvoria svetelné zdroje s obsahom ortuti.

§ 54b
Povinnosti výrobcu elektrozariadení

 1. Výrobca elektrozariadení je povinný a) zabezpečiť, aby elektrozariadenie bolo vyrobené a navrhnuté tak, aby sa uľahčila demontáž a zhodnotenie, najmä opätovné použitie a recyklácia elektroodpadu, najmä nesmie použiť špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy, ktoré by bránili opätovnému použitiu elektroodpadu, ak takéto špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy neposkytujú dôležité výhody vo vzťahu k ochrane životného prostredia alebo k požiadavkám na zaistenie bezpečnosti a zdravia,
  - vyznačiť pri uvedení elektrozariadenia na trh na elektrozariadení alebo na obale elektrozariadenia alebo vyznačiť na daňovom či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji údaje, z ktorých bude možné zistiť osobu, ktorá uviedla elektrozariadenie na trh a údaj, či bolo elektrozariadenie uvedené na trh pred alebo po 13. auguste 2005; táto povinnosť sa nevzťahuje na svetelné zdroje,
  - uvádzať na trh elektrozariadenie označené grafickým symbolom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise [§ 68 ods. 3 písm. u)] na účely spätného odberu alebo oddeleného zberu; táto povinnosť sa nevzťahuje na svetelné zdroje; ak nie je možné elektrozariadenie takto označiť z dôvodu jeho veľkosti alebo funkčnosti, označí sa obal, návod na použitie a záručný list elektrozariadenia,
  - pri uvádzaní na trh elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 1 až 7 a 10 podľa prílohy č. 3a a žiariviek alebo svietidiel určených na použitie v domácnostiach, zabezpečiť, aby tieto neobsahovali materiály a súčiastky obsahujúce olovo, kadmium, ortuť, polybrómované bifenyly, polybrómované difenylétery alebo šesťmocný chróm, okrem ustanovených prípadov [§ 68 ods. 3 písm. u)]; táto požiadavka sa nevzťahuje na náhradné dielce určené na opravu alebo na opätovné použitie elektrozariadení, ktorých pôvodné materiály a súčiastky mohli obsahovať olovo, Čiastka 300 Zbierka zákonov č. 733/2004 Strana 6997 www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. © IURA EDITION, spol. s r. o. ortuť, kadmium, polybrómované bifenyly, polybrómované difenylétery a šesťmocný chróm,
  - zabezpečiť individuálne alebo kolektívne spätný odber elektrozariadení a oddelený zber elektroodpadu od pôvodcov s výnimkou historického elektroodpadu, ktorý nie je elektroodpadom z domácností (§ 54f ods. 3),
  - plniť povinnosti podľa § 54e ods. 1, § 54f ods. 1 a § 54g ods. 1 tak, aby nadväzovali na systém spätného odberu alebo oddeleného zberu,
  - spätne odobraté elektrozariadenie a elektroodpad z oddeleného zberu prednostne opätovne používať ako celok, inak ho odovzdať spracovateľovi elektroodpadu alebo do zariadenia na zber odpadov, ak takéto zariadenie vykonáva zber elektroodpadu výhradne pre spracovateľa elektroodpadu,
  - oddelený zber a odovzdanie zozbieraného elektroodpadu spracovateľovi uskutočňovať tak, aby nedochádzalo k sťažovaniu opätovného použitia alebo recyklácie takéhoto elektroodpadu,
  - zabezpečiť minimálne dodržanie ustanovených limitov pre zhodnotenie elektroodpadu a opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením,
  - poskytnúť spracovateľom informácie potrebné na environmentálne vhodné spracovanie elektroodpadu, najmä údaje o nebezpečných látkach,69) možnostiach opätovného použitia a recyklácie elektroodpadu, prípadne spôsobu ich zneškodnenia; tieto informácie je povinný poskytnúť pre každú kategóriu nového elektrozariadenia pri jeho uvedení na trh a zverejniť ich najmä v návodoch na použitie, na technickom nosiči údajov alebo prostriedkami elektronickej komunikácie do jedného roka po uvedení elektrozariadenia na trh,
  - informovať spotrebiteľov o požiadavke nezneškodňovať elektroodpad spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom, ale odovzdávať ho na miestach na to určených, o ich úlohe, ktorou prispievajú na opätovné použitie, materiálové zhodnotenie alebo iný spôsob zhodnotenia elektroodpadu, o možných vplyvoch elektroodpadu na životné prostredie a na zdravie ľudí v dôsledku v ňom prítomných nebezpečných látok69) a o význame grafického symbolu uvedeného v písmene c),
  - požiadať ministerstvo o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení do 30 dní od začatia činnosti,
  - v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení uviesť, ak je fyzickou osobou-podnikateľom
 1. obchodné meno a miesto podnikania,
 2. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
 3. identifikačné číslo,
 4. údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu, oddeleného zberu alebo nakladania s elektroodpadom, ak neplní ustanovené povinnosti individuálne,
 5. výšku a druh záruky v prípade individuálneho plnenia povinností výrobcu elektrozariadení,
 6. kategóriu elektrozariadení, ktoré uvádza na trh,
  - v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení

uviesť, ak je právnickou osobou

 1. obchodné meno a sídlo,
 2. identifikačné číslo,
 3. údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu, oddeleného zberu alebo nakladania s elektroodpadom, ak neplní ustanovené povinnosti individuálne,
 4. výšku a druh záruky v prípade individuálneho plnenia povinností výrobcu elektrozariadení,
 5. kategóriu elektrozariadení, ktoré uvádza na trh,
  - oznámiť každú zmenu údajov, ktoré uviedol do žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení do 30 dní od vzniku zmeny,
  - viesť evidenciu a na základe evidencie do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať ministerstvu za predchádzajúci kalendárny rok
 1. množstvo elektrozariadení podľa kategórií, ktoré uviedol na trh, množstvo elektrozariadení predaných na použitie v domácnostiach uvádzať samostatne,
 2. množstvo zozbieraného elektroodpadu podľa kategórií, množstvo a kategóriu elektroodpadu z domácností uvádzať samostatne,
 3. množstvo a kategóriu zozbieraného opätovne použitého elekroodpadu,
 4. množstvo a kategóriu recyklovaného a zhodnoteného elektroodpadu,
 5. množstvo a kategóriu vyvezeného zozbieraného elektroodpadu,
 6. plnenie ustanovených limitov podľa písmena i), r) zverejniť do jedného roka po uvedení elektrozariadenia na trh informácie o opätovnom použití a spracovaní pre každý druh elektrozariadenia.

(2) Množstvo podľa odseku 1 písm. p) sa uvádza v kilogramoch.
(3) Za plnenie ustanovených limitov podľa odseku 1 písm. i) sa považuje potvrdené zhodnocovanie, opätovné použitie alebo recyklácia elektroodpadu aj na území iného členského štátu Európskej únie. Pri vývoze elektroodpadu na územie nečlenského štátu Európskej únie sa za plnenie ustanovených limitov považuje zhodnocovanie, opätovné použitie alebo recyklácia, ak vývozca preukáže, že sa uskutočnili za podmienok porovnateľných s podmienkami ustanovenými týmto zákonom.


§ 54c


Povinnosti distribútora a oprávnenie spotrebiteľa

 1. Distribútor, ktorý uskutočňuje spätný odber, je povinný o tom informovať obvyklým spôsobom spotrebiteľa.
 2. Distribútor je povinný uskutočňovať spätný odber bezplatne. Distribútor môže spätný odber odmietnuť, ak odovzdávané elektrozariadenie neobsahuje základné komponenty, obsahuje odpad, alebo keď z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu.
 3. Distribútor, ktorý uskutočňuje spätný odber, je povinný vykonávať spätný odber elektrozariadení a ich odovzdávanie spracovateľovi elektroodpadu tak, aby Strana 6998 Zbierka zákonov č. 733/2004 Čiastka 300 www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. © IURA EDITION, spol. s r. o. nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo recyklácie takéhoto elektroodpadu.
 4. Spotrebiteľje oprávnený bezplatne odovzdať elektrozariadenie do systému spätného odberu alebo elektroodpad do systému oddeleného zberu.

§ 54d
Povinnosti spracovateľa elektroodpadu


Spracovateľelektroodpadu je okrem povinností podľa § 19 tohto zákona povinný
a) voliť pri výstavbe nových zariadení na spracovanie elektroodpadu alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení najlepšie dostupné technológie s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,
b) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie elektroodpadu v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami určenými v súhlase obvodného úradu životného prostredia vydanom podľa § 7 ods. 1 písm. r),
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 69),
d) viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní elektroodpadu,
e) viesť a uchovávať v ustanovenom rozsahu evidenciu o množstve a kategóriách prevzatého spracovaného elektroodpadu a spôsobe jeho spracovania,
f) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie výrobcovi elektrozariadenia a štvrťročne Recyklačnému fondu,
g) nakladať s elektroodpadom tak, aby bol predovšetkým zbavený látok nebezpečných pre životné prostredie, prednostne odobrať z elektroodpadu všetky kvapaliny a komponenty, vykonať ďalšie opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
h) zabezpečiť úplné spracovanie elektroodpadu vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí elektroodpadu a zhodnotenia odpadov zo spracovania elektroodpadu, najmä recykláciou, ako aj zabezpečenia zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov,
i) zverejniť podmienky, za ktorých preberá elektroodpad na spracovanie,
j) prevziať vo svojej prevádzke na spracovanie elektroodpad z domácností bez požadovania poplatku alebo inej platby od jeho konečného držiteľa,
k) plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
l) skladovať a spracovať elektroodpad podľa ustanovených technických požiadaviek.

§ 54e
Nakladanie s elektroodpadom z domácností


(1) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností, ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.
(2) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady kolektívne nakladanie s elektroodpadom, ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného na trh pred 13. augustom 2005 (ďalej len „historický elektroodpad“) z domácností, odovzdaného za predchádzajúci kalendárny rok, podľa podielu výrobcov elektrozariadení na trhu, ktorý určí ministertvo pre každú kategóriu elektrozariadení v kalendárnom roku na základe hlásení podľa § 54b ods. 1 písm. p).
(3) Výrobca elektrozariadení je oprávnený pri predaji elektrozariadenia uvádzať na elektrozariadení, alebo na jeho obale alebo etikete alebo na daňovom či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji, výšku recyklačného poplatku určeného na úhradu nákladov na nakladanie s historickým elektroodpadom z domácností pochádzajúcim z týchto elektrozariadení. Výška recyklačného poplatku musí zodpovedať skutočne vynaloženým nákladom na nakladanie s elektroodpadom. Po uplynutí ustanovených termínov (§ 81 ods. 21) sa uvádzanie recyklačných poplatkov na elektrozariadení zakazuje.
(4) Povinnosti podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na výrobcov elektrozariadení uvádzajúcich na trh elektrozariadenia prostriedkami elektronickej komunikácie, a to v prípade, ak je miesto plnenia alebo určenia na území Slovenskej republiky.
(5) Na elektroodpad z domácností, ktorý je komunálnym odpadom, sa nevzťahujú ustanovenia § 39 okrem odsekov 4 a 5, ktoré sa naň vzťahujú primerane a odseku


§ 54f

Nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností

(1) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností, ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.
(2) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne nakladanie s historickým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností, ak takýto elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie alebo rovnakého funkčného určenia, ako je nahradzujúce elektrozariadenie, a to pri jeho predaji.
(3) Nakladanie s historickým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností a nie je uvedený v odseku 2, zabezpečí jeho držiteľ.


