Zhodnocovanie elektrického odpadu

O nás

Vážený partner, dovoľujeme si Vám predstaviť spoločnosť ZEO Slovakia s.r.o., so sídlom v Košiciach, ktorá bola založená 16.12.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., pod číslom 24760/V.

V súlade so zákonom o odpadoch sa výrobcom a dovozcom elektrozariadeni ukladá financovanie celého systému zberu, spracovania, zhodnocovania až po ekologické zneškodnenie a to za svoje vlastné elektrozariadenia  ako aj za hystorický elektroodpad uvedený na trh v SR. Dané povinnosti, ktoré Vám vyplynuli zo Slovenskej legislatívy, sme sa rozhodli za Vás suplovať vznikom kolektívneho združenia ZEO Slovakia s.r.o.

Každá činnosť človeka ovplyvňuje životné prostredie kde žije, či už pozitívne alebo negatívne. Okrem znečisťovania ovzdušia, vody, horninového prostredia a pôd je jedným z najvýznamnejších negatívnych vplyvov  tvorba odpadu. Odpad vzniká prakticky v každej sfére pôsobenia človeka, či už je to priemyselná výroba, výroba elektrickej energie a tepla, poľnohospodárstvo, doprava, cestovný ruch a v neposlednom rade aj pri bežnom každodennom živote v našich domácnostiach.

Odpad, ak sa ďalej nevyužíva,  predstavuje obrovskú  stratu zdrojov jednak vo forme materiálov ako aj vo forme energie. Obsahuje mnohé látky, ktorých recyklácia je prospešná životnému prostrediu. Podľa oblasti svojho vzniku má odpad špecifický charakter, vlastnosti a zloženie, čomu sa musia prispôsobiť a vhodne zvoliť aj metódy, čo sa s ním stane, ako sa s ním naloží. Pre niektoré druhy a skupiny odpadov sú predpísané zákonné postupy ich prednostného zhodnocovania, spracovania a recyklácie. Na úrovní vedeckých fór a univerzitných bádaní v spolupráci s odbornou praxou sa navrhujú spôsoby, kedy sú jednotlivé metódy vhodné, ekonomicky a materiálovo použiteľné, kedy je vhodnejšie odpady uprednostniť zneškodnenie odpadov, alebo hľadať iný postup ich využitia.

Novinky

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

           SLOVENSKEJ REPUBLIKY

812 35 BRATISLAVA, NÁMESTIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 1

                                                                                               Bratislava: 31 .5.2016

                                                                                  Č.Autorizácie: 0038/OEEZ/OZV/A/16-3.3

 Č.J.: 5436/2016-3.3

(30805/2016)

R o z h o d n u t i e

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 105 ods. 2 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch") a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") udeľuje

a u t o r i z á c i u   

na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia

podľa § 89 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch spoločnosti

ZEO Slovakia, s.r.o.

Stará Prešovská 10

040 01 Košice

IČO: 45294372

Osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa alebo jeho členmi

            Ing. Marek Bertha

            Galaktická 14

            040 12 Košice

Označenie vyhradeného výrobku, pre odpad z ktorého bude zabezpečovať nakladanie ako organizácia zodpovednosti výrobcov v systéme združeného nakladania s elektroodpadom z elektrozariadenia kategórií

 • Kategória 1 – Veľké domáce spotrebiče
 • Kategória 2 – Malé domáce spotrebiče
 • Kategória 3 – Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
 • Kategória 4 – Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely
 • Kategória 5a – Osvetľovacie zariadenia
 • Kategória 5b – Svetelné zdroje
 • Kategória 6 – Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
 • Kategória 7 – Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
 • Kategória 8 – Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovateľných a infikovaných výrobkov)
 • Kategória 9 – Prístroje na monitorovanie a kontrolu
 • Kategória 10 – Predajné automaty

V zmysle prílohy č. 6  zákona o odpadoch

                       

Autorizácia sa udeľuje na dobu určitú, do 31.12.2020.

Účinnosť tohto rozhodnutia je podľa § 135 ods. 25 zákona o odpadoch určená k 01.07.2016 .

Spôsob a postupy zabezpečenia autorizovanej činnosti.

Spoločnosť ZEO, Slovakia, s.r.o., Stará Prešovská 10, 040 01 Košice, IČO 45294372 (ďalej len „ZEO Slovakia, s.r.o., Košice“) bude za zastúpených výrobcov zmluvne zabezpečovať nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu – elektroodpadmi prostredníctvom zmluvných partnerov vykonávajúcich

 • spätný zber elektroodpadov
 • oddelený zber elektroodpadov v obciach
 • oddelený zber elektroodpadov prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber
 • zber na zberných miestach

a autorizovaných spracovateľov elektroodpadov s vydanou autorizáciou podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o odpadoch.

