Stará Prešovská č.10, 040 01 Košice, Slovensko

Zhodnocovanie elektrického odpadu

O nás

Vážený partner, dovoľujeme si Vám predstaviť spoločnosť ZEO Slovakia s.r.o., so sídlom v Košiciach, ktorá bola založená 16.12.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., pod číslom 24760/V.

V súlade so zákonom o odpadoch sa výrobcom a dovozcom elektrozariadeni ukladá financovanie celého systému zberu, spracovania, zhodnocovania až po ekologické zneškodnenie a to za svoje vlastné elektrozariadenia  ako aj za hystorický elektroodpad uvedený na trh v SR. Dané povinnosti, ktoré Vám vyplynuli zo Slovenskej legislatívy, sme sa rozhodli za Vás suplovať vznikom kolektívneho združenia ZEO Slovakia s.r.o.

Každá činnosť človeka ovplyvňuje životné prostredie kde žije, či už pozitívne alebo negatívne. Okrem znečisťovania ovzdušia, vody, horninového prostredia a pôd je jedným z najvýznamnejších negatívnych vplyvov  tvorba odpadu. Odpad vzniká prakticky v každej sfére pôsobenia človeka, či už je to priemyselná výroba, výroba elektrickej energie a tepla, poľnohospodárstvo, doprava, cestovný ruch a v neposlednom rade aj pri bežnom každodennom živote v našich domácnostiach.

Odpad, ak sa ďalej nevyužíva,  predstavuje obrovskú  stratu zdrojov jednak vo forme materiálov ako aj vo forme energie. Obsahuje mnohé látky, ktorých recyklácia je prospešná životnému prostrediu. Podľa oblasti svojho vzniku má odpad špecifický charakter, vlastnosti a zloženie, čomu sa musia prispôsobiť a vhodne zvoliť aj metódy, čo sa s ním stane, ako sa s ním naloží. Pre niektoré druhy a skupiny odpadov sú predpísané zákonné postupy ich prednostného zhodnocovania, spracovania a recyklácie. Na úrovní vedeckých fór a univerzitných bádaní v spolupráci s odbornou praxou sa navrhujú spôsoby, kedy sú jednotlivé metódy vhodné, ekonomicky a materiálovo použiteľné, kedy je vhodnejšie odpady uprednostniť zneškodnenie odpadov, alebo hľadať iný postup ich využitia.

Novinky

Naša spoločnosť splnila všetky náležitosti a podala žiadosť na MŽP SR o udelenie autorizáciu na elektro a obaly.

Médium  Forma
DENNÍK
Pravda Tlačová správa
SME Tlačová správa
HN Tlačová správa pre printového redaktora 
 Plateny PR clanok na http://ecopress.hnonline.sk/files/prilohy/201406/hnonline.sk-pozicie-inzercie-1.html
UJ SZO Tlačová správa 
Šport  Tlačová správa 
TÝŽDENNÍK
PLUS 7 dní  Tlačová správa 
BA noviny Tlačová správa 
Slovac Spectator Tlačová správa 
TREND Tlačová správa pre printových redaktorov
Plate
Týždeň Tlačová správa 
AGENTÚRA
SITA Platená tlačová správa, platenie by malo zabezpečiť vyššiu publicitu
TASR Platená tlačová správa, platenie by malo zabezpečiť vyššiu publicitu
ČTK Tlačová správa 
TELEVÍZIA
RTVS Tlačová správa 
Markíza  Tlačová správa 
TA3 Tlačová správa 
JOJ Tlačová správa
Tlačová správa 
TV BA Tlačová správa 
Tlačová správa 
ROZHLAS
SR+ďalšie rádia Tlačová správa
MESAČNÍK
Revue priemyslu Tlačová správa 
Obec, noviny Tlačová správa
21. storočie Tlačová správa
Energetika Tlačová správa
Slovenský výber Tlačová správa
PERFECT Tlačová správa
EURACTIV Tlačová správa
ODPADY Tlačová správa
Komunálne financie Tlačová správa
Komunálna energetika Tlačová správa
EKO PORTÁLY
odpady-portál Tlačová správa - zverejnenie zabezpeci ENVI-PAK zdarma v ramci svojej celorocnej spoluprace s  portalom
enviro-portál Tlačová správa - zverejnenie zabezpeci ENVI-PAK zdarma v ramci svojej celorocnej spoluprace s  portalom
plastic-portal Tlačová správa - zverejnenie zabezpeci ENVI-PAK zdarma v ramci svojej celorocnej spoluprace s  portalom
aktualne.sk Tlačová správa 
INÉ
Parlamentný kuriér  Tlačová správa 