§ 54g
Nakladanie s elektroodpadom zo svetelných zdrojov


(1) Nakladanie s elektroodpadom podľa prílohy č. 3a bodu 5 zabezpečí výrobca svetelných zdrojov individuálne alebo kolektívne bez rozdielu miesta vzniku elektroodpadu a dátumu uvedenia svetelného zdroja na trh. Čiastka 300 Zbierka zákonov č. 733/2004 Strana 6999 www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
(2) Na výrobcu svetelných zdrojov sa rovnako vzťahuje § 54e ods. 4.


§ 54h
Spoločné ustanovenie


(1) Výrobca elektrozariadení, ktorý plní povinnosti podľa § 54e ods. 1 a § 54f ods. 1 individuálne a výrobca svetelných zdrojov, ktorý plní povinnosti podľa § 54g ods. 1 individuálne sú povinní pri uvedení elektrozariadenia na trh poskytnúť záruku na zabezpečenie týchto povinností formou viazaného bankového účtu alebo zodpovedajúceho poistenia. Výška záruky sa určí ako súčin množstva elektrozariadení podľa kategórií a príslušnej sadzby.
(2) Kolektívne zabezpečovanie spätného odberu, oddeleného zberu a nakladania s elektroodpadom nezbavuje výrobcu zodpovednosti za plnenie ustanovených limitov.
(3) Výrobca elektrozariadení môže uzatvoriť s obcou zmluvu o zavedení a prevádzkovaní systému oddeleného zberu elektroodpadu na jej území.


§ 54i
Príspevok do Recyklačného fondu
za elektrozariadenia


(1) Výrobca elektrozariadení je povinný platiť príspevok do Recyklačného fondu za elektrozariadenia, v množstve rovnajúcom sa elektroodpadu, pre ktoré nezabezpečil zber elektroodpadov a ich zhodnotenie, opätovné použitie alebo recykláciu sám alebo kolektívne v rozsahu ustanovených limitov [§ 54b ods. 1 písm. i)]; príspevok sa platí podľa § 56 ods. 1 za kalendárny štvrťrok.
(2) Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobcovia elektrozariadení, ktorí uvádzajú výrobky na trh v Slovenskej republike.
(3) Výrobca elektrozariadení platí príspevok podľa § 41 ods. 13 a 14.
(4) Výrobca elektrozariadení je povinný zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia činnosti, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(5) Výrobca elektrozariadení je povinný a) viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu, b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.”. Doterajšia siedma až desiata časť sa označujú ako ôsma až jedenásta časť. Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:
„69) § 3 ods. 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.“. 19. V § 55 ods. 1 písmeno e) znie: e) elektrozariadení (§ 54i)“.

20. V § 55 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená g) až j).
21. V § 55 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g). Doterajšie písmená h) až l) sa označujú ako písmená g) až k).
22. V § 58 ods. 2 sa slovo „sedemnásť“ nahrádza slovom „šestnásť“ a v písmene a) sa slovo „jedenásť“ nahrádza slovom „desať“ a slová „písm. a) až k)“ sa nahrádzajú slovami „písm. a) až j)“.
23. V § 62 ods. 1 písm. a) piaty bod znie: „5. uvedenie elektrozariadenia na trh (§ 54a ods. 12),“.
24. V § 62 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa siedmy bod. Doterajší ôsmy až jedenásty bod sa označuje ako siedmy až desiaty bod.
25. V § 67 ods. 2 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Slovenská obchodná inšpekcia (§ 72b)“.
26. V § 68 ods. 2 písm. d) sa za slová „(§ 40a ods. 3)“ vkladajú slová „a Register výrobcov elektrozariadení [§ 54b ods. 1 písm. l)]“.
27. V § 68 sa odsek 2 dopĺňa písmenami u) až z), ktoré znejú: „u) zapíše výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov elektrozariadení a vydá mu potvrdenie o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení, v) vedie evidenciu údajov ohlásených podľa § 54b ods. 1 písm. p), z) určuje podiel výrobcov elektrozariadení na trhu na základe údajov ohlásených podľa § 54b ods. 1 písm. p) prvého bodu.“.
28. V § 68 ods. 3 písm. p) sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
29. V § 68 sa odsek 3 dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú: „u) podrobnosti o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom,o spracovaní a skladovaní elektroodpadu, o označovaní elektrozariadenia uvádzaného na trh grafickým symbolom, o ohlasovacej povinnosti výrobcu elektrozariadení a spracovateľa elektroodpadu, o náležitostiach žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení, obsahu a spôsobe vedenia Registra výrobcov elektrozariadení a o vzore potvrdenia o zápise do Registra výrobcov
elektrozariadení, zoznam zariadení, na ktoré sa vzťahuje siedma časť zákona a prípady povoleného použitia olova, ortuti, kadmia, polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a šesťmocného chrómu, v) podrobnosti o výške sadzby a o spôsobe výpočtu záruky pri individuálnom plnení povinností výrobcu elektrozariadení.“.
30. § 68 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: „(4) Ministerstvo vo vzťahu k Európskym spoločen- Strana 7000 Zbierka zákonov č. 733/2004 Čiastka 300 www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. © IURA EDITION, spol. s r. o. stvám je notifikačným orgánom vo veciach nakladania s odpadmi a oznamuje Európskej komisii najmä a) každý druhý rok údaje z evidencie vedenej podľa § 68 ods. 2 písm. v), b) každý tretí rok údaje podľa dotazníka Európskej komisie.“.
31. V § 71 písm. f) druhom bode sa slová „prepravných listov“ nahrádzajú slovami „sprievodných listov“.
32. § 71 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie: „r) potvrdí správnosť údajov uvedených v čestnom vyhlásení o ponechaní si starého vozidla [§ 51 ods. 3 písm. a)].“.
33. Za § 72a sa vkladá § 72b, ktorý znie: „§ 72b

(1) Slovenská obchodná inšpekcia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

a) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) na účel kontroly dodržiavania povinností uvedených v § 41 ods. 3 až 6 a odseku 9, § 54b ods. 1 písm. a) až d), g), j) a k),
b) ukladá pokuty (§ 78) za porušenia povinností podľa
písmena a).

(2)  Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie sú pri výkone štátneho dozoru oprávnení

a) odoberať vzorky zariadení na vykonanie skúšky,
b) požadovať sprievodné listiny zariadení,
c) kontrolovať označovanie zariadení uvádzaných do obehu,
d) upozorňovať výrobcov na zistené nedostatky a ukladať im povinnosť odstrániť ich v určenej lehote,
e) zadržať prepravu alebo predaj zariadení a ich použitie, ak nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona,
f) uložiť stiahnutie elektrozariadenia z obehu, ak sa preukáže, že nezodpovedá ustanoveniam tohto zákona.“.
34. V § 78 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) až u), ktoré znejú:
„s) nesplní povinnosť podľa § 54b ods. 1 písm. a) až c), g), h) a § 54c ods. 2, t) poruší povinnosť podľa § 19 ods. 8, u) neohlási údaje podľa § 21 ods. 1 písm. n).“. 35. V § 78 sa odsek 2 dopĺňa písmenami zm) a zn), ktoré znejú: „zm) nesplní povinnosť podľa § 54b ods. 1 písm. e), f), i) až r), § 54c ods. 1 a 3, § 54d písm. a) až l), § 54e ods. 1 až 3, § 54f ods. 1 a 2, § 54g ods. 1 a § 81 ods. 19, zn) poruší zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. l).“.
36. V § 78 ods. 3 písmeno f) znie: „f) nesplní povinnosť podľa § 54b ods. 1 písm d),“.
37. V § 78 ods. 3 písm. g) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
38. § 81 sa dopĺňa odsekmi 19 až 23, ktoré znejú: „(19) Kto je k 1. januáru 2005 výrobcom elektrozariadení, je povinný do 30. júna 2005 podať ministerstvu žiadosť o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení.
(20) Kto je k 1. januáru 2005 výrobcom elektrozariadení, je povinný prvé ohlásenie podľa § 54b ods. 1 písm. p) uskutočniť za rok 2004 na základe odhadu množstiev uvedených v § 54b ods. 1 písm. p) prvom až piatom bode.
(21) Povinnosť výrobcu elektrozariadení uvedená v § 54e ods. 3 platí pre elektrozariadenie podľa kategórie 2 až 10 prílohy č. 3a do 13. februára 2011 a pre elektrozariadenie podľa kategórie 1 prílohy č. 3a do 13. februára 2013.
(22) Ministerstvo plní oznamovaciu povinnosť podľa § 68 ods. 4 písm. a) zaslaním údajov Európskej komisii po prvýkrát za roky 2005 a 2006 do 30. júna 2008 a následne každé dva roky.
(23) Ministerstvo plní oznamovaciu povinnosť podľa § 68 ods. 4 písm. b) vo veciach elektrozariadení a elektroodpadu zaslaním údajov Európskej komisii po prvýkrát za roky 2004 až 2006 do 30. septembra 2007 a následne každé tri roky.“.
39. Príloha č. 1a sa dopĺňa bodmi 8 až 10, ktoré znejú:
„8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Ú.v. EÚ L 037, 13. 02. 2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/108/ES z 8. decembra 2003 (Ú.v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú.v. EÚ L 037, 13. 02. 2003).
10. Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím (Ú.v. ES L 377, 31. 12. 1991).“.
40. V prílohe č. 2 kód R12 znie: „R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.“.
Čiastka 300 Zbierka zákonov č. 733/2004 Strana 7001 www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. © IURA EDITION, spol. s r. o.
41. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá znie: „Príloha č. 3a k zákonu č. 223/2001 Z. z.

KATEGÓRIE ELEKTROZARIADENÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE SIEDMA ČASŤ ZÁKONA

 1. Veľké domáce spotrebiče
 2. Malé domáce spotrebiče
 3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
 4. Spotrebná elektronika
 5. Svetelné zdroje
 6. Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
 7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
 8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
 9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu
 10. Predajné automaty.“.

