Zhodnocovanie elektrického odpadu

O nás

Vážený partner, dovoľujeme si Vám predstaviť spoločnosť ZEO Slovakia s.r.o., so sídlom v Košiciach, ktorá bola založená 16.12.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., pod číslom 24760/V.

V súlade so zákonom o odpadoch sa výrobcom a dovozcom elektrozariadeni ukladá financovanie celého systému zberu, spracovania, zhodnocovania až po ekologické zneškodnenie a to za svoje vlastné elektrozariadenia  ako aj za hystorický elektroodpad uvedený na trh v SR. Dané povinnosti, ktoré Vám vyplynuli zo Slovenskej legislatívy, sme sa rozhodli za Vás suplovať vznikom kolektívneho združenia ZEO Slovakia s.r.o.

Každá činnosť človeka ovplyvňuje životné prostredie kde žije, či už pozitívne alebo negatívne. Okrem znečisťovania ovzdušia, vody, horninového prostredia a pôd je jedným z najvýznamnejších negatívnych vplyvov  tvorba odpadu. Odpad vzniká prakticky v každej sfére pôsobenia človeka, či už je to priemyselná výroba, výroba elektrickej energie a tepla, poľnohospodárstvo, doprava, cestovný ruch a v neposlednom rade aj pri bežnom každodennom živote v našich domácnostiach.

Odpad, ak sa ďalej nevyužíva,  predstavuje obrovskú  stratu zdrojov jednak vo forme materiálov ako aj vo forme energie. Obsahuje mnohé látky, ktorých recyklácia je prospešná životnému prostrediu. Podľa oblasti svojho vzniku má odpad špecifický charakter, vlastnosti a zloženie, čomu sa musia prispôsobiť a vhodne zvoliť aj metódy, čo sa s ním stane, ako sa s ním naloží. Pre niektoré druhy a skupiny odpadov sú predpísané zákonné postupy ich prednostného zhodnocovania, spracovania a recyklácie. Na úrovní vedeckých fór a univerzitných bádaní v spolupráci s odbornou praxou sa navrhujú spôsoby, kedy sú jednotlivé metódy vhodné, ekonomicky a materiálovo použiteľné, kedy je vhodnejšie odpady uprednostniť zneškodnenie odpadov, alebo hľadať iný postup ich využitia.

Novinky

Novelou sa zrušil celý § 58 s účinnosťou od 1. januára 2017. To znamená, že povinnosti podľa § 58 zákona si pôvodcovia obalov (výrobcovia, dovozcovia, baliči a plniči obalov) musia plniť ešte do 31.12.2016.