Vyhlásenie výrobcov: nový zákon zlepší situáciu v zbere odpadov

Najväčší slovenskí výrobcovia a dovozcovia uvádzajúci na slovenský trh majoritné množstvá obalov a elektrospotrebičov, odmietajú tvrdenia podpredsedu strany Most-Híd Zsolta Simona o údajne nepriaznivých dopadoch zákona o odpadoch na zber odpadov. Naopak, zavedenie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov zásadne zvýši transparentnosť a významne zlepší situáciu v triedenom zbere odpadu  ako aj v zbere elektroodpadu, čím prispeje k zlepšeniu životného prostredia. Výrobcovia a dovozcovia oceňujú proreformný návrh ministerstva životného prostredia, ktorý je plne v súlade s legislatívou Európskej únie a prakticky funguje už v mnohých členských krajinách.

Výrobcovia sa zaväzujú pokryť všetky obce zberom

Zavedenie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a prenesenie zodpovednosti za financovanie triedeného zberu a nakladania s odpadmi z výrobkov na výrobcov alebo nimi prevádzkované organizácie zodpovednosti výrobcov, povedie k vyjasneniu a sprehľadneniu vzťahov v zbere odpadu. Transparentné vzťahy, prehľadnosť a jasne určená zodpovednosť je prvým krokom k zlepšeniu zberu a nakladania s odpadom. Spolu so spravodlivými cieľmi zberu a recyklácie prispeje k  postupnému znižovaniu množstva odpadu, ktorý dnes končí na skládkach.  Výrobcovia sa v rámci rozšírenej zodpovednosti zaväzujú zabezpečiť triedený zber ako aj zber elektroodpadu vo všetkých  slovenských obciach  a mestách. Z pohľadu výrobcov prináša návrh zákona o odpadoch jasné pravidlá v súlade so smernicami Európskej únie. Nevytvára  špecifické „slovenské“ nástroje a riešenia, ako bolo doteraz v tejto oblasti zvykom, ale zlepšuje to, čo bolo nastavené dobre a pozitívne sa inšpiruje fungujúcimi systémami nakladania s odpadmi v rámci EÚ.

Zachovanie konkurenčného prostredia pomôže efektivite

Tvrdenia Z. Simona o hrozbe monopolu sú výmyslom. Naopak, návrh zákona počíta s konkurenčným prostredím medzi organizáciami zodpovednosti výrobcov vo vzťahu k výrobcom aj k obciam a financovaniu ich zberu. To bude vytvárať tlak na ich efektivitu a kvalitu poskytovaných služieb. Zákon preto správne odstraňuje centralizované riešenie (Recyklačný fond), ktoré dokázateľne odbúrava konkurenciu na všetkých úrovniach odpadového hospodárstva. Zrušením Recyklačného fondu sa tiež zruší dvojité vykazovanie vytriedeného a následne zhodnoteného odpadu. Zavedením informačného systému materiálového toku výrobkov a odpadov sa pre niekoľko tisíc výrobcov a dovozcov zníži administratívna náročnosť a zvýši prehľadnosť materiálového toku, čo prispeje k zlepšeniu podnikateľského prostredia.