Čl. II
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto:

 1. V § 77 ods. 1 sa slová „platí za komunálne odpady“ nahrádzajú slovami „platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov26a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie: „26a) § 54a ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z.“.
 2. V § 77 ods. 3 posledná veta znie: „To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.“.
 3. V § 77 ods. 5 písm. a) sa vypúšťa veta za druhou bodkočiarkou.
 4. § 78 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie (3) Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením11) sadzbu poplatku, platí sa poplatok podľa odseku 1 v najnižšej sadzbe.“.
 5. V § 79 ods. 3 písm. b) sa tretí bod označuje ako písmeno c) a za slovo „zamestnancov“ sa vkladajú slová „pripadajúceho na určené obdobie“.
 6. V § 79 ods. 4 písmeno b) znie: „b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a) 1. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa § 80 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo 2. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca určeného obdobia.“.
 7. § 81 vrátane nadpisu znie:


 8. 㤠81

Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku

 1. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom, a ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí platobným výmerom.
 2. Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, platí poplatok spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom nariadení obce.11)
 3. Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví obec výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.“. 8. § 82 vrátane nadpisu znie:

㤠82
Vrátenie poplatku

(1) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením,11)

a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby, alebo
c) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
(2) Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo Strana 7002 Zbierka zákonov č. 733/2004 Čiastka 300 www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. © IURA EDITION, spol. s r. o. dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 100 Sk.
(3) Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Spôsob a formu vrátenia poplatku pri množstvovom zbere obec upraví vo všeobecne záväznom nariadení obce.11)
(4) Obec môže v prípadoch ustanovených všeobecne záväzným nariadením11) na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa § 78 alebo môže poplatok odpustiť.“.
9. V § 83 sa vypúšťajú odseky 1 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

Čl. III
Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2003

Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004
Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z. a zákona č. 587/2004
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 1. V § 2 ods. 3 písmeno b) znie: „b) povinnou osobou balič, plnič a podnikateľ, ktorý uvádza na trh obaly alebo výrobky v obaloch okrem výrobcov obalov,“.
 2. V § 5 ods. 8 sa slová „Povinná osoba, ktorá vyrába obaly zo skla alebo výrobky v obaloch zo skla, podáva hlásenie“ nahrádzajú slovami „Povinná osoba a výrobca obalov, ktorí vyrábajú obaly zo skla alebo výrobky v obaloch zo skla, podávajú hlásenie“.
 3. V § 7 odsek 3 znie: „(3) Obaly, ktoré nie sú opakovane použiteľné a ktoré sú z hľadiska ich množstva alebo vlastností alebo zloženia nebezpečné pre životné prostredie, sa zálohujú.“.
 4. V § 8 odsek 2 znie: „(2) Povinná osoba zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu minimálne v rozsahu záväzných limitov ustanovených v nariadení vlády Slovenskej republiky podľa odseku 1; túto povinnosť môže zabezpečiť aj s pomocou oprávnenej organizácie založenej povinnými osobami (ďalej len „oprávnená organizácia“), pričom zodpovednosť povinnej osoby za splnenie záväzných limitov zostáva zachovaná. Táto povinnosť sa nevzťahuje na opakovane použiteľné obaly.“.
 5. Nadpis pod § 9 znie: „Register“.
 6. V § 9 ods. 1 sa za slová „Registra povinných osôb“ vkladajú slová „a oprávnených organizácií“.
 7. V § 9 ods. 7 sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“
 8. 8. V § 10 ods. 1 písm. b) sa slovo „15.“ nahrádza slovom „konca“.
 9. V § 10 odsek 2 znie: „(2) Oprávnená organizácia vedie evidenciu podľa odseku 1 písm. a) za každú povinnú osobu, pre ktorú zabezpečuje zber odpadov z obalov, ich zhodnotenie alebo recykláciu, ohlasuje sumarizované údaje podľa odseku 1 písm. b) a plní za povinné osoby ostatné ustanovenia odseku 1.“.
 10. § 20 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú: „(4) Povinné osoby, ktorým vznikne 1. januárom 2005 povinnosť podľa § 9 ods. 1, sú povinné splniť túto povinnosť do 28. februára 2005. (5) Výrobcovia obalov, ktorí boli povinnou osobou do 31. decembra 2004, sú povinní splniť za obdobie, počas ktorého boli povinnou osobou, povinnosti podľa § 10 ods. 1.“.

Čl. IV
Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými
kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
mení takto:


V § 9 ods. 5, § 10 ods. 6 a § 19 ods. 7 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom

 • č. 553/2001 Z. z., zákonom č. 96/2002 Z. z., zákonom
 • č. 261/2002 Z. z., zákonom č. 393/2002 Z. z., zákonom
 • č. 529/2002 Z. z., zákonom č. 188/2003 Z. z., zákonom
 • č. 245/2003 Z. z., zákonom č. 525/2003 Z. z., zákonom
 • č. 24/2004 Z. z., zákonom č. 443/2004 Z. z., zákonom
 • č. 587/2004 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VI


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 s výnimkou bodov 11, 13 a 14, bodu 18 § 54b ods. 1 písm. b), c), e) až h), § 54c až 54i, bodov 19 až 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. augusta 2005, bodu 18 § 54b ods. 1 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006. 

 1. Ivan Gašparovič v. r. 
 2. Pavol Hrušovský v. r.
 3. Mikuláš Dzurinda v. r.

Čiastka 300 Zbierka zákonov č. 733/2004 Strana 7003 www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. © IURA EDITION, spol. s r. o.

Zákony
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pdf ikona

Zákon č. 386/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pdf ikona

Zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pdf ikona


Nariadenia
Nariadenie vlády SR č. 206/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok pdf ikona

Nariadenie vlády SR č. 220/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov pdf ikona


Vyhlášky
Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch pdf ikona

Vyhláška MŽP SR č. 263/2010 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 283/2001 Z.z.  pdf ikona

Vyhláška MŽP SR č. 315/2010 MŽP SR o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom  pdf ikona

Vyhláška MŽP SR č. 51/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 315/2010 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom pdf ikona

Vyhláška MŽP SR č. 359/2005 Z.z.,ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu pdf ikona

Vyhláška MŽP SR č. 91/2011 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch pdf ikona

Predpis č. 223/2001 Z. z.Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva, zriadenie Recyklačného fondu a opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na

a) hnoj,1) slamu alebo iný prírodný poľnohospodársky alebo lesnícky materiál, ktorý nevykazuje nebezpečné vlastnosti a používa sa v poľnohospodárstve, v lesníctve alebo na výrobu energie z tohto materiálu procesmi alebo spôsobmi, ktoré nepoškodzujú životné prostredie ani neohrozujú zdravie ľudí,

b) nakladanie s látkami znečisťujúcimi ovzdušie,2)

c) nakladanie, zachytávanie, prepravu a trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu,2a)

d) nakladanie s odpadmi z drahých kovov,3)

e) nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,4)

f) nakladanie s vyradenými výbušninami a zvyškami z výroby výbušnín,6)

g) nakladanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami (ďalej len „elektrozariadenie“), ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, zbrane, muníciu a vojenský materiál, okrem elektrozariadení, ktoré nie sú určené výhradne na vojenské účely a na nakladanie s odpadom z týchto elektrozariadení,

h) nakladanie s batériami a akumulátormi použitými v zariadeniach, ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, v zbraniach, munícii a vojenskom materiáli, okrem výrobkov, ktoré nie sú výhradne určené na vojenské účely a v zariadeniach určených na vyslanie do vesmíru a na nakladanie s odpadom z týchto batérií a akumulátorov,

i) pôdu (in situ) vrátane nevykopanej kontaminovanej zeminy a budovy trvalo spojené so zemou,

j) nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal,

k) sedimenty premiestňované v rámci povrchových vôd na účely vodného hospodárstva a riadenia vodných tokov alebo na zabránenie záplavám, alebo na zmiernenie účinkov povodní a období sucha, alebo na rekultiváciu pôdy, ak sa preukáže, že sedimenty nevykazujú nebezpečné vlastnosti.

(3) Ak osobitné predpisy7) neustanovujú inak, vzťahuje sa tento zákon na

a) nakladanie s ťažobným odpadom,8)

b) ukladanie odpadov na odkaliská,

c) nakladanie s telami zvierat a ich časťami, ktoré uhynuli iným spôsobom ako zabitím vrátane zvierat usmrtených na účely eradikácie epizootických chorôb a ktoré sú zneškodňované podľa osobitného predpisu,8a)

d) nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi vrátane odvodených produktov, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,8b) s výnimkou tých, ktoré sú určené na spálenie, skládkovanie alebo použitie v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu,

e) nakladanie s odpadom z obalov,8c)

f) nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami.8d)

§ 2

Vymedzenie základných pojmov
(1) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi9) povinný sa jej zbaviť.

(2) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

(3) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

(4) Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.

(5) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.

(6) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2.

(7) Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3.

(8) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

(9) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.

(10) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

(11) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.

(12) Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.

(13) Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4.

(14) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

(15) Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené plotom alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúci sa v stavbe;10a) takým zariadením nie je miesto na ukladanie odpadov podľa § 39, miesto spätného odberu elektroodpadu podľa § 54a ods. 17, zberné miesto podľa § 48a ods. 20 a miesto spätného odberu podľa § 48a ods. 21.

(16) Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

(17) Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 3, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

(18) Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby (interná skládka), ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.

(19) Mobilné zariadenie na účely tohto zákona je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré

a) je konštrukčne a technicky uspôsobené na častý presun z miesta na miesto,

b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,

c) je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov spravidla v mieste ich vzniku a

d) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu.10b)

(20) Kontaminované zariadenie na účely tohto zákona je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly, polychlórované terfenyly, monometyl-tetrachlórdifenylmetán, monometyl-dichloro-difenylmetán, monometyl-dibromo-difenylmetán alebo zmes obsahujúcu aspoň jednu z týchto látok v množstve väčšom ako 0,005 percenta hmotnosti (ďalej len „polychlórované bifenyly") alebo zariadenie, ktoré obsahovalo polychlórované bifenyly, najmä transformátory, kondenzátory, nádoby obsahujúce zvyšky náplne, a ktoré nebolo dekontaminované.

(21) Dekontaminácia na účely tohto zákona je činnosť alebo súbor činností umožňujúca za bezpečných podmienok opätovné použitie, recykláciu alebo zneškodnenie zariadení, objektov, materiálov alebo kvapalín kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi vrátane činností, pri ktorých sú polychlórované bifenyly nahradené vhodnými kvapalinami neobsahujúcimi polychlórované bifenyly.

(22) Držiteľ polychlórovaných bifenylov je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vlastní polychlórované bifenyly, polychlórované bifenyly, ktoré sú odpadom (ďalej len „použité polychlórované bifenyly"), alebo kontaminované zariadenie alebo u ktorej sa polychlórované bifenyly, použité polychlórované bifenyly alebo kontaminované zariadenie nachádzajú.

(23) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.

(24) Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

(25) Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

(26) Triedený zber je zber, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu.

(27) Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú

a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov,

b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo

c) obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch.

(28) Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré nie sú odpadom, znova použijú na ten istý účel, na ktorý boli určené.

(29) Príprava na opätovné použitie sú činnosti zhodnocovania súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.

(30) Spracovanie sú činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním.

(31) Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu, ale nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.

(32) Úprava odpadu je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických, biologických alebo fyzikálnych vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho dopravy, využitia, spracovania alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností.

(33) Úložisko kovovej ortuti je miesto, ktoré slúži na dočasné uskladnenie kovovej ortuti, ktorá je odpadom. Kovovú ortuť je možné na úložisko kovovej ortuti uskladniť iba dočasne, a to aspoň na obdobie jedného kalendárneho roka, najviac však na obdobie piatich kalendárnych rokov za ustanovených podmienok [§ 68 ods. 3 písm. aa)]. Na prevádzku úložiska kovovej ortuti sa primerane použije § 19 ods.1, § 21 ods. 1 až 3 a ods. 6 a § 22 tohto zákona.

(34) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)].

§ 2a

Vedľajší produkt
Látka alebo vec, ktorá je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci, sa môže považovať za vedľajší produkt, a nie za odpad, ak sú splnené tieto podmienky:

a) ďalšie používanie látky alebo veci je zabezpečené,

b) látka alebo vec sa môže použiť priamo bez ďalšieho iného spracovania ako bežný priemyselný postup,

c) látka alebo vec vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,

d) ďalšie použitie je zákonné, to znamená, že látka alebo vec spĺňa všetky relevantné požiadavky10c) pre konkrétne použitie z hľadiska výrobku, ochrany životného prostredia a zdravia a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí.