Žiadateľ bude priebežne kontrolovať plnenie dohodnutých zmluvných podmienok a rozvíjať zberovú sieť elektroodpadov a skvalitňovať postupy spracovávania elektroodpadov selektívnym výberom spracovateľov elektroodpadov, ktorí spĺňajú podmienky používania najlepších dostupných technológií a zabezpečenia maximálnej miery recyklácie danej kategórie elektroodpadov.

O d ô v o d n e n i e

Ministerstvo prijalo dňa 31.3.2016 žiadosť o udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov na nakladanie s elektroodpadom spoločnosti ZEO Slovakia , s.r.o., Košice.

K žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov na nakladanie s elektroodpadom žiadateľ správnemu orgánu podľa § 2 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (ďalej len „vyhláška č. 373/2015 Z.z.“) predložil:

 • údaje podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f) vyhlášky 373/2015 Z.z.
 • opis zamýšľaného spôsobu plnenia podmienok podľa § 28 ods. 5 písm. d) zákona o odpadoch
 • aktuálny zoznam zastúpených výrobcov elektrozariadení v rozlíšení na jednotlivé kategórie podľa § 2 ods. 1 písm. h) druhý bod vyhlášky 373/2015 Z.z.
 • špecifikáciu predpokladaných nákladov podľa § 28 ods. 6 písm. d) zákona o odpadoch
 • špecifikáciu opatrení na budovanie systému združeného nakladania s elektroodpadmi so zameraním na podporu oddeleného zberu elektroodpadov
 • údaje o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia všetkých foriem zberu elektroodpadov, ktoré je povinný plniť výrobca elektrozariadení – osvetľovacích zariadení a svetelných zdrojov  podľa § 34 ods. 1 písm. e) bod 1, podbody 1.1 – 1.4 a bod 3 podbody 3.1 – 3.4 zákona o odpadoch
 • doklad preukazujúci založenie a vznik organizácie zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 5 písm. a) zákona o odpadoch a dokument preukazujúci splnenie podmienky podľa § 28 ods. 1 zákona o odpadoch v zmysle § 135 ods. 23 zákona o odpadoch
 • výpis z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa,
 • zmluva o budúcej zmluve podľa § 28 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch (kópia),
 • zoznam zmluvných partnerov podľa § 28 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
 • správny poplatok v hodnote 20 €.

Ministerstvo posúdením podania a vykonaného správneho konania zistilo, že žiadateľ o udelenie autorizácie spĺňa zákonné podmienky pre udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov na nakladanie s elektroodpadom.

Podľa § 89 ods. 3 zákona o odpadoch udeľuje ministerstvo autorizáciu na dobu určitú, najviac na päť rokov tak, aby doba platnosti uplynula k 31. decembru kalendárneho roka.

Správny poplatok v hodnote 20 EUR podľa X. časti Životné prostredie Položka 162 písm. u) zákona Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, bol zaplatený bezhotovostným prevodom.

Na základe uvedených skutočností ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

            Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku možno podať rozklad do 15 dní od jeho doručenia k ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky, nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, a to prostredníctvom odboru odpadového hospodárstva. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku.

                                                                       Mgr. Eleonóra Šuplatová

                                                                       riaditeľka odboru odpadového hospodárstva

Doručuje sa:

 1. ZEO Slovakia, s.r.o.

Stará Prešovská 10

040 01 Košice

Na vedomie:

 1. Okresný úrad Košice

Komenského 52

041 26 Košice

 1. SIŽP- ÚIOH

Jeséniova 17D

831 01 Bratislava

Dňa 17.05.2014 sa na základe ohláseného zberu vykonal zber starých elektro spotrebičov z domácností. Zber bol vykonaný na sídlisku Dargovských hrdinov ( Furča) z viac ako sto domácností.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým očanom, ktorí sa do tohto zberu zapojili.

Na podnet občanov z iných mestských častí, naplánujeme takýto zber aj v iných častiach nášho mesta.Obyvatelia budú informovaní prostredníctvom letákov doručených do poštových schránok ako aj vylepenými plagatmi.

ZEO Slovakia s.r.o. ( OZV ) je jednou so zakladajúcou OZV pre KC ELEKTROODPAD