Zákonom navrhované koordinačné centrá pre jednotlivé komodity majú plniť výhradne informačnú, evidenčnú a koordinačnú činnosť vo vzťahu k výrobcom , obciam a ministerstvu. Výrobcovia odmietajú akékoľvek úlohy koordinačných centier nad tento rozsah, nakoľko budú viesť k odbúraniu konkurencie a tým aj snáh o kontinuálne zefektívňovanie systému. V prípade elektroodpadu  musia každému výrobcovi garantovať prístup k odpadu a budú dozerať, aby každý výrobca svoj odpad v plnej miere financoval a svoje náklady neprenášal na iných. V prípade triedeného zberu bude ich hlavnou úlohou  zabezpečiť, aby sa zber zabezpečil aj v ekonomicky nezaujímavých oblastiach (lazy, malé obce a pod.).

Autorizácia  zvýši  transparentnosť 

Navrhnutá spolupráca medzi obcami a systémami rozšírenej zodpovednosti výrobcov predstavuje v návrhu zákona transparentný systém, ktorý umožní výrobcom aj ministerstvu jednoducho kontrolovať plnenie zákonných povinností výrobcov a zároveň posudzovať efektivitu jednotlivých organizácií výrobcov. Ministerstvo prostredníctvom udeľovania autorizácií  získa kontrolu a prehľad nad činnosťou týchto organizácií a umožní mu tak vyhodnotiť reálnu úspešnosť nimi deklarovaných aktivít. Autorizácia umožní, aby sa na  financovaní zberu a recyklácie odpadu spravodlivo podieľali všetci výrobcovia, ktorí ho cez svoje výrobky uviedli na trh.

Proti návrhu zákona protestujú len spoločnosti, ktorým vyhovuje dnešný neprehľadný systém

Výrobcovia so znepokojením sledujú iniciatívy niektorých skupín zabrániť prijatiu reformného zákona o odpadoch. Iniciátorom takýchto aktivít sú subjekty, ktoré profitujú na súčasnom neprehľadnom systéme a ich jediným cieľom je zachovať ho čo najdlhšie. Neprehľadná evidencia a benevolentné pravidlá poškodzujú poctivých výrobcov a dovozcov a znevýhodňujú ich pred konkurenciou a na to následne doplácajú spotrebitelia. Súčasný systém je dlhodobo neudržateľný a ak sa nezmení, tak Slovenská republika nedokáže splniť požiadavky, ktoré na ňu kladú smernice EÚ a ktoré je povinná dlhodobo plniť.

Autormi tohto vyhlásenia sú organizácie zastupujúce najväčších výrobcov a dovozcov obalov a elektrospotrebičov, ktorých cieľom je vytvoriť na Slovensku korektný, efektívny a trvalo udržateľný systémy zberu odpadu:

ASEKOL SK, s.r.o., CECED Slovakia, EKOLAMP Slovakia - Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky, ELEKOS – Záujmové združenie výrobcov elektrozariadení, ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, ENVI-PAK, a.s., ETALUX – Združenie výrobcov a dodávateľov svetelnej techniky, Green Company, s. r. o.,Koordinačné centrum zberu elektroodpadu, SLICPEN, ZEO Slovakia, s.r.o..

Pre ďalšie informácie kontaktujte:

Peter Valent, koordinátor                                                  
Koordinačné centrum zberu elektroodpadu             
Mobil: 0911 250 012                                                      
E-mail: peter.valent@envidom.sk                                  

Jana Gemeranová, PR & Project Manager
ENVI-PAK, a.s
Mobil: 0903 191 888
E-mail: pr@envipak.sk

Dňa 17.05.2014 sa na základe ohláseného zberu vykonal zber starých elektro spotrebičov z domácností. Zber bol vykonaný na sídlisku Dargovských hrdinov ( Furča) z viac ako sto domácností.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým očanom, ktorí sa do tohto zberu zapojili.

Na podnet občanov z iných mestských častí, naplánujeme takýto zber aj v iných častiach nášho mesta.Obyvatelia budú informovaní prostredníctvom letákov doručených do poštových schránok ako aj vylepenými plagatmi.