§ 2b

Stav konca odpadu
(1) Niektorý špecifický odpad prestáva byť odpadom, ak prejde niektorou činnosťou zhodnocovania vrátane recyklácie a spĺňa osobitné kritériá,10d) ak boli ustanovené.

(2) Niektorý špecifický odpad prestáva byť odpadom aj vtedy, ak prejde prípravou na opätovné použitie alebo sa odovzdá ako odpad vhodný na využitie v domácnosti (§ 19 ods. 8). Ustanovenie odseku 1 sa vtedy nepoužije.

(3) Odpad, ktorý prestáva byť odpadom podľa odsekov 1 alebo 2, prestáva byť odpadom aj na účely cieľov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v tomto zákone alebo v osobitnom predpise.10e)

§ 3

Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva
(1) V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania alebo znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takého využívania sa uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva:

a) predchádzanie vzniku odpadu,

b) príprava na opätovné použitie,

c) recyklácia,

d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

e) zneškodňovanie.

(2) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzná. Odkloniť sa od nej je možné iba pre určité prúdy odpadov v prípade, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví tento zákon alebo osobitný predpis.8c)

(3) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s elektroodpadom je dosiahnuť, aby množstvo elektroodpadu z domácností odovzdaného do systému spätného odberu (§ 54a ods. 17) a oddeleného zberu dosiahlo v priemere aspoň štyri kilogramy na jedného obyvateľa za rok.

(4) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s použitými prenosnými batériami a akumulátormi je dosiahnuť zberový podiel (§ 48a ods. 19) najmenej 25 % do 26. septembra 2012 a 45 % do 26. septembra 2016.

(5) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálnych odpadov ako papier, kov, plasty a sklo najmenej na 50 % hmotnosti vzniknutých odpadov.

(6) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti stavebných a demolačných odpadov je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného a demolačného odpadu vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály najmenej na 70 % hmotnosti vzniknutého odpadu; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)], okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.

DRUHÁ ČASŤ

PROGRAMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU
Prvý oddiel

Programy odpadového hospodárstva
§ 4

Základné ustanovenia
(1) Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) sa vypracúva v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva podľa § 3 a obsahuje analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva územnej oblasti, pre ktorú sa program vydáva, a opatrenia, ktoré sa majú prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recykláciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, opatrenia na ich plnenie v súlade s týmto zákonom a hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona. Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)] a pre polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly.

(2) Program obsahuje názov orgánu, ktorý program vydáva, základné údaje o území, pre ktoré sa program vydáva, základné údaje o pôvodcovi odpadu, držiteľovi polychlórovaných bifenylov a obci, ktorí program vypracúvajú, charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva, záväznú časť a smernú časť. Súčasťou programu je aj vyhodnotenie predchádzajúceho programu.

§ 5

Program Slovenskej republiky a program kraja
(1) Program Slovenskej republiky vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) najmä na základe podkladov od okresných úradov v sídle kraja a od okresných úradov a po posúdení vplyvov na životné prostredie11) ho schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Program Slovenskej republiky uverejní ministerstvo vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) a na webovom sídle ministerstva. Program Slovenskej republiky vypracúva ministerstvo spravidla na päť rokov.

(2) Program Slovenskej republiky obsahuje najmä

a) charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva a odhad budúceho vývoja určených prúdov odpadu,

b) druh, množstvo, zdroj odpadu vzniknutého na území Slovenskej republiky s rozlíšením na kraje, odpad, ktorý sa pravdepodobne vyvezie zo Slovenskej republiky, prepraví alebo dovezie do Slovenskej republiky,

c) rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov,

d) posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov a potreby rozšírenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov,

e) osobitnú kapitolu o nakladaní s obalmi a odpadom z obalov vrátane podpory preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov,

f) stratégiu obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov schválenú vládou,

g) existujúce systémy zberu odpadov a posúdenie potreby budovania nových systémov zberu odpadov.

(3) Záväzná časť programu Slovenskej republiky obsahuje cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov (prúdy odpadov), polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými zariadeniami v určenom čase a opatrenia na ich dosiahnutie, opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov a posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov a potreby rozšírenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov.

(4) Smerná časť programu Slovenskej republiky obsahuje zámery na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi nadregionálneho významu, vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení, využívanie kampaní na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi.

(5) Okresný úrad v sídle kraja je povinný do troch mesiacov od schválenia programu Slovenskej republiky podľa odseku 1 predložiť návrh programu kraja na posúdenie podľa osobitného predpisu.11) Okresný úrad v sídle kraja vydáva vyhláškou záväznú časť programu kraja na obdobie ustanovené v programe Slovenskej republiky.

(6) Program kraja musí byť v súlade s programom Slovenskej republiky. Program kraja obsahuje skutočnosti uvedené v odseku 2 so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracúva. Záväzná časť programu kraja obsahuje cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov (prúdy odpadov), polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými zariadeniami v určenom čase a opatrenia na ich dosiahnutie a posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov a potreby rozšírenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov. Smerná časť programu kraja obsahuje zámery na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi regionálneho významu.

(7) Program je podkladom na opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na nakladanie s odpadmi, na dekontamináciu a na spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie.

(8) Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vydávané podľa tohto zákona nesmú byť v rozpore so záväznou časťou príslušného programu kraja.

(9) Ak sa v čase po vydaní programu zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah programu, ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja sú povinné aktualizovať program Slovenskej republiky a program kraja. Na aktualizáciu programov platia rovnako ustanovenia odsekov 1 až 8.

(10) Ministerstvo, okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady alebo nimi poverené osoby sú oprávnené od každého, kto nakladá s obalmi, kto je držiteľom odpadu alebo nakladá s odpadmi alebo kto je držiteľom polychlórovaných bifenylov, požadovať informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.13)

§ 6

Program pôvodcu odpadu a program obce
(1) Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom a produkuje ročne viac než desať ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre komunálne odpady, ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby14) (ďalej len „drobné stavebné odpady“), obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke14a) alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa tohto zákona, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.

(2) Záväzná časť programu pôvodcu odpadu okrem ustanovených údajov [§ 68 ods. 3 písm. a)] obsahuje opatrenia na zníženie vzniku odpadov.

(3) Smerná časť programu pôvodcu odpadu obsahuje ustanovené údaje [§ 68 ods. 3 písm. a)].

(4) Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný program predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a schválený program dodržiavať. Nový pôvodca odpadu je povinný predložiť program na schválenie do troch mesiacov od svojho vzniku.

(5) Do štyroch mesiacov od vydania programu kraja podľa § 5 ods. 5 je pôvodca odpadu povinný vypracovať nový program a predložiť ho príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie. Ak v rozhodnutí nie je ustanovené inak, schválením nového programu pôvodcu odpadu platnosť predchádzajúceho programu zanikne.

(6) Ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zastaví konanie o schvaľovaní programu pôvodcu odpadu podľa § 74 ods. 6 z dôvodu rozporu so záväznou časťou programu kraja, pôvodca odpadu je povinný bezodkladne predložiť na schválenie opätovne program zosúladený a upravený s programom kraja.

(7) Pôvodca iných ako komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný prihliadať pri tvorbe svojho programu na program obce, ktorej územia sa jeho program týka. Pred predložením programu na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva je pôvodca odpadu povinný predložiť svoj program na vyjadrenie obci, ktorej územia sa jeho program týka. Pri počte obcí presahujúcom 30 môže pôvodca odpadu zaslať obciam oznámenie o vypracovaní programu a informáciu, kde možno do programu nahliadnuť a dokedy sa možno k nemu vyjadriť. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.13)

(8) Na vypracovanie programu obce platia rovnako ustanovenia odsekov 2 až 6. Obec môže vypracovať program v spolupráci s jednou obcou alebo s viacerými obcami na základe uzatvorenej spolupráce.14b)

(9) Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.13)

(10) V prípade, ak sa v čase po schválení programu pôvodcu odpadu zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah jeho programu, pôvodca odpadu je povinný svoj program aktualizovať a bezodkladne ho predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Toto ustanovenie platí rovnako aj pre obce.

§ 6a

Program držiteľa polychlórovaných bifenylov
(1) Držiteľ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo kontaminované zariadenia, je povinný vypracovať a dodržiavať program so zameraním na dekontamináciu kontaminovaných zariadení a nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi. Ak je držiteľ polychlórovaných bifenylov zároveň pôvodcom odpadu, ktorý je povinný vypracovať program podľa § 6, môže obidva programy zlúčiť a vypracovať jeden program so samostatnými časťami.

(2) Záväzná časť programu držiteľa polychlórovaných bifenylov okrem údajov podľa § 5 ods. 4 obsahuje aj opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie kontaminovaných zariadení, termín, do ktorého sa dekontaminácia alebo zneškodnenie vykoná, a ak ide o zariadenia podľa § 40a ods. 11, aj údaj o ich životnosti. Smerná časť programu držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahuje údaje podľa § 5 ods. 5. Ustanovenia § 6 ods. 4 až 6 a 10 platia rovnako.

Druhý oddiel

Program predchádzania vzniku odpadu
§ 6b

(1) Program predchádzania vzniku odpadu vypracúva ministerstvo v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy a po posúdení vplyvov na životné prostredie11) ho schvaľuje vláda. Program predchádzania vzniku odpadu uverejní ministerstvo vo svojom vestníku.

(2) Program predchádzania vzniku odpadu sa vypracúva na obdobie spravidla piatich rokov, ak sa ciele predchádzania vzniku odpadu ustanovené v platnom programe predchádzania vzniku odpadu nezmenia pre ďalšie obdobie, je možné platnosť programu predchádzania vzniku odpadu predĺžiť, najviac však o tri roky.

(3) Program predchádzania vzniku odpadu môže byť vydaný ako samostatný dokument alebo ako súčasť programu Slovenskej republiky ako jeho samostatná časť.

(4) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje ciele predchádzania vzniku odpadu, existujúce opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov a v prípade potreby návrhy nových opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Ciele a opatrenia budú zamerané na vylúčenie priamej väzby hospodárskeho rastu s environmentálnymi vplyvmi odpadov. Súčasťou programu predchádzania vzniku odpadu je aj vyhodnotenie efektívnosti opatrení uvedených v prílohe č. 4a alebo iných existujúcich opatrení.

(5) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje špecifické kvalitatívne alebo kvantitatívne referenčné hodnoty pre opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, ktoré sú ustanovené za účelom monitorovania a posudzovania pokroku, ako aj kvalitatívne alebo kvantitatívne ciele a ukazovatele.

(6) Ministerstvo najmenej jedenkrát počas doby platnosti programu predchádzania vzniku odpadu predloží vláde vyhodnotenie priebežného plnenia cieľov programu predchádzania vzniku odpadu na základe vyhodnotenia kvalitatívnych alebo kvantitatívnych cieľov a ukazovateľov.

(7) Prvý program predchádzania vzniku odpadu vypracuje ministerstvo najneskôr do 12. decembra 2013.

TRETIA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
Prvý oddiel

Pôsobnosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva
§ 7

Udeľovanie súhlasu
(1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na

a) prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,14b)

b) zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a) a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c), okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,14b)

c) prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,14b) zariadenia, ktorého ročná produkcia kompostu neprevyšuje 10 ton, a zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton,

d) prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c),

e) na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas podľa tohto zákona, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení,

f) vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov a vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov,

g) nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov,

h) zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú,

i) prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej republike,

j) zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné,

k) uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,

l) zber alebo spracovanie starých vozidiel,

m) dekontamináciu,

n) zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení, ak nie je súčasťou súhlasu podľa písmen a), b) alebo g),

o) zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého (§ 40b ods. 1),

p) odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti (§ 19 ods. 8),

r) zber alebo spracovanie odpadu z elektrozariadení,

s) to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,

t) vykonávanie prípravy na opätovné použitie,

u) prevádzkovanie úložiska kovovej ortuti.

(2) Súhlas podľa odseku 1 okrem súhlasu na dekontamináciu a súhlasu podľa odseku 1 písm. s) a t) obsahuje

a) druh a kategóriu odpadov, a ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. a) až c), g), l), p), r) alebo u) aj množstvo odpadov,

b) určenie miesta nakladania s odpadmi alebo zberu alebo spracovania starých vozidiel; to neplatí, ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. h), i) alebo p),

c) spôsob nakladania s odpadmi, alebo ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. p), účel, na ktorý sa odpady odovzdávajú,

d) čas, na ktorý sa súhlas udeľuje,

e) pri zariadeniach na nakladanie s nebezpečnými odpadmi aj spôsob ukončenia činnosti zariadenia,

f) ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.

(3) Súhlas podľa odseku 1 písm. a), c), d), e), h), l), r) a u) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj

a) technické požiadavky prevádzky zariadenia,

b) bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia.

(4) Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 ďalej obsahuje

a) triedu skládky odpadov,

b) podmienky prevádzkovania skládky odpadov, monitorovania skládky odpadov, postupov kontroly prevádzky skládky odpadov vrátane havarijného plánu,

c) parametre, ktoré sa majú merať, a látky, ktoré sa majú analyzovať v priesakových vodách a vo vzorkách z pozorovacích objektov,

d) schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení,

e) povinnosť podávať príslušnému okresnému úradu správu o druhoch a množstvách ukladaného odpadu a o výsledkoch monitorovania skládky odpadov každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

(5) Súhlas podľa odseku 1 písm. m) obsahuje

a) typ a počet kontaminovaných zariadení alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminovať,

b) určenie miesta a spôsobu dekontaminácie,

c) čas, na ktorý sa súhlas udeľuje, a spôsob ukončenia činnosti zariadenia, ktorým sa dekontaminácia vykonáva,

d) ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.

(6) Súhlas na zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1 alebo vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3 možno vydať, len ak

a) odpad nemôže byť zneškodnený vhodnejším spôsobom,

b) hodnotenie vplyvu na životné prostredie14c) preukázalo, že zneškodňovanie nebude mať žiaden okamžitý ani neskorší škodlivý vplyv na podzemné vody, pôdu a ovzdušie,

c) zneškodňovanie nebude mať škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny a živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu14d) alebo iné oprávnené využívanie dotknutého územia.

(7) Súhlas podľa odseku 1 možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov, s výnimkou súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom, ktorý možno udeliť najviac na tri roky.

(8) Platnosť súhlasu podľa odseku 7 sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

(9) Ak navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi nie je v súlade s týmto zákonom a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo so záväznou časťou programu kraja, súhlas podľa odseku 1 sa neudelí alebo sa súhlas podľa odseku 8 nepredĺži.

(10) Uzatvorenie skládky odpadov v súlade s odsekom 1 písm. k) overí príslušný okresný úrad vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzatvorení skládky vydá potvrdenie.

(11) Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov vydá príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva až po vykonaní miestnej ohliadky na preverenie skutočného stavu veci v rozsahu podanej žiadosti o súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov.

(12) Súhlas podľa odseku 1 písm. s) obsahuje

a) opis vedľajšieho produktu a popis činnosti, pri ktorej vzniká,

b) čas, na ktorý sa súhlas udeľuje, a spôsob ukončenia činnosti, pri ktorej vzniká vedľajší produkt,

c) spôsob nakladania s vedľajším produktom alebo účel, na ktorý sa vedľajší produkt odovzdáva,

d) ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.

(13) Súhlas podľa odseku 1 písm. t) obsahuje

a) druh, kategóriu odpadov a množstvo odpadov,

b) určenie miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,

c) opis činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie,

d) čas, na ktorý sa súhlas udeľuje,

e) spôsob použitia výrobkov alebo zložiek výrobkov, ktoré prešli prípravou na opätovné použitie,

f) ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.

§ 8

Autorizácia
(1)

Zákon č: 119/2010

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1

Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva, zriadenie Recyklačného fondu a opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na

a) hnoj,1) slamu alebo iný prírodný poľnohospodársky alebo lesnícky materiál, ktorý nevykazuje nebezpečné vlastnosti a používa sa v poľnohospodárstve, v lesníctve alebo na výrobu energie z tohto materiálu procesmi alebo spôsobmi, ktoré nepoškodzujú životné prostredie ani neohrozujú zdravie ľudí,

b) nakladanie s látkami znečisťujúcimi ovzdušie,2)

c) nakladanie, zachytávanie, prepravu a trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu,2a)

d) nakladanie s odpadmi z drahých kovov,3)

e) nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,4)

f) nakladanie s vyradenými výbušninami a zvyškami z výroby výbušnín,6)

g) nakladanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami (ďalej len „elektrozariadenie“), ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, zbrane, muníciu a vojenský materiál, okrem elektrozariadení, ktoré nie sú určené výhradne na vojenské účely a na nakladanie s odpadom z týchto elektrozariadení,

h) nakladanie s batériami a akumulátormi použitými v zariadeniach, ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, v zbraniach, munícii a vojenskom materiáli, okrem výrobkov, ktoré nie sú výhradne určené na vojenské účely a v zariadeniach určených na vyslanie do vesmíru a na nakladanie s odpadom z týchto batérií a akumulátorov,

i) pôdu (in situ) vrátane nevykopanej kontaminovanej zeminy a budovy trvalo spojené so zemou,

j) nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal,

k) sedimenty premiestňované v rámci povrchových vôd na účely vodného hospodárstva a riadenia vodných tokov alebo na zabránenie záplavám, alebo na zmiernenie účinkov povodní a období sucha, alebo na rekultiváciu pôdy, ak sa preukáže, že sedimenty nevykazujú nebezpečné vlastnosti.

(3) Ak osobitné predpisy7) neustanovujú inak, vzťahuje sa tento zákon na

a) nakladanie s ťažobným odpadom,8)

b) ukladanie odpadov na odkaliská,

c) nakladanie s telami zvierat a ich časťami, ktoré uhynuli iným spôsobom ako zabitím vrátane zvierat usmrtených na účely eradikácie epizootických chorôb a ktoré sú zneškodňované podľa osobitného predpisu,8a)

d) nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi vrátane odvodených produktov, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,8b) s výnimkou tých, ktoré sú určené na spálenie, skládkovanie alebo použitie v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu,

e) nakladanie s odpadom z obalov,8c)

f) nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami.8d)

§ 2

Vymedzenie základných pojmov
(1) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi9) povinný sa jej zbaviť.

(2) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

(3) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

(4) Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.

(5) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.

(6) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2.

(7) Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3.

(8) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

(9) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.

(10) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

(11) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.

(12) Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.

(13) Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4.

(14) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

(15) Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené plotom alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúci sa v stavbe;10a) takým zariadením nie je miesto na ukladanie odpadov podľa § 39, miesto spätného odberu elektroodpadu podľa § 54a ods. 17, zberné miesto podľa § 48a ods. 20 a miesto spätného odberu podľa § 48a ods. 21.

(16) Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

(17) Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 3, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

(18) Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby (interná skládka), ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.

(19) Mobilné zariadenie na účely tohto zákona je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré

a) je konštrukčne a technicky uspôsobené na častý presun z miesta na miesto,

b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,

c) je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov spravidla v mieste ich vzniku a

d) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu.10b)

(20) Kontaminované zariadenie na účely tohto zákona je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly, polychlórované terfenyly, monometyl-tetrachlórdifenylmetán, monometyl-dichloro-difenylmetán, monometyl-dibromo-difenylmetán alebo zmes obsahujúcu aspoň jednu z týchto látok v množstve väčšom ako 0,005 percenta hmotnosti (ďalej len „polychlórované bifenyly") alebo zariadenie, ktoré obsahovalo polychlórované bifenyly, najmä transformátory, kondenzátory, nádoby obsahujúce zvyšky náplne, a ktoré nebolo dekontaminované.

(21) Dekontaminácia na účely tohto zákona je činnosť alebo súbor činností umožňujúca za bezpečných podmienok opätovné použitie, recykláciu alebo zneškodnenie zariadení, objektov, materiálov alebo kvapalín kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi vrátane činností, pri ktorých sú polychlórované bifenyly nahradené vhodnými kvapalinami neobsahujúcimi polychlórované bifenyly.

(22) Držiteľ polychlórovaných bifenylov je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vlastní polychlórované bifenyly, polychlórované bifenyly, ktoré sú odpadom (ďalej len „použité polychlórované bifenyly"), alebo kontaminované zariadenie alebo u ktorej sa polychlórované bifenyly, použité polychlórované bifenyly alebo kontaminované zariadenie nachádzajú.

(23) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.

(24) Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

(25) Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

(26) Triedený zber je zber, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu.

(27) Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú

a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov,

b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo

c) obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch.

(28) Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré nie sú odpadom, znova použijú na ten istý účel, na ktorý boli určené.

(29) Príprava na opätovné použitie sú činnosti zhodnocovania súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.

(30) Spracovanie sú činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním.

(31) Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu, ale nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.

(32) Úprava odpadu je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických, biologických alebo fyzikálnych vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho dopravy, využitia, spracovania alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností.

(33) Úložisko kovovej ortuti je miesto, ktoré slúži na dočasné uskladnenie kovovej ortuti, ktorá je odpadom. Kovovú ortuť je možné na úložisko kovovej ortuti uskladniť iba dočasne, a to aspoň na obdobie jedného kalendárneho roka, najviac však na obdobie piatich kalendárnych rokov za ustanovených podmienok [§ 68 ods. 3 písm. aa)]. Na prevádzku úložiska kovovej ortuti sa primerane použije § 19 ods.1, § 21 ods. 1 až 3 a ods. 6 a § 22 tohto zákona.

(34) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)].

§ 2a

Vedľajší produkt
Látka alebo vec, ktorá je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci, sa môže považovať za vedľajší produkt, a nie za odpad, ak sú splnené tieto podmienky:

a) ďalšie používanie látky alebo veci je zabezpečené,

b) látka alebo vec sa môže použiť priamo bez ďalšieho iného spracovania ako bežný priemyselný postup,

c) látka alebo vec vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,

d) ďalšie použitie je zákonné, to znamená, že látka alebo vec spĺňa všetky relevantné požiadavky10c) pre konkrétne použitie z hľadiska výrobku, ochrany životného prostredia a zdravia a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí.

§ 2b

Stav konca odpadu
(1) Niektorý špecifický odpad prestáva byť odpadom, ak prejde niektorou činnosťou zhodnocovania vrátane recyklácie a spĺňa osobitné kritériá,10d) ak boli ustanovené.

(2) Niektorý špecifický odpad prestáva byť odpadom aj vtedy, ak prejde prípravou na opätovné použitie alebo sa odovzdá ako odpad vhodný na využitie v domácnosti (§ 19 ods. 8). Ustanovenie odseku 1 sa vtedy nepoužije.

(3) Odpad, ktorý prestáva byť odpadom podľa odsekov 1 alebo 2, prestáva byť odpadom aj na účely cieľov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v tomto zákone alebo v osobitnom predpise.10e)

§ 3

Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva
(1) V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania alebo znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takého využívania sa uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva:

a) predchádzanie vzniku odpadu,

b) príprava na opätovné použitie,

c) recyklácia,

d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

e) zneškodňovanie.

(2) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzná. Odkloniť sa od nej je možné iba pre určité prúdy odpadov v prípade, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví tento zákon alebo osobitný predpis.8c)

(3) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s elektroodpadom je dosiahnuť, aby množstvo elektroodpadu z domácností odovzdaného do systému spätného odberu (§ 54a ods. 17) a oddeleného zberu dosiahlo v priemere aspoň štyri kilogramy na jedného obyvateľa za rok.

(4) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s použitými prenosnými batériami a akumulátormi je dosiahnuť zberový podiel (§ 48a ods. 19) najmenej 25 % do 26. septembra 2012 a 45 % do 26. septembra 2016.

(5) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálnych odpadov ako papier, kov, plasty a sklo najmenej na 50 % hmotnosti vzniknutých odpadov.

(6) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti stavebných a demolačných odpadov je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného a demolačného odpadu vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály najmenej na 70 % hmotnosti vzniknutého odpadu; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)], okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.

DRUHÁ ČASŤ

PROGRAMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU
Prvý oddiel

Programy odpadového hospodárstva
§ 4

Základné ustanovenia
(1) Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) sa vypracúva v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva podľa § 3 a obsahuje analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva územnej oblasti, pre ktorú sa program vydáva, a opatrenia, ktoré sa majú prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recykláciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, opatrenia na ich plnenie v súlade s týmto zákonom a hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona. Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)] a pre polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly.

(2) Program obsahuje názov orgánu, ktorý program vydáva, základné údaje o území, pre ktoré sa program vydáva, základné údaje o pôvodcovi odpadu, držiteľovi polychlórovaných bifenylov a obci, ktorí program vypracúvajú, charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva, záväznú časť a smernú časť. Súčasťou programu je aj vyhodnotenie predchádzajúceho programu.

§ 5

Program Slovenskej republiky a program kraja
(1) Program Slovenskej republiky vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) najmä na základe podkladov od okresných úradov v sídle kraja a od okresných úradov a po posúdení vplyvov na životné prostredie11) ho schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Program Slovenskej republiky uverejní ministerstvo vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) a na webovom sídle ministerstva. Program Slovenskej republiky vypracúva ministerstvo spravidla na päť rokov.

(2) Program Slovenskej republiky obsahuje najmä

a) charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva a odhad budúceho vývoja určených prúdov odpadu,

b) druh, množstvo, zdroj odpadu vzniknutého na území Slovenskej republiky s rozlíšením na kraje, odpad, ktorý sa pravdepodobne vyvezie zo Slovenskej republiky, prepraví alebo dovezie do Slovenskej republiky,

c) rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov,

d) posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov a potreby rozšírenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov,

e) osobitnú kapitolu o nakladaní s obalmi a odpadom z obalov vrátane podpory preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov,

f) stratégiu obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov schválenú vládou,

g) existujúce systémy zberu odpadov a posúdenie potreby budovania nových systémov zberu odpadov.

(3) Záväzná časť programu Slovenskej republiky obsahuje cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov (prúdy odpadov), polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými zariadeniami v určenom čase a opatrenia na ich dosiahnutie, opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov a posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov a potreby rozšírenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov.

(4) Smerná časť programu Slovenskej republiky obsahuje zámery na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi nadregionálneho významu, vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení, využívanie kampaní na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi.

(5) Okresný úrad v sídle kraja je povinný do troch mesiacov od schválenia programu Slovenskej republiky podľa odseku 1 predložiť návrh programu kraja na posúdenie podľa osobitného predpisu.11) Okresný úrad v sídle kraja vydáva vyhláškou záväznú časť programu kraja na obdobie ustanovené v programe Slovenskej republiky.

(6) Program kraja musí byť v súlade s programom Slovenskej republiky. Program kraja obsahuje skutočnosti uvedené v odseku 2 so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracúva. Záväzná časť programu kraja obsahuje cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov (prúdy odpadov), polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými zariadeniami v určenom čase a opatrenia na ich dosiahnutie a posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov a potreby rozšírenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov. Smerná časť programu kraja obsahuje zámery na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi regionálneho významu.

(7) Program je podkladom na opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na nakladanie s odpadmi, na dekontamináciu a na spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie.

(8) Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vydávané podľa tohto zákona nesmú byť v rozpore so záväznou časťou príslušného programu kraja.

(9) Ak sa v čase po vydaní programu zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah programu, ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja sú povinné aktualizovať program Slovenskej republiky a program kraja. Na aktualizáciu programov platia rovnako ustanovenia odsekov 1 až 8.

(10) Ministerstvo, okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady alebo nimi poverené osoby sú oprávnené od každého, kto nakladá s obalmi, kto je držiteľom odpadu alebo nakladá s odpadmi alebo kto je držiteľom polychlórovaných bifenylov, požadovať informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.13)

§ 6

Program pôvodcu odpadu a program obce
(1) Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom a produkuje ročne viac než desať ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre komunálne odpady, ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby14) (ďalej len „drobné stavebné odpady“), obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke14a) alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa tohto zákona, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.

(2) Záväzná časť programu pôvodcu odpadu okrem ustanovených údajov [§ 68 ods. 3 písm. a)] obsahuje opatrenia na zníženie vzniku odpadov.

(3) Smerná časť programu pôvodcu odpadu obsahuje ustanovené údaje [§ 68 ods. 3 písm. a)].

(4) Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný program predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a schválený program dodržiavať. Nový pôvodca odpadu je povinný predložiť program na schválenie do troch mesiacov od svojho vzniku.

(5) Do štyroch mesiacov od vydania programu kraja podľa § 5 ods. 5 je pôvodca odpadu povinný vypracovať nový program a predložiť ho príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie. Ak v rozhodnutí nie je ustanovené inak, schválením nového programu pôvodcu odpadu platnosť predchádzajúceho programu zanikne.

(6) Ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zastaví konanie o schvaľovaní programu pôvodcu odpadu podľa § 74 ods. 6 z dôvodu rozporu so záväznou časťou programu kraja, pôvodca odpadu je povinný bezodkladne predložiť na schválenie opätovne program zosúladený a upravený s programom kraja.

(7) Pôvodca iných ako komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný prihliadať pri tvorbe svojho programu na program obce, ktorej územia sa jeho program týka. Pred predložením programu na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva je pôvodca odpadu povinný predložiť svoj program na vyjadrenie obci, ktorej územia sa jeho program týka. Pri počte obcí presahujúcom 30 môže pôvodca odpadu zaslať obciam oznámenie o vypracovaní programu a informáciu, kde možno do programu nahliadnuť a dokedy sa možno k nemu vyjadriť. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.13)

(8) Na vypracovanie programu obce platia rovnako ustanovenia odsekov 2 až 6. Obec môže vypracovať program v spolupráci s jednou obcou alebo s viacerými obcami na základe uzatvorenej spolupráce.14b)

(9) Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.13)

(10) V prípade, ak sa v čase po schválení programu pôvodcu odpadu zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah jeho programu, pôvodca odpadu je povinný svoj program aktualizovať a bezodkladne ho predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Toto ustanovenie platí rovnako aj pre obce.

§ 6a

Program držiteľa polychlórovaných bifenylov
(1) Držiteľ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo kontaminované zariadenia, je povinný vypracovať a dodržiavať program so zameraním na dekontamináciu kontaminovaných zariadení a nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi. Ak je držiteľ polychlórovaných bifenylov zároveň pôvodcom odpadu, ktorý je povinný vypracovať program podľa § 6, môže obidva programy zlúčiť a vypracovať jeden program so samostatnými časťami.

(2) Záväzná časť programu držiteľa polychlórovaných bifenylov okrem údajov podľa § 5 ods. 4 obsahuje aj opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie kontaminovaných zariadení, termín, do ktorého sa dekontaminácia alebo zneškodnenie vykoná, a ak ide o zariadenia podľa § 40a ods. 11, aj údaj o ich životnosti. Smerná časť programu držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahuje údaje podľa § 5 ods. 5. Ustanovenia § 6 ods. 4 až 6 a 10 platia rovnako.

Druhý oddiel

Program predchádzania vzniku odpadu
§ 6b

(1) Program predchádzania vzniku odpadu vypracúva ministerstvo v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy a po posúdení vplyvov na životné prostredie11) ho schvaľuje vláda. Program predchádzania vzniku odpadu uverejní ministerstvo vo svojom vestníku.

(2) Program predchádzania vzniku odpadu sa vypracúva na obdobie spravidla piatich rokov, ak sa ciele predchádzania vzniku odpadu ustanovené v platnom programe predchádzania vzniku odpadu nezmenia pre ďalšie obdobie, je možné platnosť programu predchádzania vzniku odpadu predĺžiť, najviac však o tri roky.

(3) Program predchádzania vzniku odpadu môže byť vydaný ako samostatný dokument alebo ako súčasť programu Slovenskej republiky ako jeho samostatná časť.

(4) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje ciele predchádzania vzniku odpadu, existujúce opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov a v prípade potreby návrhy nových opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Ciele a opatrenia budú zamerané na vylúčenie priamej väzby hospodárskeho rastu s environmentálnymi vplyvmi odpadov. Súčasťou programu predchádzania vzniku odpadu je aj vyhodnotenie efektívnosti opatrení uvedených v prílohe č. 4a alebo iných existujúcich opatrení.

(5) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje špecifické kvalitatívne alebo kvantitatívne referenčné hodnoty pre opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, ktoré sú ustanovené za účelom monitorovania a posudzovania pokroku, ako aj kvalitatívne alebo kvantitatívne ciele a ukazovatele.

(6) Ministerstvo najmenej jedenkrát počas doby platnosti programu predchádzania vzniku odpadu predloží vláde vyhodnotenie priebežného plnenia cieľov programu predchádzania vzniku odpadu na základe vyhodnotenia kvalitatívnych alebo kvantitatívnych cieľov a ukazovateľov.

(7) Prvý program predchádzania vzniku odpadu vypracuje ministerstvo najneskôr do 12. decembra 2013.

TRETIA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
Prvý oddiel

Pôsobnosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva
§ 7

Udeľovanie súhlasu
(1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na

a) prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,14b)

b) zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a) a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c), okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,14b)

c) prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,14b) zariadenia, ktorého ročná produkcia kompostu neprevyšuje 10 ton, a zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton,

d) prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c),

e) na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas podľa tohto zákona, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení,

f) vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov a vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov,

g) nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov,

h) zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú,

i) prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej republike,

j) zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné,

k) uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,

l) zber alebo spracovanie starých vozidiel,

m) dekontamináciu,

n) zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení, ak nie je súčasťou súhlasu podľa písmen a), b) alebo g),

o) zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého (§ 40b ods. 1),

p) odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti (§ 19 ods. 8),

r) zber alebo spracovanie odpadu z elektrozariadení,

s) to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,

t) vykonávanie prípravy na opätovné použitie,

u) prevádzkovanie úložiska kovovej ortuti.

(2) Súhlas podľa odseku 1 okrem súhlasu na dekontamináciu a súhlasu podľa odseku 1 písm. s) a t) obsahuje

a) druh a kategóriu odpadov, a ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. a) až c), g), l), p), r) alebo u) aj množstvo odpadov,

b) určenie miesta nakladania s odpadmi alebo zberu alebo spracovania starých vozidiel; to neplatí, ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. h), i) alebo p),

c) spôsob nakladania s odpadmi, alebo ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. p), účel, na ktorý sa odpady odovzdávajú,

d) čas, na ktorý sa súhlas udeľuje,

e) pri zariadeniach na nakladanie s nebezpečnými odpadmi aj spôsob ukončenia činnosti zariadenia,

f) ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.

(3) Súhlas podľa odseku 1 písm. a), c), d), e), h), l), r) a u) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj

a) technické požiadavky prevádzky zariadenia,

b) bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia.

(4) Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 ďalej obsahuje

a) triedu skládky odpadov,

b) podmienky prevádzkovania skládky odpadov, monitorovania skládky odpadov, postupov kontroly prevádzky skládky odpadov vrátane havarijného plánu,

c) parametre, ktoré sa majú merať, a látky, ktoré sa majú analyzovať v priesakových vodách a vo vzorkách z pozorovacích objektov,

d) schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení,

e) povinnosť podávať príslušnému okresnému úradu správu o druhoch a množstvách ukladaného odpadu a o výsledkoch monitorovania skládky odpadov každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

(5) Súhlas podľa odseku 1 písm. m) obsahuje

a) typ a počet kontaminovaných zariadení alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminovať,

b) určenie miesta a spôsobu dekontaminácie,

c) čas, na ktorý sa súhlas udeľuje, a spôsob ukončenia činnosti zariadenia, ktorým sa dekontaminácia vykonáva,

d) ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.

(6) Súhlas na zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1 alebo vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3 možno vydať, len ak

a) odpad nemôže byť zneškodnený vhodnejším spôsobom,

b) hodnotenie vplyvu na životné prostredie14c) preukázalo, že zneškodňovanie nebude mať žiaden okamžitý ani neskorší škodlivý vplyv na podzemné vody, pôdu a ovzdušie,

c) zneškodňovanie nebude mať škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny a živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu14d) alebo iné oprávnené využívanie dotknutého územia.

(7) Súhlas podľa odseku 1 možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov, s výnimkou súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom, ktorý možno udeliť najviac na tri roky.

(8) Platnosť súhlasu podľa odseku 7 sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

(9) Ak navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi nie je v súlade s týmto zákonom a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo so záväznou časťou programu kraja, súhlas podľa odseku 1 sa neudelí alebo sa súhlas podľa odseku 8 nepredĺži.

(10) Uzatvorenie skládky odpadov v súlade s odsekom 1 písm. k) overí príslušný okresný úrad vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzatvorení skládky vydá potvrdenie.

(11) Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov vydá príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva až po vykonaní miestnej ohliadky na preverenie skutočného stavu veci v rozsahu podanej žiadosti o súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov.

(12) Súhlas podľa odseku 1 písm. s) obsahuje

a) opis vedľajšieho produktu a popis činnosti, pri ktorej vzniká,

b) čas, na ktorý sa súhlas udeľuje, a spôsob ukončenia činnosti, pri ktorej vzniká vedľajší produkt,

c) spôsob nakladania s vedľajším produktom alebo účel, na ktorý sa vedľajší produkt odovzdáva,

d) ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.

(13) Súhlas podľa odseku 1 písm. t) obsahuje

a) druh, kategóriu odpadov a množstvo odpadov,

b) určenie miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,

c) opis činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie,

d) čas, na ktorý sa súhlas udeľuje,

e) spôsob použitia výrobkov alebo zložiek výrobkov, ktoré prešli prípravou na opätovné použitie,

f) ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.

§ 8

Autorizácia
(1) Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi15) na výkon činností uvedených v odseku 3.

(2) Vykonávať činnosti podľa odseku 3 môže za podmienok ustanovených týmto zákonom podnikateľ len na základe autorizácie udelenej ministerstvom, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Autorizácia udelená ministerstvom sa vyžaduje na


Zo ňa 17.03.2015
Čiastka 027/2015
Platnosť od 21.04.2015
Účinnosť od 01.01.2016 (za 149 dní)

Zaradené v právnych oblastiach
Dane a poplatky
Správne poplatky
Doprava
Dopravné prostriedky
Obchod, podnikanie, obchodné právo
viac
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
Konsolidované znenie
História
Súvislosti

Obsah

RozbaliťČl. I(§ 1 - § 138)
Nemá podriadenéNovelizačná časť
Nemá podriadenéPrílohy
(aktualizované 16.06.2015)
Aktuálne znenie


79

ZÁKON

zo 17. marca 2015

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1

Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje

a) programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,

b) opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu,

c) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,

d) rozšírenú zodpovednosť výrobcov,

e) nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,

f) nakladanie s komunálnym odpadom,

g) cezhraničný pohyb odpadov,

h) informačný systém odpadového hospodárstva,

i) pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,

j) zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a

k) činnosť Recyklačného fondu, proces jeho zrušenia a zániku.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na

a) hnoj,1) slamu alebo iný prírodný poľnohospodársky materiál alebo lesnícky materiál, ktorý nevykazuje nebezpečné vlastnosti a používa sa v poľnohospodárstve, lesníctve alebo na získanie energie z tohto materiálu procesmi alebo spôsobmi, ktoré nepoškodzujú životné prostredie ani neohrozujú zdravie ľudí,

b) nakladanie s látkami znečisťujúcimi ovzdušie,2)

c) nakladanie, zachytávanie, prepravu a trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu,3)

d) nakladanie s odpadmi z drahých kovov,4)

e) nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,5)

f) nakladanie s vyradenými výbušninami a zvyškami z výroby výbušnín,6)

g) pôdu (in situ) vrátane nevykopanej kontaminovanej zeminy a stavby7) trvalo spojené so zemou,

h) nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,

i) sedimenty premiestňované v rámci povrchových vôd na účely vodného hospodárstva a riadenia vodných tokov alebo na zabránenie záplavám, alebo na zmiernenie účinkov povodní a období sucha, alebo na rekultiváciu pôdy, ak sa preukáže, že sedimenty nevykazujú nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe osobitného predpisu.8)

(3) Ak osobitné predpisy9) neustanovujú inak, tento zákon sa vzťahuje aj na

a) nakladanie s ťažobným odpadom,10)

b) ukladanie odpadov na odkaliská,

c) nakladanie s telami zvierat a ich časťami, ktoré uhynuli iným spôsobom ako zabitím pre ľudskú spotrebu vrátane zvierat usmrtených na účely eradikácie epizootických chorôb a ktoré sú zneškodňované podľa osobitného predpisu,11)

d) nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi vrátane odvodených produktov upravených v osobitnom predpise,12)

e) nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami.13)

(4) Ak sa vedľajšie živočíšne produkty vrátane odvodených produktov podľa odseku 3 písm. d) spaľujú, skládkujú alebo použijú v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu, tento zákon sa uplatní vždy.

Vymedzenie základných pojmov
§ 2

Odpad
(1) Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi14) povinný sa jej zbaviť.

(2) Odpadom nie je

a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,

b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,

c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom,15) alebo

d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.

(3) Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich ďalšie spoločné nakladanie.

(4) Vedľajší produkt je látka alebo hnuteľná vec, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a) je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci,

b) jej ďalšie používanie je zabezpečené,

c) môže sa použiť priamo bez ďalšieho spracovania iného ako bežný priemyselný postup,

d) vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,

e) jej ďalšie použitie je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na výrobok,15) ochranu životného prostredia a ochranu zdravia ľudí z hľadiska jeho konkrétneho použitia, a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí,

f) spĺňa osobitné kritériá, ak boli pre látku alebo vec ustanovené osobitným predpisom, a

g) bol udelený súhlas [§ 97 ods. 1 písm. o)].

(5) Stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne niektorý špecifický odpad, ak prejde niektorou z činností zhodnocovania odpadu vrátane recyklácie a ak zároveň ide o odpad, pre ktorý boli ustanovené osobitné kritériá v osobitnom predpise16) alebo vo vykonávacom predpise [§ 105 ods. 3 písm. p)] a ktorý spĺňa tieto kritériá.

(6) Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

(7) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

(8) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady [§ 105 ods. 3 písm. b)].

(9) Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu.8)

§ 3

Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom
(1) Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.

(2) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

(3) Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený.

(4) Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.

(5) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

(6) Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.

(7) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

(8) Triedený zber je zber vytriedených odpadov.

(9) Úprava odpadu je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických vlastností, biologických vlastností alebo fyzikálnych vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho prepravy, zhodnotenia, spracovania alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností.

(10) Príprava odpadu na opätovné použitie je činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.

(11) Spracovanie odpadu je činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.

(12) Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktorý nie je odpadom, znova použije na ten istý účel, na ktorý bol určený.

(13) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1.

(14) Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania, ak nie je v § 42 ods. 12, § 52 ods. 18 a 19 a § 60 ods. 15 ustanovené inak.

(15) Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2.

(16) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.

(17) Najlepšie dostupné techniky sú uvedené v osobitnom predpise.17)

§ 4

Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom
(1) Pôvodca odpadu je

a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo

b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

(2) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

(3) Obchodník na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane obchodníka, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe.

(4) Sprostredkovateľ na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane sprostredkovateľa, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe.

§ 5

Zariadenia na nakladanie s odpadom
(1) Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.

(2) Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 1, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

(3) Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

(4) Mobilné zariadenie na účely tohto zákona je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré

a) je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto,

b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,

c) je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov najmä v mieste ich vzniku a

d) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu.18)

(5) Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie alebo miesto so zariadením, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo čas ich uloženia pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.

§ 6

Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva
(1) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:

a) predchádzanie vzniku odpadu,

b) príprava na opätovné použitie,

c) recyklácia,

d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

e) zneškodňovanie.

(2) Od hierarchie odpadového hospodárstva je možné odkloniť sa iba pre určité prúdy odpadov, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle výrobku vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví tento zákon.

(3) Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú

a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov,

b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo

c) obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch.

(4) Predchádzaním vzniku odpadu z obalov je znižovanie

a) množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a odpadoch z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie a

b) množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie v etape výrobného procesu, predaja, distribúcie, využitia a ich eliminácia; prevencia sa uplatňuje osobitne pri vývoji výrobkov a technológií priaznivejších pre životné prostredie.

(5) Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vyrába výrobky, prihliada

a) pri ich výrobe na potrebu uprednostniť technológie a postupy šetriace prírodné zdroje a obmedzujúce vznik nevyužiteľného odpadu z týchto výrobkov, obzvlášť nebezpečného odpadu,

b) na potrebu informovanosti verejnosti o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu z výrobku a jeho častí, predovšetkým pri vyhotovovaní obalu výrobku, návodu na použitie alebo inej dokumentácie k výrobku.

(6) Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne zneškodnený v súlade s odsekom 1 spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a ktorý je v súlade s týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(7) Materiály a výrobky je potrebné využívať opätovným použitím, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie vzniku odpadu.

(8) Zhodnocovať odpad recykláciou umožňujúcou získavanie surovín je prípustné, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup podľa odseku 7.

(9) Odpad je možné využívať ako zdroj energie, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup podľa odsekov 7 a 8.

(10) Zneškodňovať odpad je možné spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, ak nie je možné a účelné predchádzať jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup podľa odsekov 7 až 9.

(11) Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva sú ustanovené v prílohe č. 3.

DRUHÁ ČASŤ

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
§ 7

Program predchádzania vzniku odpadu
(1) Program predchádzania vzniku odpadu je programový dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy. Program predchádzania vzniku odpadu po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie19) schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a po jeho schválení ho ministerstvo uverejňuje vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) a na svojom webovom sídle.

(2) Program predchádzania vzniku odpadu vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov.

(3) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje ciele predchádzania vzniku odpadu vrátane odpadu z obalov, existujúce opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov a v prípade potreby návrhy nových opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Ciele a opatrenia v tomto programe sú zamerané na vylúčenie priamej väzby medzi hospodárskym rastom a negatívnymi environmentálnymi vplyvmi spojenými so vznikom odpadu. Súčasťou programu predchádzania vzniku odpadu je aj vyhodnotenie efektívnosti opatrení uvedených v prílohe č. 4 alebo iných existujúcich opatrení.

(4) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje špecifické kvalitatívne alebo kvantitatívne referenčné hodnoty pre opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, ktoré sú ustanovené za účelom monitorovania a posudzovania pokroku, ako aj kvalitatívne alebo kvantitatívne ciele a ukazovatele.

(5) Ministerstvo najneskôr do šiestich rokov od nadobudnutia platnosti programu predchádzania vzniku odpadu predloží vláde vyhodnotenie priebežného plnenia cieľov programu predchádzania vzniku odpadu na základe vyhodnotenia kvalitatívnych alebo kvantitatívnych cieľov a ukazovateľov.

(6) Ministerstvo v prípade potreby zabezpečí aktualizáciu programu predchádzania vzniku odpadu.

Programy odpadového hospodárstva
§ 8

Základné ustanovenia

(1) Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona.

(2) Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov a pre polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly.

(3) Program obsahuje

a) názov orgánu, ktorý program vypracúva a základné údaje o území, pre ktoré sa program vypracúva, alebo základné údaje o držiteľovi polychlórovaných bifenylov alebo o obci, ktorí program vypracúvajú,

b) charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva,

c) záväznú časť a smernú časť,

d) vyhodnotenie predchádzajúceho programu.

§ 9

Program Slovenskej republiky a program kraja
(1) Program Slovenskej republiky vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov, a to najmä na základe podkladov od okresných úradov v sídle kraja, okresných úradov a územnej samosprávy. Program Slovenskej republiky po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie19) schvaľuje vláda a po jeho schválení ho ministerstvo uverejňuje vo vestníku a na svojom webovom sídle.

(2) Program Slovenskej republiky obsahuje najmä

a) charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva a odhad budúceho vývoja určených prúdov odpadu,

b) informácie o druhu, množstve a zdroji odpadu vzniknutého na území Slovenskej republiky s rozlíšením na kraje, informácie o odpade, ktorý sa pravdepodobne vyvezie z územia Slovenskej republiky, prepraví alebo dovezie na územie Slovenskej republiky,

c) opis existujúcich systémov zberu odpadov,

d) rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov,

e) cieľové smerovanie nakladania s určenými prúdmi odpadov a množstvami odpadov v určenom čase a opatrenia na ich dosiahnutie,

f) cieľové smerovanie nakladania s polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly v určenom čase a opatrenia na ich dosiahnutie,

g) opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov,

h) opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálnych odpadov,

i) opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie stavebných odpadov a odpadov z demolácií,

j) osobitnú kapitolu o nakladaní s obalmi a odpadom z obalov vrátane podpory preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov,

k) posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov, potreby zvýšenia kapacity alebo uzatvorenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov,

l) posúdenie potreby budovania nových systémov zberu odpadov,

m) návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi nadregionálneho významu,

n) vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení,

o) informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi,

p) rozsah finančnej náročnosti programu.

(3) Záväzná časť programu Slovenskej republiky obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. e) až j). Smerná časť programu Slovenskej republiky obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. k) až p).

(4) Okresný úrad v sídle kraja predloží do troch mesiacov od schválenia programu Slovenskej republiky podľa odseku 1 návrh programu kraja na posúdenie jeho vplyvov na životné prostredie;19) návrh programu kraja vypracúva najmä na základe podkladov od okresných úradov a územnej samosprávy. Po posúdení vplyvov na životné prostredie19) záväznú časť programu kraja vydáva okresný úrad v sídle kraja vyhláškou na obdobie zhodné s obdobím platnosti programu Slovenskej republiky a zašle ho na uverejnenie ministerstvu.

(5) Program kraja musí byť v súlade s programom Slovenskej republiky a obsahuje skutočnosti uvedené v odseku 2 okrem písm. g), m) a o) so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracúva. Záväzná časť programu kraja obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. e), f), h), i) a j). Smerná časť programu kraja obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. k), l), n) a p) a návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi regionálneho významu.

(6) Platný program Slovenskej republiky a program kraja sú podkladom pre opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, nakladanie s odpadmi, dekontamináciu a na spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie.

(7) Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vydávané podľa tohto zákona nesmú byť v rozpore s programom príslušného kraja.

(8) Ak sa v čase po vydaní programu Slovenskej republiky a programu kraja zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah programu Slovenskej republiky a programu kraja, ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja sú povinné aktualizovať nimi vypracovaný program. Na aktualizáciu týchto programov platia rovnako ustanovenia odsekov 1 až 6.

(9) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverené osoby sú oprávnené od každého, kto nakladá s obalmi, je držiteľom odpadu, nakladá s odpadmi alebo je držiteľom polychlórovaných bifenylov, požadovať informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu. Osobitné predpisy na ochranu údajov20) nie sú dotknuté.

(10) Ministerstvo predloží vláde na schválenie vyhodnotenie plnenia platného programu Slovenskej republiky raz za päť rokov odo dňa jeho schválenia.

§ 10

Program obce
(1) Obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať program obce.

(2) Program obce obsahuje najmä

a) charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva,

b) predpokladané množstvo vzniku komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,

c) údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a o zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov,

d) ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniknutých komunálnych odpadov a na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia,

e) opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov,

f) opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť,

g) informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a o tom, aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je vhodné vybudovať,

h) informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi,

i) rozsah finančnej náročnosti programu.

(3) Záväzná časť programu obce obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. d) až f). Smerná časť programu obce obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. g) až i). Program obce musí byť v súlade so záväznou časťou programu príslušného kraja.

(4) Obec je povinná predložiť vypracovaný program obce do štyroch mesiacov od vydania programu kraja príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie súladu s ustanoveniami tohto zákona a so záväznou časťou programu príslušného kraja. Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva oznámi obci výsledok posúdenia do 30 dní od doručenia programu obce; výsledok posúdenia je pre obec záväzný. Ak je výsledok posúdenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva kladný, obec

a) predloží program obce na posúdenie jeho vplyvu na životné prostredie,19) ak program obce podlieha tomuto posúdeniu, a následne po ukončení tohto posúdenia ho schváli,

b) schváli program obce, ktorý nepodlieha posúdeniu vplyvu na životné prostredie.

(5) Ak príslušný orgán štátnej správy v posúdení podľa odseku 4 upozorní obec na nesúlad s ustanoveniami tohto zákona alebo so záväznou časťou programu príslušného kraja, obec program upraví. Schválenie programu obce, ktorý nie je v súlade s týmto zákonom je neplatné.

(6) Vydaním nového programu obce platnosť predchádzajúceho programu obce zanikne.

(7) Obec je povinná vypracovať program obce tak, aby jeho obdobie platnosti bolo zhodné s obdobím platnosti programu kraja; v prípade podľa odseku 8 je obec povinná zabezpečiť zhodu konca obdobia platnosti svojho programu s koncom obdobia platnosti programu kraja.

(8) Ak obci vznikla povinnosť podľa odseku 1 počas platnosti programu kraja, je povinná plniť uvedenú povinnosť v súlade s odsekmi 4 a 5, v lehotách v ňom uvedených a so začiatkom ich plynutia od vzniku tejto povinnosti.

(9) Ak sa v čase po schválení programu obce zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre jeho obsah, obec je povinná svoj program aktualizovať a bezodkladne ho predložiť na posúdenie príslušnému orgánu štátnej správy.

(10) Obec môže vypracovať program obce v spolupráci s jednou obcou alebo viacerými obcami na základe zmluvnej spolupráce.21) V spoločnom programe si obce môžu určiť ciele jednotlivo pre každú obec.

(11) Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu obce oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na jej území, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu obce. Osobitné predpisy na ochranu údajov20) nie sú dotknuté.

(12) Obec je povinná schválený program obce zverejniť do 30 dní od jeho schválenia na svojom webovom sídle.

§ 11

Program držiteľa polychlórovaných bifenylov

(1) Držiteľ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly, je povinný bezodkladne vypracovať program držiteľa polychlórovaných bifenylov so zameraním na dekontamináciu zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a na nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi a predložiť vypracovaný program na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Schválený program držiteľa polychlórovaných bifenylov je držiteľ polychlórovaných bifenylov povinný dodržiavať.

(2) Program držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahuje ustanovené údaje [§ 105 ods. 3 písm. a)].

(3) Ak dôjde k zmene skutočností uvedených v programe držiteľa polychlórovaných bifenylov v súlade s odsekom 2, je držiteľ polychlórovaných bifenylov povinný do štyroch mesiacov vypracovať a predložiť na schválenie nový program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ak je napriek zmene skutočností uvedených v súlade s odsekom 2 stále držiteľom polychlórovaných bifenylov.

TRETIA ČASŤ

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB
§ 12

Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi
(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím.

(2) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.22)

(3) Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti k nim smerujúce sú povinné plniť osoby v nasledujúcom poradí, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak:

a) držiteľ odpadu, pre ktorého sa nakladanie s odpadom vykonáva, ak je známy, alebo

b) posledný známy držiteľ odpadu.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu (§ 27 ods. 3), na ktoré sa v ustanovenom rozsahu vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov znášajúcich náklady na činnosti nakladania s odpadom a na činnosti k nim smerujúce.

(5) Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí nakladanie s odpadom na náklady držiteľa odpadu orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, na ktorého území sa odpad nachádza.

(6) Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s výnimkou zaobchádzania podľa § 63 ods. 1 a § 72.

§ 13

Zákazy
Zakazuje sa

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,

b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,

c) zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 2,

d) vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 1 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,

e) zneškodňovať skládkovaním

1. kvapalné odpady,

2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,

3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,

4. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,

5. odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5,

6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,

7. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

8. biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

f) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5,

g) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b),

h) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.

§ 14

Povinnosti držiteľa odpadu
(1) Držiteľ odpadu je povinný

a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,

b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,23)

d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho

1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,

3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,

e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5, § 38 ods. 1 písm. a) a d), § 49 písm. a) a b) a § 72 ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,

g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,

h) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to na